Skip to main content

Thông Tin Ghi Danh → Điều Kiện Tuổi & Sự Tham Dự

Điều Kiện Tuổi & Sự Tham Dự: 2015-16

Tuổi

Các trẻ em được 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9, 2015, và không là 21 tuổi vào ngày tựu trường đủ điều kiện ghi danh học tại MCPS cho niên học 2015-2016.

  • Chuẩn bị lớp Mẫu giáo, 4 tuổi vào ngày 1 tháng 9
  • Lớp Mẫu giáo, 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9
  • Lớp 1, 6 tuổi vào ngày 1 tháng 9

Đi Học Mẫu Giáo Sớm (EEK), Niên học 2015-2016

Tiến trình ghi danh đi học lớp Mẫu giáo sớm đã thay đổi. Vào ngày 14 tháng 3, 2006, Board of Education của Montgomery County Public Schools đã chấp thuận chính sách JEB, Đi học lớp Chuẩn bị Mẫu giáo, Đi học lớp Mẫu giáo, và lớp 1. Chính sách cung cấp một thời gian sáu tuần ngoài những ngày ghi danh do luật tiểu bang chỉ định để được cứu xét đi học sớm cho các lớp chuẩn bị mẫu giáo và lớp mẫu giáo.

Xin xem trang Tuổi Thơ Ấu để biết thêm các điều kiện đi học sớm.

Phụ huynh muốn con được xét cho việc đi học sớm có thể hỏi trường học thuộc khu nhà họ ở, và hoàn tất Đơn EEK — MCPS Form 271-6, Application for Early Entrance-Kindergarten Program (PDF) — và danh sách những giấy tờ phụ huynh cần nạp. Những mẫu đơn đã hoàn tất có thể nạp cho trường thuộc khu vực nhà mình ở và lấy hẹn để được thẩm định EEK trong thời gian Hướng Dẫn Mẫu Giáo của trường học.

Sự đi học chuyên cần

Theo luật Maryland law (7-301: Compulsory Attendance), tất cả các trẻ em tuổi từ 5 đến 16 phải đi học. Tất cả các trẻ em đúng 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9 của bất cứ năm nào phải đi học lớp mẫu giáo ở trường tư có chứng phép hay trường công vào năm đó. Maryland công nhận là chương trình học tại nhà thay vì đi học tại trường là một cách tuân theo luật bắt buộc đi học (thêm chi tiết về chương trình học tại nhà).

Cho các học sinh được miễn học lớp mẫu giáo, luật tiểu bang cho phép ba ngoại lệ: chưa đủ trưởng thành; học tại trung tâm giữ trẻ có phép; hay tại một nhà trông trẻ có chứng phép. Phụ huynh hay giám hộ muốn con tuổi lớp mẫu giáo được miễn học theo luật phải điền MCPS Form 560-19, Exemption to Kindergarten Attendance tại trường vùng trước ngày tựu trường. Nên liên lạc với trường lân cận hay văn phòng Division of Early Childhood Programs and Services, tại 301-230-0691 nếu có câu hỏi về tiến trình này.