Thông Tin bằng Tiếng Việt

THÔNG TIN BẰNG TIẾNG VIỆT:

Xin chào mừng quý vị đến với Các Trường Công Lập Quận Montgomery! Chúng tôi rất vui vì quý vị và gia đình là một phần của gia đình MCPS chúng tôi. Có thể quý vị mới đến với MCPS, hay mới đến với cộng đồng, hay quý vị đã là thành viên của gia đình MCPS trong nhiều năm. Chúng tôi  hy vọng quý vị sẽ tìm thấy trang mạng này hữu ích cho quý vị. Chúng tôi đã tạo trang mạng này cho quý vị.  Quý vị có thể xem các phim video giải thích cách thức hoạt động của các trường học, các trang liên kết đến tin tức mới nhất của MCPS, và liên kết đến một số các tài liệu thường được xử dụng. Tất cả những thông tin ở đây sẽ là bằng tiếng VIỆT.

Tất cả các nhân viên làm việc tận tâm để bảo đảm là các con em quý vị có một chương trình giáo dục tốt nhất tại các trường học chúng tôi. Một lần nữa..Xin chào mừng quý vị đến với MCPS! 

 

 QuickNotes button

 

XIN QUÝ VỊ ĐÓN XEM TỜ QUICKNOTES MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

 

QuickNotes

arts

Liên lạc với chúng tôi

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org