Skip to main content

Other Languages: English / español / 中文 / français / Português / 한국어 / tiếng Việt / አማርኛ

Hội Đồng Giáo Dục Tìm Ứng Viên để Bổ Nhiệm cho Chức Vụ Trống Trong Khu Vực 3

boe logo ROCKVILLE, MD—Những cá nhân sống trong vùng Hội đồng Giáo dục Quận 3 ở Quận Montgomery được mời nạp đơn cho chức vụ trống được tạo ra vì sự qua đời của Bà Patricia O’Neill vào tháng Chín.

Việc chỉ định một cá nhân để hoàn tất năm còn lại của nhiệm kỳ hiện tại của chức vụ này sẽ do Hội Đồng Giáo Dục quyết định. Quá trình bổ nhiệm bao gồm xem xét các đơn đăng ký đã nạp, phỏng vấn cá nhân, xác minh đăng ký cử tri và xác nhận cư trú của quận. Hội đồng có ý định phỏng vấn các ứng viên được chọn vào hay khoảng Ngày 30 tháng 11, 2021 và hoàn tất quy trình bổ nhiệm ngay sau đó.

Theo luật, cá nhân được chọn phải là cử tri đã đăng ký của Quận Montgomery và cư trú trong vùng của Hội đồng Giáo dục Quận 3, bao gồm các vùng của Bethesda, Chevy Chase, Kensington và Potomac. Các khu vực cụ thể bao gồm quận có thể được tìm thấy trong Section 3-901(f)(3)(vii) of the Education Article of the Annotated Code of Maryland. Ranh giới của quận cũng có thể được xác định bằng cách gọi Board of Elections tại 240-770-8500. Một cá nhân mà thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Giáo Dục, như nhân viên của hệ thống trường học, có thể nộp đơn và sẽ được xem xét cho chức vụ trống nhưng sẽ cần từ chức nếu được chọn làm thành viên Hội đồng.

Các đơn đăng ký phải được nạp trước và vào 5 giờ chiều vào Ngày 5 Tháng 11, 2021. Để thêm thông tin về chức vụ, xin gọi Ms. Lori-Christina Webb, chánh văn phòng của Hội Đồng Giáo Dục tại 240-740-3030. Các cá nhân được yêu cầu gửi qua bưu điện, giao bằng tay hoặc e-mail các tài liệu đến Hội đồng Giáo dục. Địa chỉ để gởi hồ sơ là 850 Hungerford Drive, Room 123, Rockville, Maryland 20850. Đơn đăng ký nạp qua email có thể gởi đến District3Vacancy@mcpsmd.org. Tên và thông tin liên lạc của tất cả các ứng viên sẽ có sẵn để xem xét công khai.

Các cá nhân muốn được xét để được bổ nhiệm phải nạp những điều sau đây:

  1. Một lá thư có chữ ký thể hiện sự mong muốn và sẵn sàng của ứng viên để phục vụ trong Hội đồng Giáo dục với tư cách là đại diện của Quận 3 với nhiệm kỳ kết thúc vào Tháng 11, 2022, và một tuyên bố về sự hiểu biết của ứng viên về năng lượng đáng kể của công việc và cam kết về thời gian;
  2. Bản ghi tóm tắt về lịch sử cá nhân của ứng cử viên và kinh nghiệm công dân, kinh nghiệm chuyên nghiệp và kinh nghiệm khác (một bản sơ yếu lý lịch có thể là đủ);
  3. Một lời khai xác nhận ứng viên là một cử tri ghi danh tại Quận Montgomery và sống trong Khu vực 3; và
  4. Thông tin để liên lạc gồm có địa chỉ e-mail và số điện thoại của ứng viên.