Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Học Viện Phụ Huynh MCPS cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp thông tin, nguồn tư liệu, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công về học tập của con em. Các buổi hội thảo vào mùa đông 2020 đã bắt đầu.
Các buổi hội thảo của Học Viện Phụ Huynh đều miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên trang mạng Parent Academy.