Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Quý vị muốn nhận tin tức và thông tin như thế nào? Tin tức MCPS nào quan trọng đối với quý vị? Hoàn tất bản thăm dò ý kiến về thích liên lạc truyền thông của quý vị. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ được sử dụng để cải thiện cách quý vị nhận tin tức và thông tin từ MCPS. Bản thăm dò ý kiến có từ Ngày 30 tháng Giêng cho đến Ngày 28 tháng 2. Liên kết với bản thăm dò: http://mcpsweb.wufoo.com/forms/r51nhvd1xs06y6/