Skip to main content

Tin Tức

Giúp Cải Thiện Cách Quý Vị Nhận Thông Tin từ MCPS

Quý vị muốn nhận tin tức và thông tin như thế nào? Tin tức MCPS nào quan trọng đối với quý vịHoàn tất bản thăm dò ý kiến về  thích liên lạc truyền thông của quý vị. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ được sử dụng để cải thiện cách quý vị nhận tin tức và thông tin từ MCPS. Bản thăm dò ý kiến có từ Ngày 30 tháng Giêng cho đến Ngày 28 tháng 2. Liên kết với bản thăm dòhttp://mcpsweb.wufoo.com/forms/r51nhvd1xs06y6/