Skip to main content

Quý Vị Có Biết Không?

Phòng Y Tế Chủng Ngừa Miễn Phí cho các học sinh cần được chủng ngừa

Nhân viên Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery cung cấp dịch vụ chích ngừa Tdap và MCV4 miễn phí cho các học sinh tại nhiều địa điểm khắp quận trong tháng 8. Các học sinh lớp 8, 9 và và 10 vào học trường Maryland lần đầu tiên cũng phải được chích ngừa để tuân theo các đòi hỏi này. Không cần phải lấy hẹn nhưng một phụ huynh hay một người lớn được ủy thác phải có mặt. Xin đem theo một bản hồ sơ chích ngừa của con em đến phòng y tế.

Sau đây là danh sách các trung tâm chủng ngừa.

 

School Health Services Center

4910 Macon Road, Rockville

Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu

8 giờ 30 sáng – 11 giờ 20 sáng

 

Dennis Avenue Health Center

2000 Dennis Avenue, Silver Spring

Thứ Ba 8 giờ 30 sáng – 4 giờ chiều

 

Germantown Health Center

12900 Middlebrook Road, 2nd floor, Germantown

Thứ Tư - 8 giờ 30 sáng – 12 giờ trưa  Thứ Năm - 1 giờ trưa - 4 giờ chiều

 

Silver Spring Health Center

8630 Fenton Street, 10th floor, Silver Spring

Thứ Tư

8 giờ 30 sáng – 4 giờ chiều