Skip to main content

Thông Tin Ghi Danh → Trẻ Em Vô Gia Cư 

Trẻ Em Vô Gia Cư

Montgomery County Public Schools (MCPS) cam kết chú tâm đến những điểm lợi ích nhất cho các trẻ em vô gia cư. Khi có thể thực hiện được, MCPS sẽ giảm bớt những hậu quả của việc di chuyển thường xuyên của các học sinh vô gia cư bằng cách duy trì một môi trường học vấn ổn định.

MCPS có trách nhiệm ghi danh cho học sinh tại các trường học tốt nhất cho các em, và cung cấp dịch vụ nhanh chóng và cần thiết cho các phụ huynh và trẻ em cần được giúp đỡ.

Để biết thêm chi tiết và giúp đỡ, xin gọi văn phòng Homeless Liaison tại 301-279-3322

Những Mẫu Đơn Liên Hệ