IMPORTANT MESSAGE: 2/10/2016 at 4:36 AM -- Refresh page to update message

Montgomery County Public Schools are opening on time today. Administrative offices also are opening on time.

MENSAJE IMPORTANTE: 2/10/2016, 4:36 AM -- Refresque la página para actualizar mensaje

Montgomery County Public Schools abrirán en su horario habitual el día de hoy. Las oficinas administrativas también abrirán en su horario habitual.

Thông Tin bằng Tiếng Việt
(Information in Vietnamese) 

Thông Tin Khẩn Cấp: 02/09/2016

Tin Mới Nhất: Các Trường Công  Lập Quận Montgomery sẽ mở cửa trễ hai tiếng hôm nay vì thời tiết khẩn cấp.

Dịch vụ xe buýt trường sẽ được cung cấp theo lịch trình hai tiếng trễ. Các lớp chuẩn bị mẫu giáo, Head Start buổi sáng, các chương trình nữa ngày khác và các chuyến du hành đã được hủy bỏ. Những sinh hoạt và chương trình bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng hay sớm hơn sẽ hủy bỏ. Văn phòng hành chánh mở cửa đúng giờ. Các chương trình trông trẻ tại trường học sẽ mở cửa như thường lệ.

Buổi họp Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery sẽ được tổ chức như dự định.
Tất cả các sinh hoạt tại trường và lớp học buổi chiều và sinh hoạt cộng đồng tại các khu viên MCPS sẽ tiến hành như dự định.

 


 

Tin Tức (News)

Dr. Jack Smith Được Bổ Nhiệm là Giám Đốc Học Vụ Các Trường Học Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chọn Dr. Jack R. Smith là Giám Đốc Học Vụ Các Trường Học cho MCPS. Dr. Smith hiện là giám đốc học vụ lâm thời các trường của tiểu bang Maryland và trước đó là giám đốc học vụ tại các Trường Công Lập Quận Calvert.

Dr. Smith sẽ bắt đầu chức vụ của ông vào ngày 1 tháng 7 tùy thuộc sự chấp thuận của tiểu bang.

Dr. Jack Smith

Những Lời Khuyên cho Trường Hợp Khẩn Trương Mùa Đông

Đây là bài chỉ dẫn cho trường hợp khẩn cấp mùa đông. Quý vị có thể biết thêm thông tin về cách chuẩn bị cho mùa đông bằng cách bấm vào đây.

Học trong Mùa Tuyết

Các học sinh có thể tiếp tục học hỏi khi nghỉ tại nhà vào những ngày tuyết. Xin xem trang mạng sau đây: Học trong Mùa Tuyết

Những buổi Thảo Luận Mùa Đông Dành cho Phụ Huynh

Các Buổi Hội Thảo Mùa Xuân 2016  _____________________________________________________________________________________           

Ngân Sách 101

Xin Mời Quý Vị Xem Trang Mạng về Ngân Sách Điều Hành 101.

Edline và Phiếu Điểm

Phụ huynh của các học sinh trung học cấp II và cấp III cũng có thể kiểm các điểm học của các em và các bài tập vào bất cứ lúc nào qua Edline. Edline là một trang mạng dùng để giúp các phụ huynh và học sinh theo dỏi tiến triển, điểm học và các bài tập cũng như các dự án cần phải nạp cho thầy. 

Cho Phụ Huynh & Học sinh
(For Parents & Students)

Liên lạc với chúng tôi
(Contact Us)

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

 

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org 

  

Click here to log in