Skip to main content

Viers Mill Kindergartner demonstrates his reading ability.

Thông Tin về Lớp Mẫu Giáo Nguyên Ngày

Tất cả các trường tiểu học có những lớp mẫu giáo đều cung cấp chương trình mẫu giáo nguyên ngày. (Có sáu trường tiểu học không có dạy các lớp K-2.)

Xin liên lạc thẳng với nhà trường nếu quý vị muốn ghi danh cho con.

Thông Tin: Thông tin về ghi danh con quý vị ở lớp Mẫu giáo cho niên học 2011-2012.

Hướng dẫn lớp Mãu giáo được tổ chức Ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 27 tháng 5, 2011.

Trang nốiHướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo  

Thông tin:  Thông tin căn bản về năm học lớp mẫu giáo của con quý vị. 

PDFs:

Thông tin về: Tóm tắt về những gì con quý vị sẽ học tại lớp Mẫu giáo.

Bản tin sẽ có bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Trang nốiHướng Dẫn Phụ Huynh về Chương Trình Giáo Khoa Tiểu Học