Skip to main content Skip to footer site map

Thông Tin bằng Tiếng Việt
(Information in Vietnamese) 

 

 

Tin Tức (News)

Thông Tin Khẩn Cấp

Thông Tin Khẩn Cấp Các Trường Công Lập Quận Montgomery Sẽ Mở Cửa Trễ Hai Tiếng vào Ngày 15 Tháng 3, 2017; Văn Phòng Hành Chánh Mở Cửa Đúng Giờ.  Các Trường Công Lập Quận Montgomery sẽ mở cửa trễ hai tiếng vào ngày 15 tháng 3, 2017 vì điều kiện thời tiết khẩn cấp. Dịch vụ xe trường sẽ được cung cấp theo lịch trình hai tiếng trễ. Lớp chuẩn bị mẫu giáo, Head Start nữa ngày buổi sáng và các chương trình nữa ngày buổi sáng sẽ hủy bỏ. Các sinh hoạt và chương trình mà bắt đầu lúc 10:30 sáng hay sớm hơn cũng sẽ được hủy bỏ. Các văn phòng hành chánh sẽ mở cửa đúng giờ. Các chương trình trông trẻ tại khu vực trường học sẽ mở cửa như dự định. 

Những Lớp Học Anh Văn Dành Cho Người Ngoại Quốc

Sau đây là lịch trình của những lớp Anh văn dành cho người lớn tại các trung tâm khác nhau.

Trình Bày về Ngân Sách của Giám Đốc Học Vụ Smith

Giám Đốc Học Vụ Smith sẽ trình bày về Ngân Sách Niên Học 2018

Những Điều Kiện Để Ra Trường

Những Lớp Học Cần Phải Hoàn Tất tại Trung Học Cấp III Hầu Ra Trường vào Cuối Năm Lớp 12

Cách Để Nhận Thông Tin Khẩn Cấp

Những Cách Để Nhận Thông Tin Khẩn Cấp về Trường Học Đóng Cửa, vân vân

Cho Phụ Huynh & Học sinh
(For Parents & Students)

Liên lạc với chúng tôi
(Contact Us)

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

 

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org 

  

Click here to log in