Skip to main content

Viers Mill Kindergartner demonstrates his reading ability.

全天幼稚園的資訊

凡設置幼稚園課程的所有小學都提供全天的幼稚園計畫。(有六所小學沒有設置幼稚園至二年級的課程)。

請直接與學校聯繫﹐為孩子辦理註冊手續。

Thông Tin: Thông tin về ghi danh con quý vị ở lớp Mẫu giáo cho niên học 2011-2012.

Hướng dẫn lớp Mãu giáo được tổ chức Ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 27 tháng 5, 2011.

Trang nốiHướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo  

這是什麼: 有關孩子幼稚園學年的基本資訊。

PDFs:

這是什麼: 孩子在幼稚園期間學習內容的綜覽。

提供英文、法文、西班牙文、和越南文的譯本。

鏈接小學課程的家長指南