Skip to main content

Thông Tin Ghi Danh → Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo

Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo 2011

Montgomery County Public Schools (MCPS) sẽ tổ chức Chương Trình Hướng Dẫn Lớp Mẫu giáo 2011 từ Ngày 1 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5. 

Chương trình ghi danh đặc biệt và chương trình hướng dẫn đặc biệt được tổ chức tại các trường tiểu học khắp quận.

 

Hướng dẫn lớp Mẫu giáo là gì?

Hướng dẫn lớp Mẫu giáo được phát họa để giúp phụ huynh ghi danh cho các trẻ em, gồm việc hoàn tất đơn sức khỏe, và giúp các học sinh quen thuộc với những bạn mới và môi trường của trường học.

Trở lại đầu trang trở lại đầu trang

Những người nào cần tham dự?

Phụ huynh và các trẻ em mà sẽ được 5 tuổi vào ngày hay trước ngày 1 tháng 9, 2011. Tiến trình ghi danh đi học lớp Mẫu giáo sớm dành cho các học sinh sẽ được 5 tuổi giữa ngày 2 tháng 9 và ngày 15 tháng 10, 2011. Phụ huynh muốn con mình được xét cho việc đi học sớm có thể hỏi trường học thuộc khu nhà họ ở.

Trở lại đầu trang trở lại đầu trang

Tôi nên tham dự hướng dẫn nào?

Phụ huynh nên ghi danh cho con vào lớp mẫu giáo năm tới vào ngày mà trường tiểu học trong khu vực nhà của mình tổ chức. Để biết về trường tiểu học nào thuộc khu nhà của mình, xin gọi Boundaries Office.

Trở lại đầu trang trở lại đầu trang

Khi nào buổi hướng dẫn sẽ được tổ chức tại trường tôi?

Buổi hướng dẫn về lớp mẫu giáo, một ngày để giới thiệu các phụ huynh và các học sinh lần đầu tiên đi học với trường học, sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5.

Trở lại đầu trang trở lại đầu trang

Làm cách nào để tôi ghi danh con tôi cho lớp Mẫu giáo?

Mỗi trường học có thêm chi tiết về thủ tục ghi danh, và phụ huynh nên gọi trường của họ để lấy hẹn ghi danh cho em vào ngày hướng dẫn tại trường họ.

Trở lại đầu trang trở lại đầu trang

Có những gì diễn ra tại buổi hướng dẫn?

Trong ngày hướng dẫn, phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng trường, các thầy giáo lớp mẫu giáo, và các nhân viên khác tại trường. Sẽ có những hoạt động vui nhộn cho các trẻ em và cơ hội cho phụ huynh đặt các câu hỏi về thủ tục và các chương trình của trường học. Buổi hướng dẫn lớp Mẫu giáo là một cơ hội cho trẻ em chờ mong đến ngày đi học trong tháng Tám và bắt đầu tạo một liên hệ quan trọng giữa gia đình và trường học.

Trở lại đầu trang 

Thêm thông tin

Trở lại đầu trang trở lại đầu trang