Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Các phụ huynh và học sinh có thể xem Thông ̣Điệp Cộng Đồng mới nhất vào Ngày 16/8/2020 về những thay đổi cho Kế họach Hồi phục Trường học Mùa Thu 2020 và những chi tiết quan trọng khác. Xin bấm vào Thông Điệp.