Did you know?

የምግብና ሥርአተምግብ አገልግሎት በየዓመቱ 15 ሚሊዮን ምግቦችን ያገለግላል። ለተማሪዎች ጤናማ የሆነ የምግብ ምርጫን እንደግፋለን እናም ተማሪዎች ጠቀሜታ ያላቸው ምግቦችን በደስታ እንዲመገቡ ለማድረግ በተከታታይ አዳዲስ መንገዶችን እንቀይሳለን። የበለጠ መረጃ ለማግኘት በዚህ ድረ-ገጽ ይጎብኙን፦