Skip to main content

Tin Tức

Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà cho Cư Dân Quận vì Đại Dịch COVID-19

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS) đang cung cấp việc hỗ trợ tiền thuê nhà ngắn hạn cho các gia đình đủ điều kiện mà đã có những tổn thất tài chính do đại dịch COVID-19. Trong khi còn có quỹ, chương trình sẽ cung cấp tối đa $4,000 cho các gia đình đủ điều kiện để trang trải chi phí cho tiền thuê nhà còn thiếu (còn nợ) và/hay một khoản tín dụng thuê nhà cho những tháng trong tương lai.  Chương trình được tài trợ qua khoản bổ sung trị giá $20 triệu cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS).

Quý vị có thể học thêm và đang ký cho chương trình trợ giúp tiền thuê nhà tại trang mạng này