boy at desk

Community Update

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Đây là năm điều quan trọng quý vị cần biết về buổi họp của Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 27 Tháng 5 và những gì sẽ đến vào mùa thu này.

  1. Tất cả học sinh và nhân viên MCPS sẽ phải đeo khăn che mặt hay mặt nạ trong các tòa nhà của trường vào mùa thu này, bất kể tình trạng chủng ngừa như thế nào. Quyết định này phù hợp với các đề nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, cũng như các viên chức y tế địa phương. Các trường hợp nhiễm COVID-19 đang gia tăng trên toàn quốc và tại Quận Montgomery, và các học sinh dưới 12 tuổi không được chủng ngừa. MCPS phải bảo đảm sự an toàn của tất cả học sinh và nhân viên khi chuẩn bị cho việc trở lại giảng dạy trực tiếp năm ngày một tuần. Các điều kiện về khăn che mặt hay mặt nạ sẽ được xét lại thường xuyên và có thể thay đổi khi quận kiểm lại hướng dẫn của các viên chức y tế liên bang, tiểu bang và địa phương. Không bắt buộc phải đeo khăn che mặt khi ở ngoài trời nhưng được khuyến khích mạnh mẽ cho những người chưa được chủng ngừa.
  2. Học sinh sẽ phải đeo mặt nạ trên xe buýt trường. Điều này phù hợp với thực hành hiện tại của học khu cho các học sinh tham gia lớp hè và các điều kiện của tiểu bang về giao thông công cộng.
  3. Tất cả các trường sẽ trở lại với lịch trình trước COVID, bao gồm giờ chuông reo, lịch trình xe buýt, số lượng và thời gian của các lớp học mỗi ngày, bữa ăn trưa và giờ ra chơi. Các trường MCPS sẽ mở cửa 100% cho việc học năm ngày một tuần cho tất cả học sinh vào mùa thu này. Các trường tiểu học Roscoe Nix và Arcola, các trường theo Lịch Niên Học Mới của học khu, bắt đầu năm học vào Ngày 12 tháng 7. Xem video này để xem trước về những gì sẽ xảy đến cho tất cả các trường vào mùa thu.
  4. Các nguồn tài liệu để thực hành, chuẩn bị và kiểm lại có cho tất cả học sinh MCPS. MCPS đã chuẩn bị các nguồn tài liệu về toán, đọc viết và ngôn ngữ mà sẽ giúp học sinh và gia đình xem lại nội dung, thực tập các kỹ năng và chuẩn bị cho năm học sắp tới.
  5. Tất cả các bữa ăn sẽ được cung cấp miễn phí trong năm học 2021-2022. MCPS sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn sáng, trưa và tối cho tất cả học sinh tại các trường học và tại các địa điểm phân phát thực phẩm được chỉ định.


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools