Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 05, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Thưa Quý Vị Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh,

Vào Ngày thứ Ba 12 tháng 5, 2020, Hội đồng Giáo dục sẽ thảo luận và quyết định hành động về kế hoạch chấm điểm và báo cáo cho các học sinh trung học. Kế hoạch sẽ đề cập việc tính điểm toàn thể học kỳ, Điểm Trung Bình (GPA), và cách thức điểm cuối cùng sẽ được báo cáo trên sổ học bạ. Cuộc họp, mà sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng, sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang mạng MCPSvà trên MCPS-TV. Yêu cầu quý vị xem cuộc thảo luận quan trọng này. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một cập nhật cho cộng đồng một khi Hội đồng thực hiện hành động cuối cùng.

Trong nhiều tuần qua, MCPS đã tìm hiểu các chọn lựa về chấm điểm và báo cáo cho chu kỳ chấm điểm thứ nhì. Nhân viên sẽ trình bày một số khái niệm và ý tưởng cho Hội đồng mà đã được phát triển với sự cộng tác với các nhóm liên quan khác nhau và sau khi xem xét cẩn thận các ý kiến phản hồi từ nhân viên, phụ huynh và học sinh.

Hội đồng sẽ thảo luận về một số khái niệm, bao gồm: 

  • Một điểm Đậu phổ thông/Chưa Hoàn tất như một điểm của học kỳ cuối cho tất cả học sinh
  • Học sinh nhận được một điểm chữ cuối cùng mà là giống như điểm của Chu Kỳ Chấm Điểm thứ 3 của các em
  • Học sinh nhận được một điểm chữ cuối cùng mà là một điểm chữ cao hơn điểm của Chu Kỳ Chấm Điểm thứ 3 của các em
  • Học sinh có lựa chọn để nhận một điểm chữ cuối cùng hay điểm Đậu/Chưa Hoàn tất

Yêu cầu xem video ngắn này để tìm hiểu thêm về các khái niệm mà Hội đồng sẽ thảo luận vào Ngày 12 tháng 5. Quý vị cũng có thể xem trang mạng Liên Tục Học Vấn.

 

Scot Murphy Image