Skip to main content

Thông Tin Ghi Danh → Ranh Giới của Trường Học

Ranh Giới của Trường Học

Mỗi trường học trong Quận Montgomery cung cấp dịch vụ cho các học sinh sống trong vùng đó. Để tìm trường học thuộc khu vực nhà quý vị, quý vị có thể:

  • dùng thông tin ranh giới trên mạng tại trang mạng Division of Long-range Planning’s Geographic Information System
  • gởi email Lynda_M_Tanner@mcpsmd.org, hay
  • xin gọi 240-314-4710.