English | español | 中文 | français | Việt Nam | 한국어 | አማርኛ

PHÂN TÍCH RANH GIỚI TOÀN HỌC KHU

 

Mục đích

Phân tích Ranh giới Toàn Học khu là một sáng kiến được thiết kế để cung cấp đánh giá toàn diện về ranh giới của Các Trường Công lập Quận Montgomery bằng cách phân tích các điểm dữ liệu khác nhau như mức độ sử dụng và năng lực của cơ sở trường học, nhân khẩu học học sinh, chỉ định trường và mô hình đi lại. Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên các nỗ lực tham gia của MCPS, từ mùa xuân 2019 và sẽ tiếp tục lôi cuốn các thành viên cộng đồng từ tất cả các nền tảng thông qua nhiều diễn đàn để hiểu đầy đủ các thách thức đối với việc tạo ra các trường học tích hợp một cách có ý nghĩa hơn và đáp ứng về mặt văn hóa nhiều hơn trong Quận Montgomery.

Tại sao bây giờ?

Trong hai mươi năm, số học sinh ghi danh tại các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đã tăng hơn 30,000 học sinh. Sự tăng trưởng này đã giúp MCPS trở thành một trong những học khu lớn nhất và đa dạng nhất trên toàn quốc. Thật đáng tiếc, việc xây cất cơ sở đã không thể theo kịp với sự tăng trưởng đáng kể này. Sự quá tải của nhiều trường, kết hợp với sự tập trung liên tục của chúng tôi về công bằng và xuất sắc, đã khiến Hội đồng Giáo dục bắt đầu đánh giá về ranh giới trường học hiện tại để đảm bảo MCPS có thể tiếp tục cung cấp các cơ sở vật chất với chất lượng cao mà hỗ trợ chương trình giáo dục cần thiết để củng cố giá trị cốt lõi của MCPS về Học tập, Quan hệ, Tôn trọng, Xuất sắc và Công bằng.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:

Nghiên cứu này sẽ đưa đến một đánh giá về phân tích và một tóm tắt về quy trình tham gia của cộng đồng. Nó sẽ không đưa ra các đề nghị về sửa đổi ranh giới tiềm năng.

Đăng ký Email về Phân tích Ranh giới

Cung cấp địa chỉ email của quý vị để nhận thông tin cập nhật về Phân tích Ranh giới Trường học và các hoạt động liên quan đến sự tham gia. Email

ĐIỀU GÌ ĐẾN KẾ TIẾP?

Giai đoạn 1: Mùa Thu & mùa Đông (2019)

 • Phân Tích Dữ Kiện

  Kiểm chuẩn MCPS so với các học khu khác để hiện thực hóa dữ liệu và kết quả nghiên cứu

  Thiết lập sự phân tích điều kiện hiện có để hiểu đầy đủ ranh giới trường học thông qua các ống kính tập trung vùng

  Xác định các biện pháp thành công cho MCPS qua sự phân tích dữ liệu và được xác thực qua các hoạt động tham gia của cộng đồng

  Phát triển các công cụ tương tác để kiểm tra các cơ hội và sự đánh đổi tiềm năng giữa các chỉ số thành tích chính

 • Các Hoạt động Tham gia: Nhận thức của Cộng đồng và Thu thập Thông tin

  Sự tham gia vào các hoạt động sẽ nhắm vào mục đích tăng sự nhận thức của người dân trong Quận về các cơ hội và thách thức chủ yếu bên trong các ranh giới hiện tại và cung cấp một nền tảng để thảo luận.

 • Các Sinh hoạt Tiếp cận Bắt đầu vào Giữa Tháng 11

  Điều Trần Công Cộng của Hội Đồng Giáo Dục (Ngày 18 tháng 11, 2019 tại 850 Hungerford Dr., Rockville, MD)

  Nhiều Buổi Họp Công Khai Cấp Vùng trên Toàn Quận (Ngày và Địa điểm sẽ loan báo sau)

  Buổi Họp Công Đồng Ảo (Ngày và Địa điểm sẽ loan báo sau)

  Tiếp cận/Tham gia được nhắm đến các cộng đồng khó tiếp cận và các nhóm liên quan quan trọng khác

Giai đoạn 2: Mùa Đông & Mùa Xuân (2020)

 • Phân Tích Dữ Kiện
   

  Phân tích dữ liệu sẽ tiếp tục dựa trên các phân tích trước đó và sẽ hướng tới việc tạo ra một công cụ tương tác mà kiểm tra các cơ hội và sự đánh đổi tiềm năng giữa các chỉ định thành tích chủ yếu như sử dụng cơ sở trường học, sự đi lại của học sinh và nhân khẩu học học sinh.

 • Thử nghiệm Ý kiến và Đo lường
   

  Thử nghiệm ý kiến và đo lường sẽ liên quan đến việc trình bày dữ liệu và kết quả của sự tham gia từ Giai đoạn 1 và hiểu các cơ hội và sự đánh đổi giữa các biện pháp thành công bằng cách sử dụng một công cụ tương tác được phát triển qua quá trình phân tích dữ liệu.

 • Các Hoạt Động Tiếp Cận Bắt Đầu vào Mùa Đông 2020
   

  Nhiều Buổi Họp Công Khai Cấp Vùng trên Toàn Quận (Ngày và Địa điểm sẽ loan báo sau)

  Tiếp cận/Tham gia được nhắm đến các cộng đồng khó tiếp cận và các nhóm liên quan quan trọng khác

Thời Biểu

timeline

PHẠM VI CHÚ TRỌNG

Các lĩnh vực sau đây sẽ được sử dụng làm ống kính thông qua đó hiểu biết toàn diện về ranh giới trường học hiện tại sẽ được xác định. Mặc dù các khu vực được chú tâm này sẽ được tinh luyện qua quá trình tham gia, chúng có thể bao gồm:

equity
Bình đẳng:
 • Nhân Khẩu Số Học Sinh
 • Công Bằng Kinh Tế Xã Hội
capacity
Năng lực:
 • Sử dụng và Năng lực của Cơ sở
 • Mô hình trường học và mô hình trung chuyển
 • Sự Ổn Định về Chỉ Định Trường Học
bus
Truy cập:
 • Khoảng Cách Địa Lý đến Trường Học
 • Các Mẫu Vận Chuyển Xe Buýt Trường Hiện Có

NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN

College info

1 Phân Tích Dữ Kiện

 • về các vấn đề được nêu ra qua các hoạt động tham gia
 • Loại bỏ dữ liệu và nghiên cứu thiên vị bằng cách so sánh các khám phá với các học khu thích hợp khác
 • Tạo các mẫu toàn diện mà kiểm tra các cơ hội và sự đánh đổi tiềm năng giữa các chỉ định thành tích chủ yếu
community icon

2 Tham Gia Cộng Đồng

 • Sử dụng các chiến lược truyền thông và tiếp cận sáng tạo để tạo tối đa sự tham gia từ tất cả mọi góc của quận
 • Khuyến khích một môi trường bao dung ở tất cả các hoạt động tham gia để đảm bảo rằng mọi người từ các chủng tộc, dân tộc, văn hóa và kinh tế đa dạng cảm thấy được tiếp đón ân cần
 • Khuyến khích sự tham gia qua những sinh hoạt như hội thảo đã được xây dựng một cách cẩn thận
 • Chia sẻ kết quả phân tích thông qua các phương tiện khác nhau mà làm sáng tỏ các phân tích dữ liệu và bảo đảm kết quả thấy được từ các hoạt động tham gia
 • Tạo một vòng ý kiến phản hồi bằng cách dùng nhiều công cụ khảo sát trên mạng