Skip to main content

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÔI GHI DANH CON TÔI ĐI HỌC

 


Làm cách nào để tôi ghi danh cho con tôi đi học

Chào mừng quý vị đến với Montgomery County Public Schools (MCPS).

Enroll Step 1 Xác định điều kiện của học sinh

Trẻ em được 5 tuổi vào ngày 1 tháng 9 và không phải là 21 tuổi vào ngày tựu trường đủ điều kiện ghi danh học.

Nếu em trẻ không phải là công dân Mỹ và không có đi học tại một trường học Mỹ liên tục trong hai năm qua, hay là công dân Mỹ mà đã học tại trường ở nước ngoài, xin liên lạc với văn phòngInternational Student Admissions tại 301-230-0686.

Nếu em học sinh không sống với cha mẹ, một người giám hộ hợp pháp, hay với họ hàng có phép, xin liên lạc văn phòng Enrollment and Attendance Compliance tại 301-315-7324.

Enroll Step 2 Bước 2 Xác định và liên lạc trường học.

Quí vị có thể ghi danh cho em tại trường học của em. Để biết là con mình sẽ học ở trường nào, xin qúi vị gọi Boundary Information Line (Đường Giây Thông Tin về Ranh Giới) tại 240-314-4710 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ chiều trong tuần.

How to Enroll - Step 3 Xác định tuổi, căn cước, nơi cư ngụ, và chích ngừa

Phụ huynh ghi danh cho các con đi học tại Montgomery County Public School lần đầu tiên phải cung cấp giấy chứng minh về tuổi, căn cước, nơi cư ngụ và chích ngừa, trừ khi em vô gia cư. Các loại chích ngừa cần thiết phải được hoàn tất trong vòng 20 ngày sau khi ghi danh.

Học sinh đã đi học trước đây nên đem sổ học bạ cuối của em, nếu có. Học sinh nhận những dịch vụ giáo dục đặc biệt nên đem bản sao chương trình giáo khoa cá nhân của em (IEP).

Thêm thông tin tại

Những văn phòng sau đây có thể trả lời những câu hỏi về tiến trình ghi danh. Để biết số điện thoại xem  Những Số Điện Thường Được Gọi hay Sổ Niên Giám Nhân Viên.

Division of Long-range Planning/ Văn phòng Kế Hoạch dài hạn
Để tìm hiểu xem trường học nào thuộc khu vực của quý vị

Yêu Cầu về Ghi Danh và Đi Học Chuyên Cần
Cho những câu hỏi về giám hộ, tình trạng cư ngụ, và học phí

International Student Admissions Office/ Văn Phòng Ghi Danh Học Sinh Quốc Tế
Để giúp các học sinh từ các nước khác ghi danh học tại Montgomery County

Division of Early Childhood Programs & Services/ Văn Phòng Phụ Trách Các Chương Trình Thơ Ấu
Để biết thêm chi tiết về miễn học mẫu giáo và những tiến trình khác.

Head Start
Chương trình vỡ lòng dành cho các trẻ em thuộc các gia đình với lợi tức thấp

Child Find (Chương Trình Giáo Khoa Thơ Ấu)
Dịch vụ giáo khoa cho các trẻ em tuổi nhỏ khuyết tật