Skip to main content

Thông Tin Ghi Danh → Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

Con tôi sẽ học tại trường nào?

Mỗi trường phục vụ một cộng đồng riêng biệt. Để xác định xem một địa chỉ cụ thể sẽ thuộc về trường học nào, yêu cầu liên lạc với Division of Long-range Planning.

Tôi có thể tìm hiểu thêm tin tức ở đâu?

 School-odex } (trang mạng của trường) cho thông tin liên lạc, các trang nối với trang web của trường học, dữ kiện nghiên cứu về môi trường, và những sự kiện về ghi danh, ngân sách và khu trường.

Tôi ghi danh cho con tôi tại đâu?

Ghi danh tại trường học lận cận. Ghi danh có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong niên học, nhưng quý vị nên gọi trước và làm hẹn.

Ai có trách nhiệm về biên giới các trường học?

Văn Phòng Kế Hoạch Biên Giới có trách nhiệm về biên giới trường học. Thêm thông tin về tiến trình có trên trang  thông tin biên giới.

Con tôi phải mấy tuổi mới được ghi danh?

Tìm hiểu về điều kiện tuổi cho các lớp chuẩn bị Mẫu giáo và Mẫu giáo cho niên học này tại trang  Điều Kiện Tuổi & Sự Đi Học Chuyên Cần . Nhiều chương trình cũng có cho  early childhood/trẻ thơ.

Làm cách nào để tôi xác minh tuổi của con tôi?

Bằng chứng về căn cước gồm giấy khai sanh, giấy thông hành, chứng chỉ của nhà thương, và/hay giấy kiểm tra hợp pháp hay thị thực khác.

Luật bắt buộc đi học là gì?

Luật trình nói rằng là "mỗi trẻ em sống trong tiểu bang và là 5 tuổi hay lớn hơn và dưới 16 tuổi phải đi học trường công lập đều đặn trong suốt niên học," nhưng  có nhiều ngoại lệ, nhất là Mẫu giáo.

Có những ngoại lệ nào cho luật bắt buộc tham dự không?

Luật tiểu bangcho phép ba ngoại lệ cho lớp Mẫu giáo: sự thiếu trưởng thành, đi học tại một trung tâm giữ trẻ hoặc đi học tại nhà giữ trẻ hợp pháp.

Những giấy khám sức khoẻ và chích ngừa nào cần phải có?

Những đòi hỏi chích ngừa của tiểu bang Maryland thay đổi tùy theo tuổi. Maryland Department of Health & Mental Hygiene.