Skip to main content Skip to footer site map


 Thông Tin bằng Tiếng Việt

Xin chào mừng quý vị đến với Các Trường Công Lập Quận Montgomery! Chúng tôi rất vui vì quý vị và gia đình là một phần của gia đình MCPS chúng tôi. Có thể

quý vị mới đến với MCPS, hay mới đến với cộng đồng, hay quý vị đã là thành viên của gia đình MCPS trong nhiều năm. Chúng tôi  hy vọng quý vị sẽ tìm thấy trang
mạng này hữu ích cho quý vị. Chúng tôi đã tạo trang mạng này cho quý
 vị.  Quý vị có thể xem các phim video giải thích cách thức hoạt động của các trường học,
các trang liên kết đến tin tức mới nhất của MCPS, và liên kết đến một
 số các tài liệu thường được xử dụng. Tất cả những thông tin ở đây sẽ là bằng tiếng VIỆT.
Tất cả các nhân viên làm việc tận tâm để bảo đảm là các con em quý
 vị có một chương trình giáo dục tốt nhất tại các trường học chúng tôi. Một lần nữa..Xin chào mừng quý vị đến với MCPS!

  

QUICKNOTES

 

XIN QUÝ VỊ ĐÓN XEM TỜ QUICKNOTES MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

 

QuickNotes

Click here to log in