Skip to main content

Tin Tức

Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh về Chương Trình Học Tập Học Kỳ 2

Các trường công lập quận Montgomery yêu cầu quý vị hoàn tất một bản thăm dò ý kiến ngắn để cho biết nếu con quý vị sẽ tiếp tục học tập trực tuyến hay trở lại trường học cho một chương trình bao gồm một kết hợp của giảng dạy trực tiếp hay đối mặt và trực tuyến hay cách biệt vào học kỳ thứ hai. Chúng tôi cần các câu trả lời của quý vị để chúng tôi có thể kế họach cho các học sinh trở lại chương trình giảng dạy đối mặt, nếu các điều kiện y tế trong quận cho phép.

Xin vào mcpsfamilypreference DOT.org để hoàn tất bản thăm dòMột bản cho mỗi người con của quý vị tại MCPS. Chúng tôi cũng phát triển một bản hướng dẫn để giúp quý vị làm quyết định. Bất cứ gia đình nào không lựa chọn sẽ tự động tiếp tục ở môi trường chỉ học tập trực tuyến thôi. Bản thăm dò chấm dứt vào Ngày 3 tháng 12 và cãc gia đình sẽ nhận các chi tiết về thông tin trường học cụ thể.

Cám ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.