student smiling
student smiling

IMPORTANT MESSAGE: 6/25/2020 at 3:03 PM -- Refresh page to update message

Parents, We need to hear from you! MCPS has launched a survey to gather community input around key elements that may be a part of the district's recovery plan for the fall. https://tinyurl.com/y7mnrv5d

MENSAJE IMPORTANTE: 6/25/2020, 3:03 PM -- Refresque la página para actualizar mensaje

¡Padres, queremos escuchar de ustedes! MCPS ha lanzado una encuesta para obtener comentarios de la comunidad sobre los elementos clave que podrían ser parte del plan de recuperación para otoño del distrito escolar. https://tinyurl.com/y9q2o3r5

Thông Tin Khẩn Cấp → Nguồn Thông Tin 

Cách Nào Để Nhận Thông Tin Khẩn Cấp MCPS

Trang mạng của MCPS: Trang Chính

https://www.montgomeryschoolsmd.org 

Các thông báo liên hệ đến thời tiết sẽ được đăng tải bằng  tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

E-mail: QuickNotes (Tin Vắn)

Thông báo liên hệ đến thời tiết được gởi đi trong 6 ngôn ngữ (Anh ngữ, Trung Hoa, Pháp, Triều Tiên, Tây Ban Nha và Việt Nam).

Tin nhắn và Email: Alert MCPS

Alert MCPS cung cấp quý vị thông tin khẩn cấp về hoạt động của trường học qua tin nhắn văn bản (i.e. tin nhắn SMS hay email thông báo) đến những thiết bị điện tử mà quý vị đã đăng ký. Tuy ghi danh cho Alert MCPS là miễn phí, hảng điện thoại cầm tay của quý vị có thể tính tiền quý vị khi nhận các lời thông báo này. Dịch vụ này được cung cấp với sự cộng tác với chính phủ Montgomery County. Thông báo liên hệ đến thời tiết được gởi đi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Tin nhắn và Web: Twitter

Trương mục Twitter cho phép quý vị theo dõi các tin nhắn mới nhất trên máy điện toán của quý vị hay trên điện thoại cầm tay hay các thiết bị di động khác. Các tin tức mới nhất của Twitter sẽ gồm thông tin khẩn cấp và tin tức trường khác.

http://twitter.com/mcps 

  • Theo dõi chúng tôi trên Twitter bây giờ

TV: Đài Cable MCPS

Các thông báo khẩn cấp được đăng trên các đài cable sau đây.

  • Comcast  Đài 34
  • Verizon Fios Đài 36
  • RCN Đài 89

 

Đường Giây Thông Tin Điện Thoại: 301-279-3673

Thông tin khẩn cấp thâu trước.

Điện thoại: Ask MCPS (HỎI MCPS): 301-309-6277

Nhân viên trả lời điện thoại từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bẳng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Web: MCPS Newsfeed

Nhận tin khẩn cấp và tin tức qua máy điện toán của quý vị.

Đài Truyền Hình và Truyền Thanh: Các Đài Địa Phương

Bắt đài truyền hình địa phương và các đài truyền thành để biết thông tin.