Say Yes to the test

October 20, 2021

Chúng tôi cần quý vị!

Thử nghiệm COVID-19 Giúp Giữ Học Sinh và Nhân Viên Được An Toàn

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Cám ơn nhiều gia đình đã đồng ý cho con họ được thử nghiệm COVID-19 miễn phí tại trường học. Thử nghiệm là một công cụ quan trọng để giữ cho trường học mở cửa và học sinh và nhân viên được an toàn. Chúng tôi cần các gia đình ở tất cả các cấp trường “Đồng ý với Thử nghiệm.”  Càng nhiều gia đình “Đồng ý”, chương trình thử nghiệm của chúng tôi sẽ càng hiệu quả. Việc thử nghiệm sẽ giúp xác định nhiều trường hợp hơn và giảm số lượng học sinh phải cách ly.

Một mẫu đơn cho phép quý vị chọn tham gia, hay cho phép con quý vị tham gia. Hai loại thử nghiệm có sẵn và nhanh chóng, an toàn và không đau. Một tăm bông được sử dụng ở phần trước của lỗ mũi. Các thử nghiệm là:

  1. Thử nghiệm sàng lọc hằng tuần cho một mẫu học sinh ngẫu nhiên mà không có triệu chứng COVID-19. Hiện được tổ chức tại tất cả các trường tiểu học và trung học cấp II vào cuối tuần
  2. Thử nghiệm nhanh chóng cho học sinh với triệu chứng COVID-19. Những thử nghiệm này được thực hiện khi các học sinh đang ở trường. Hiện có tại tất cả các trường học

Mẫu đơn đồng ý có sẵn trong nhiều ngôn ngữ và có thể được điền trực tuyến hay trường học có thể cung cấp bản sao của mẫu đơn cho gia đình.
Các thử nghiệm là một phần quan trọng trong kế hoạch của MCPS để giữ cho học sinh học tập ở trường, năm ngày một tuần, và để giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta. Biết thêm về những gì MCPS đang làm và cách mọi người có thể thi hành phần việc làm của mình.

Đơn cho phép thử nghiệm:

English / <español / 中文 / français / Português / 한국어 / tiếng Việt / አማርኛ /

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools