Skip to main content

Tin Tức

Hướng Dẫn Dự Thảo về Trường Học Mở Cửa Lại vào Mùa Thu 2020

Các phụ huynh và học sinh có thể xem Thông ̣Điệp Cộng Đồng mới nhất vào Ngày 16/8/2020 về những thay đổi cho Kế họach Hồi phục Trường học Mùa Thu 2020 và những chi tiết quan trọng khác. Xin bấm vào Thông Điệp.

 

Hướng Dẫn Dự Thảo về Trường Học Mở Cửa Lại vào Mùa Thu 2020

Các phụ huynh, giám hộ, học sinh và thành viên cộng đồng có thể xem kế hoạch chuẩn bị mở cửa trường học vào mùa thu. Kế hoạch được trình bày trong tập san này chỉ là một dự thảo, ý kiến và quan tâm của quý vị sẽ giúp Hội Đồng sửa đổi và cải thiện kế họach này. Yêu cầu quý vị xem Kế Họach Dự Thảo.