Skip to main content Skip to footer site map

EMERGENCY MESSAGE: 3/20/2018 at 4:45 AM -- Refresh page to update message

Update: Montgomery County Public Schools and all administrative offices are closed today (March 21) due to emergency weather conditions. All school and community activities in school buildings are canceled.

MENSAJES DE EMERGENCIA: 3/20/2018, 4:45 AM -- Refresque la página para actualizar mensaje

Actualización: Todas las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery y oficinas administrativas están cerradas hoy 21 de marzo debido a las condiciones del tiempo. Todas las actividades escolares y comunitarias en los edificios escolares quedan canceladas.

See Emergency Information


 Thông Tin bằng Tiếng Việt

Các Trường Công Lập Quận Montgomery và tất cả các văn phòng hành chánh đóng cửa ngày hôm nay ( Ngày 21 Tháng 3) vì điều kiện thời tiết khẩn cấp. Tất cả các sinh hoạt trường học và cộng đồng tại trường cũng được huỷ bỏ.     

 

Xin chào mừng quý vị đến với Các Trường Công Lập Quận Montgomery! Chúng tôi rất vui vì quý vị và gia đình là một phần của gia đình MCPS chúng tôi. Có thể

quý vị mới đến với MCPS, hay mới đến với cộng đồng, hay quý vị đã là thành viên của gia đình MCPS trong nhiều năm. Chúng tôi  hy vọng quý vị sẽ tìm thấy trang
mạng này hữu ích cho quý vị. Chúng tôi đã tạo trang mạng này cho quý
 vị.  Quý vị có thể xem các phim video giải thích cách thức hoạt động của các trường học,
các trang liên kết đến tin tức mới nhất của MCPS, và liên kết đến một
 số các tài liệu thường được xử dụng. Tất cả những thông tin ở đây sẽ là bằng tiếng VIỆT.
Tất cả các nhân viên làm việc tận tâm để bảo đảm là các con em quý
 vị có một chương trình giáo dục tốt nhất tại các trường học chúng tôi. Một lần nữa..Xin chào mừng quý vị đến với MCPS!

  

QUICKNOTES

 

XIN QUÝ VỊ ĐÓN XEM TỜ QUICKNOTES MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

 

QuickNotes

Click here to log in