Skip to main content

Translate Page

español | 中文 | français | Việt Nam | 한국어 | English | አማርኛ

Phiếu Điểm

Sổ Học Bạ cho Các Trường Tiểu Học

MCPS đang kiểm lại sổ học bạ và tỷ lệ chấm điểm cho niên học sắp đến 2017-18. Những sửa đổi được phát hoạ để cho biết rõ ràng hơn sự học tập của học sinh và cung cấp thêm chi tiết về kỹ năng học vấn hay thói quen học tập. Sự thay đổi phản chiếu những ý kiến của các phụ huynh, nhân viên trường và cộng đồng.

Những Điểm Gì Là Mới?

  • A, B, C, D trong các Lớp 2-5
  • Các học sinh lớp mẫu giáo sẽ nhận sổ học bạ bốn lần trong năm (thay vì hai lần).
  • Bao gồm điểm môn học tổng quát (ngoài điểm trung bình cuối năm và các đo lường chủ đề cho mỗi chu kỳ chấm điểm).
  • Bao gồm báo cáo các kỹ năng học vấn chủ yếu.
 

Phiếu Điểm dựa Trên Tiêu Chuẩn Curriculum 2.0

Lớp K

Lớp K
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)

Lớp 1

Lớp 1
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)

Lớp 2

Lớp 2
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)


Lớp 2

Lớp 2
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)

Lớp 4

Lớp 4
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)

Lớp 4-5 Mathematics

Lớp 4-5 Mathematics
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)


Lớp 5

Lớp 5
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)

Lớp 5-6 Mathematics

Lớp 5-6 Mathematics
Ngày duyệt lại: Niên Học 2018-2019. Đăng trên trang mạng: Tháng Chín 2018

Parents' Guide
Choose the option that applies to your schools new curriculum roll-out.
Cohort 2 Schools
Cohort 1 (ELA)
Cohort 1 (Math) 
Cohort 1 (ELA & Math)