Skip to main content

Quý Vị Có Biết Không?

Đừng Quên Chủng Ngừa cho Con Trước Ngày Tựu Trường!

Tất cả các học sinh vào Mẫu giáo và Lớp 7, hay những học sinh mới đến học tại các Trường Công Lập Quận Montgomery, phải cung cấp cho trường học các bằng chứng của các chủng ngừa.

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery đang cung cấp các chủng ngừa miễn phí cho ngày tựư trường cho tất cả học sinh MCPS. Quét (scan) mật mã QR để tìm địa điểm của các phòng y tế chủng ngừa này.

Câu hỏiYêu cầu gọi cho trường của con quý vị.