Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 Đây là lịch trình chủng ngừa cho các trẻ em dưới 18 tuổi tại các phòng y tế trong quận. Quý vị có thể xem tại đây.