MCPS QuickNotes 

 አስቸኳይ መልእክት!
በመጥፎ የአየር ሁኔታ ምክንያት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ት/ቤቶች
ዛሬ (11/15/18) ዝግ ናቸው። በት/ቤት ህንፃ የሚካሄዱ የት/ቤትና የማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች
በሙሉ ተሠርዘዋል። አስተዳደራዊ ጽ/ቤቶች በሙሉ ክፍት ይሆናሉ።
በት/ቤት ህንፃዎች የሚካሄዱ የልጆች እንክብካቤ ፕሮግራሞች (Day care programs)
በመርሃግብሩ መሠረት ክፍት ሆነው ሊቆዩ ይችላሉ።

የወላጅ አካዴሚ አዳዲስ አውደጥናቶችን/ዎርክሾፖችን ይሰጣል

ፎል ላይ ለሚካሄደው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የፓረንት አካደሚ/MCPS Parent

Academy ምዝገባ ተጀምሯል። እነዚህ በነፃ የሚሰጡ አውደጥናቶች/ዎርክሾፖች ወላጆች

ልጆቻቸው በት/ቤት ውጤታማ እንዲሆኑ ለመርዳት የሚያስችላቸው ጠቃሚ የሆነ እውቀት እና

መገልገያዎችን ይሰጣል።

በፎል ወቅት የሚካሄደው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ፓረንት አካደሚ/MCPS

Parent Academy ሴፕቴምበር 24 ይጀመራል። ወላጆች እና የማህበረሰብ አባላት በእነዚህ

መረጃዎችን/ኢንፎርሜሽን፣ ሪሶርስስ/መገልገያዎችን እና ፍንጮችን በነጻ የሚሰጡ

አውደጥናቶች/ዎርክሾፖች ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል። የኮሌጅ እና የሥራ እቅዶችን ጨምሮ፣

በተለያዩ ርእሶች ስለ ትምህርት የጥናት ዘዴዎች/ስልቶች፣ ሳይበርሴፍቲ እና ማህበራዊ ሚዲያ፣

እና መልካም ግንኙነት ላይ በዚህ ወቅት የሚካሄዱ አውደጥናቶች/ዎርክሾፖች እንዳያመልጥዎት።

የወላጅ ኣካዴሚ ዎርክሾፖች ነፃ ናቸው። ጥያቄ ሲቀርብ የህፃናት/ልጆች እንክብካቤ እና

የትርጉም አገልግሎት ይሰጣል። የኮርሶች የተሟላ ዝርዝር በ Parent Academy/የወላጅ 

ኣካዴሚ ድርጣብያ ላይ ይገኛል።

  ክቡራትና ክቡራን ከዚህ በላይ ያስደመጥናችሁን እና ሌሎችንም ዝርዝር ጉዳዮች ከ MCPS የድረገጽ ጣቢያ QUICK NOTES የሚለውን ገለጥ አድርጋችሁ ብታነቡ ስለ ልጆቻችሁ ትምህርት ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኛለችሁ። MCPS!