Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp cho các học sinh


Khảo Sát các Kế Hoạch Trung Học Cấp III

 

MCPS phân nhóm các nghề nghiệp thành 11 nhóm nghề nghiệp khác nhau. Các nhóm nghề nghiệp này sẽ giúp hướng các em đến chương trình học có trọng điểm với những kế hoạch trung học cấp III hầu giúp các em chọn các giáo trình mà theo sát với mục tiêu tương lai của các em.

Ngoài ra, các học sinh có thể kết hợp JROTC và thực tập nội trú vào một chương trinh bốn năm. Phần lớn các kế hoạch trung học cấp III bao gồm cơ hội để đạt những tín chỉ đại học và chứng chỉ công nghiệp. Để biết thêm về những cách đạt tín chỉ đại học trong khi vẫn ở trung học cấp III, xin xem Những Con Đường Đi Đến Giáo Dục Cao Đẳng.

 

Chọn một nghề nghiệp từ danh sách dưới đây để tìm một kế hoạch trung học cấp III, trường nào cung cấp kế hoạch ấy, và chứng chỉ hay tín chỉ đại học nào em sẽ nhận được khi hoàn tất chương trình.

 
nghiên cứu đại học

Nghiên Cứu và Phát Triển Đại Học/Nghề Nghiệp

sự phát triển của trẻ em

Giáo Dục, Đào Tạo, và Nghiên Cứu Trẻ Em

học sinh

Kỹ Thuật, Nghiên Cứu Khoa Học, và Công Nghệ Chế Tạo

kỹ thuật

Môi Trường, Tài Nguyên Canh Nông và Thiên Nhiên

luật pháp

Luật Pháp, Công Quyền, An Toàn Công Cộng, và Hành Chánh

 
jrotc

Quân Đoàn Huấn Luyện Sĩ Quan Trừ Bị Trẻ Tuổi (JROTC)

 
tập sự nội trú

Chương trình tập sự nội trú

 
Edison

Edison High School