Thông Tin bằng Tiếng Việt
(Information in Vietnamese)

Tin Tức (News) 

Sổ Học Bạ Đã Được Gởi về Nhà Trong Tuần Qua 

Sổ học bạ đã được gởi về nhà vào ngày thứ Ba 23 tháng 6. Phụ huynh của các học sinh các trường trung học cấp II và cấp III cũng có thể xem điểm các lớp, xử dụng Edline. Nếu quý vị cần giúp đỡ với Edline, xin quý vị liên lạc với trường học con quý vị hay Office of Community Engagement and Partnerships tại 301-279-3100. 

Mùa Hè là một Thời Gian Rất Tốt để Đọc Sách!  

Các thư viện cộng lập quận Montgomery mời các em học sinh tham gia trong chương trình đọc mùa hè bắt đầu vào đầu tháng Sáu và sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 8. Các em có thể ghi danh cho chương trình và giữ hồ sơ của những quyển sách các em đọc hay chưa đọc. Ghi danh có trên trang mạng và tại bất cứ thư viện nào trong Quận. 

Đọc Sách Mùa Hè (Summer Reading)  

Các Học Sinh Sẽ Nhận Các Bữa Ăn Trưa Miễn Phí vào Mùa Hè 

Cả ngàn học sinh sẽ được nhận những bữa ăn trưa dinh dưỡng vào mùa hè này, nhờ vào Chương Trình Dịch Vụ Thực Phẩm Mùa Hè MCPS. Những bữa ăn miễn phí sẽ được phân phát tại 120 địa điểm khắp quận hằng ngày. Các học sinh 18 tuổi trở xuống đủ điều kiện nhận các bữa ăn, cũng như những học sinh có khuyết tật cho đến tuổi 21.

Chương Trình Dịch Vụ Thực Phẩm Mùa Hè  

Cho Phụ Huynh & Học sinh
(For Parents & Students)

Liên lạc với chúng tôi
(Contact Us)

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

 

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org 

  

Click here to log in