Skip to main content

BOE-Banner-homepage-new3.jpg

CÁCH ĐỂ THAM GIA 

Buổi Họp Công Cộng 

Hội đồng Giáo dục tổ chức các buổi họp công cộng về các vấn đề được xác định là rất quan tâm và lo lắng. Nhóm thành viên của Hội đồng không bắt buộc phải có mặt để một phiên họp được tiến hành. Ngoài các phiên họp công cộng đặc biệt, Bộ tổ chức các buổi họp về kế hoạch chiến lược, ngân sách điều hành hằng năm, ngân sách đầu tư cơ bản (CIP), và ranh giới các trường học. Các phiên họp về ngân sách điều hành được đề nghị và CIP và/hoặc ranh giới được điều chỉnh bởi Board Policy FAA, Educational Facilities Planning.

Những hướng dẫn tổng quát cho những buổi họp công chúng là như sau:

Chủ đề, ngày và cơ hội để đăng ký tham gia phiên họp công cộng thường được công bố thông qua các phương tiện truyền thông thông thường của Hội đồng, bao gồm việc đăng trên trang mạng của Hội đồng và thông qua việc phát hành cho các truyền thông tin tức.

Chương trình cho phiên họp được kết thúc khi số lượng tối đa của các diễn giả đã đăng ký hoặc khi ngày làm việc trước phiên họp đã kết thúc, trừ khi được Hội đồng quy định khác trong thông báo điều trần.

Các thời hạn sau đây cho các bình luận được áp dụng cho các phiên họp công chúng, trừ khi được Hội đồng quy định khác trong thông báo điều trần:

Các tổ chức*/Thành phố/Quan chức được bầu: 5 phút (*Các tổ chức bao gồm: Montgomery County Regional Student Government Association/Montgomery County Junior Councils, National Association for the Advancement of Colored People Parents Council, các tổ chức cộng đồng, MCCPTA, các nhóm và hiệp hội nhân viên và các tổ chức cộng đồng — một cá nhân bày tỏ sự vận động tập thể cho quan điểm của một tổ chức cụ thể.)

Cá nhân: 3 phút

 Một người gọi để phát biểu ý kiến, ngoài một điều phối viên nhóm hoặc phó chủ tịch vùng, chỉ có thể được dành một chỗ. Chỉ có một diễn giả sẽ được đăng ký cho bất kỳ tổ chức nào, trừ khi Hội đồng cung cấp cách khác. Cá nhân và tổ chức không được nhường thời gian lại cho người khác đã đăng ký. Các quan chức được bầu được phép cho vào chương trình tại thời điểm họ chọn. Các diễn giả được yêu cầu gửi lời bình luận của họ qua mạng cho Văn phòng Hội đồng Giáo dục ít nhất 24 giờ trước phiên họp. Nếu lời bình luận không được cung cấp trước, các diễn giả được yêu cầu cung cấp 20 bản sao lời bình luận của họ tại phiên họp, để phân phát cho Hội đồng, nhân viên và báo chí. Các phiên họp công chúng được ghi lại, truyền hình và truyền qua webcast.

Thông tin phụ trội về các phiên họp công chúng có thể được tìm thấy trong Cẩm nang của Hội đồng Giáo dục 


 

A. Hướng dẫn về Đăng ký - Cuộc họp Thông xuyên của Hội đồng về Bình luận của Công chúng

Các cá nhân có thể đăng ký để phát biểu ý kiến công khai tại cuộc họp kinh doanh của Hội đồng Giáo dục kế tại ĐÂY. Thời gian đăng ký thường dành cho công chúng một tuần trước cuộc họp kinh doanh lúc 6 giờ chiều, trừ khi có thông báo khác. 

Bắt đầu từ Ngày 24 tháng 8, 2021, Hội đồng Giáo dục sẽ bắt đầu nghe ý kiến của công chúng trực tiếp và sẽ mở cửa cho công chúng với sức chứa hạn chế.  Hội đồng cũng sẽ tiếp tục chấp nhận các bài nạp âm thanh và video được thâu lại từ trước cho những cá nhân muốn tham gia trực tuyến. Tất cả bình luận sẽ được cung cấp cho công chúng trên BoardDocs. Những cá nhân muốn đóng góp ý kiến công chúng sẽ đăng ký bằng cách sử dụng mẫu đơn đăng ký trên mạng và sẽ được lựa chọn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Trực tiếp Quan sát Cuộc họp của Hội đồng

Các cuộc họp hội đồng sẽ tiếp tục được truyền hình trực tiếp để công chúng theo dõi. Các cuộc họp cũng mở cửa cho công chúng với số lượng chỗ ngồi hạn chế. Những người tham dự mà muốn tham gia cuộc họp trực tiếp có thể giữ chỗ trước tối đa hai (2) chỗ ngồi bằng cách sử dụng mẫu đăng ký trên mạng dưới đây. Mặc dù giữ chỗ trước là không bắt buộc để tham dự các cuộc họp của Hội đồng, nhưng điều này rất được khuyến khích để bảo đảm có chỗ ngồi khi còn chỗ trống.  Sau khi các chỗ ngồi đã đông đủ, chúng tôi sẽ không thể chứa thêm những người muốn tham dự và cũng sẽ không có chỗ đứng.

Việc giữ chỗ sẽ được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và sẽ mở cửa một tuần trước ngày họp của Hội đồng lúc 4 giờ chiều, và sẽ vẫn mở cho đến khi hết chỗ hoặc cho đến 12 giờ trưa một ngày trước cuộc họp.

Để ghi danh tham dự buổi họp của Hội đồng, bấm vào ĐÂY.

 

Quy trình An toàn để Quan sát Trực tiếp và Bình luận Công chúng

Phải mang khăn che mặt ở tất cả các khu vực của tòa nhà và trong khi phát biểu ý kiến công chúng trực tiếp.

Yêu cầu tránh đến tham dự nếu quý vị có các triệu chứng bệnh.

Tụ tập ở hành lang và cửa ra vào sẽ bị cấm.

Các diễn giả bình luận công chúng sẽ được chỉ định một chỗ ngồi cho mỗi người trong phòng họp.

Các biển hiệu lớn hơn 8,5 "x 11" sẽ bị cấm.