Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 Ủy Ban Thông Tin và Tham Gia của Nhóm Liên Hệ của Hội Đồng Giáo Dục sẽ tổ chức một cuộc trò chuyện cộng đồng về học tập trực tuyến vào Ngày thứ Hai 19 tháng 10 từ 6 - 7 giờ 30 tối.

Quý vị có thể xem tại www.montgomeryschoolsmd.org, youtube.com/mcpstv hay trên MCPS-TV (Comcast 33, Verizon 36 và RCN 88). Quý vị có thể gửi trước các câu hỏi tại www.mcpssubmitquestion.org