Skip to main content Skip to footer site map

Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Thông Tin Khẩn Cấp:


 Các Trường Công Lập Quận Montgomery Sẽ Mở Cửa Trễ Hai Tiếng vào Ngày 15 Tháng 3, 2017; Văn Phòng Hành Chánh Mở Cửa Đúng Giờ. 

  

Các Trường Công Lập Quận Montgomery sẽ mở cửa trễ hai tiếng vào ngày 15 tháng 3, 2017 vì điều kiện thời tiết khẩn cấp. Dịch vụ xe trường sẽ được cung cấp theo lịch trình hai tiếng trễ. Lớp chuẩn bị mẫu giáo, Head Start nữa ngày buổi sáng và các chương trình nữa ngày buổi sáng sẽ hủy bỏ. Các sinh hoạt và chương trình mà bắt đầu lúc 10:30 sáng hay sớm hơn cũng sẽ được hủy bỏ. Các văn phòng hành chánh sẽ mở cửa đúng giờ. Các chương trình trông trẻ tại khu vực trường học sẽ mở cửa như dự định. 

Click here to log in