Skip to main content

Dịch Vụ cho Các Học Sinh Học Anh Ngữ và Gia Đình Các Em

Con tôi sẽ tham dự trong những lớp chuyên biệt để học Anh văn không?

Các học sinh bắt đầu thể thức ghi danh tại các trường học địa phương nếu các em sanh tại nước Mỹ và chưa hề học tại các trường ở một quốc gia khác trong hai năm vừa qua (xem Ghi Chú về Ghi Danh, dưới đây). Tất cả các học sinh khác bắt đầu thể thức ghi danh tại Văn Phòng Ghi Danh Học Sinh Quốc Tế và Xác Định Nơi Cư Ngụ (Residency and International Admissions) tại Rocking Horse Road Center. Căn cứ theo thông tin do phụ huynh cung cấp về ngôn ngữ dùng tại nhà học sinh, Montgomery County Public Schools MCPS có thể phải theo luật cho em học sinh bài thẩm định trình độ thành thạo về Anh ngữ của em học sinh theo chỉ thị tiểu bang. Cho các học sinh mà bắt đầu ghi danh với Residency and International Admissions, bài thi này sẽ được thực hiện tại Trung Tâm Khảo Sát Anh Ngữ Dành Cho Người Ngoại Quốc (English for Speakers of Other Languages, ESOL). Tất cả các học sinh khác được thẩm định tại các trường học mới của các em. Kết quả của môn thẩm định xác định việc hội đủ điều kiện và có ảnh hưởng đến việc xếp trình độ trong chương trình phát triển Anh ngữ. Các chương trình này được phác thảo để hỗ trợ các học sinh học Anh ngữ khi các em tiếp thu Anh Ngữ tiêu chuẩn (Standard American English) và đạt tiến bộ trong việc nắm vững chương trình học của MCPS trong tất cả các môn học khác.

Để biết thêm thông tin 

Ghi Chú về Ghi Danh: Các học sinh trung học cấp III là học sinh mới của Northeast Consortia Choice and Application Program Services hay Downcounty Consortium bắt đầu thể thức ghi danh bằng cách gọi Division of Consortium, Choice, and Application Program Services (DCCAPS), tại 301-592-2040.

Bằng cách nào con tôi sẽ học Anh ngữ đồng thời tiếp tục tiến bộ trong những môn học khác ?

Division of English for Speakers of Other Languages/Bilingual Programs (ESOL) có phát triển chương trình giáo khoa khắt khe để giúp các học sinh học Anh ngữ lớp tiểu học, trung học cấp II và cấp III đạt trình độ giáo khoa Anh ngữ rất quan trọng cho sự thành công của các em tại trường học. Tất cả các tài liệu giáo khoa ESOL được tổ chức xung quanh ngôn ngữ giáo khoa cần thiết để thành công trong môn đọc/ ngữ văn, khoa học xã hội, và khoa học. Chương trình học ESOL tiến hành trong một phần của ngày học và là phụ thêm vào chương trình học bình thường của học sinh.

Chương trình giáo khoa ESOL cũng căn cứ trên các nghiên cứu mà hỗ trợ cho việc học ngôn ngữ thông qua nội dung giáo khoa. Chương trình giáo khoa đặt tầm quan trọng về phát triển ngôn ngữ trong bốn phạm vi về khả năng đọc, viết, nghe, và nói, dùng các phương pháp được phác họa riêng cho các học sinh từ nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Học sinh có các cơ hội để thực tập và áp dụng ngôn ngữ giáo khoa qua việc giao tiếp với người lớn và bạn bè, các kinh nghiệm học tập bằng truyền khẩu, và những sinh hoạt mà khuyến khích sự suy luận.

Có cơ hội để học Anh ngữ trong mùa hè không? Các lớp Anh ngữ tăng cường được dành cho các học sinh ESOL ở trình độ vỡ lòng tại cả hai trung tâm lớp hè tiểu học và trung học cấp III. Các lớp học của trường tiểu học kéo dài bốn tuần và các lớp trung học cấp III kéo dài sáu tuần. Trong khi khả năng đàm thoại được nhấn mạnh tại trường tiểu học, tất cả các học sinh đều học ngữ vựng và cấu trúc giáo khoa, mà được thực tập trong các hoàn cảnh thích hợp với tuổi, sự trưởng thành và cấp lớp của các em. Con tôi sẽ được giúp đỡ như thế nào để đối phó với những thay đổi trong ngôn ngữ dùng để giảng dạy, văn hóa trường học, và những căng thẳng tinh thần khi sống tại một quốc gia mới?

Nhóm Thầy Cố Vấn ESOL cung ứng các dịch vụ cố vấn bằng nhiều ngôn ngữ cho các học sinh ESOL tại trường các em. Nếu quý vị có mối quan tâm về việc con quý vị thích nghi với MCPS hay với nước Mỹ, xin hãy liên lạc với nhân viên tại trường học con quý vị. Nhân viên nhà trường sẽ tìm một thầy cố vấn ESOL để làm việc với con quý vị và các thầy giáo của em. Các thầy cố vấn ESOL có thể nói về các quan tâm trong bất cứ phạm vị nào sau đây:

  • Sự điều chỉnh cho thích nghi về văn hóa, xã hội và tình cảm của các học sinh ESOL tại MCPS
  • Kỹ năng đối phó
  • Giải quyết khủng hoảng
  • Giải quyết các xung đột liên quan đến những hiểu lầm trong những văn khóa khác nhau
  • Kỹ năng quyết định
  • Những lựa chọn khác về giáo khoa, xã hội và nghề nghiệp trong và ngoài MCPS
  • Cố vấn về nghề nghiệp

Có những trợ giúp nào dành cho phụ huynh để đối phó với các thay đổi trong ngôn ngữ dùng để giảng dạy, văn hóa trường học, và những căng thẳng tinh thần khi sống tại một quốc gia mới?

Nhóm Phụ Trợ Phụ Huynh ESOL cung cấp các dịch vụ phụ trợ đa ngôn ngữ trong cộng đồng cho phụ huynh của các học sinh ESOL để họ có thể hoàn toàn tham gia trong chương trình giáo khoa củaMCPS. Nhóm cung cấp các dịch vụ thường xuyên cho các nhóm phụ huynh, nhưng họ cũng có thể giúp quý vị riêng biệt và theo cá nhân. Nếu quý vị có câu hỏi về chương trình của con quý vị hay những gì quý vị có thể làm để hỗ trợ việc học của con tại nhà, xin liên lạc với thầy giáo tại trường con quý vị. Nhân viên trường sẽ kiếm một nhân viên của Nhóm Phụ Trợ Phụ Huynh ESOL để trả lời các câu hỏi của quý vị và làm việc với quý vị để giải quyết các lo lắng của quý vị. Nhân viên của Nhóm Phụ Trợ Phụ Huynh ESOL có thể giải đáp các ưu tư trong các phạm vi sau đây:

  • Liên lạc giữa trường học và các phụ huynh quốc tế.
  • Giúp đỡ phụ huynh trong các buổi họp nhóm cho Nhóm Quản Lý Giáo Dục (Educational Management Team), Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program), và Học Sinh Học Anh Ngữ (English Language Learner) để giúp phụ huynh hiểu và xử dụng các thể thức trong các buổi họp này.
  • Giúp đỡ phụ huynh quốc tế trong các phạm vi về quyền hạn và trách nhiệm của học sinh và phụ huynh, các dịch vụ giáo dục đặc biệt, các buổi họp phụ huynh, tham gia của phụ huynh, và thông tin và hướng dẫn đến các dịch vụ và nguồn thông tin trong MCPS và cộng đồng

Có những giúp đỡ nào dành cho tôi nếu tôi không nói tiếng Anh giỏi?