Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Hội đồng sẽ tổ chức một buổi họp điều trần vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, bắt đầu lúc 6:00 chiều, để thu thập ý kiến ​​của cộng đồng về ranh giới trường học và nhóm trường, và cách các chuyên gia tư vấn sẽ tập trung nỗ lực và phân tích của họ. Buổi họp sẽ được tổ chức tại Thính Đường CESC, 850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850.