Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Niên học 2018-2019 bắt đầu vào Ngày 4 tháng 9, 2018. Hãy giúp chúng tôi ghi lại được những giây phút hào hứng và đáng ghi nhớ quanh học khu bằng cách gửi những tấm hình ưa thích chụp ngày tựu trường của con quý vị! Nhiều hình sẽ được chia sẻ trên trang mạng và truyền thông xã hội của học khu bắt đầu từ sáng thứ Ba.
Với email, xin quý vị phụ huynh hãy lựa chọn tấm hình nằm ngang đẹp nhất về ngày khai trường và gửi tấm hình đó như một tập hồ sơ .jpeg (không quá 4 MB) cho pio@mcpsmd.org. Xin hãy viết tên, cấp lớp và trường của con quý vị (chúng tôi sẽ không công bố tên họ).