Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Quy trình bầu cử Student Member of the Board of Education (Thành Viên Học Sinh của Hội Đồng Giáo Dục) đã bắt đầu với quy trình nạp đơn đề cử SMOB. Học sinh là cư dân Quận Montgomery, đã đăng ký tại trường MCPS, và hiện là học sinh lớp 10 hoặc 11 là đủ điều kiện để ứng cử và có thể nạp đơn đề cử từ bây giờ cho đến Ngày 24 tháng Giêng, 2020.