Is this email not displaying correctly? View it in your browser. Date: July 5, 2016

elementary students on playground

Một Thông Điệp của Giám Đốc Học Vụ Jack R. Smith

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Đây là một niềm vui được viết lá thơ gởi đến quý vị như là giám đốc học vụ mới của các trường học. Tôi rất phấn khởi và biết ơn được hướng dẫn những Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS), một hệ thống trường học lớn nhất và đáng kính trọng nhất trong quốc gia.

Trong vai trò trước của tôi là phó giám đốc của tiểu bang và giám đốc lâm thời của các trường học tiểu bang với Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland, tôi đã học rất nhiều về mỗi hệ thống của 24 hệ thống trường học tại Maryland. Những gì nổi bật đối với tôi về Quận Montgomery là kích thước, quy mô, và trình độ thành công của nó. Bao gồm trên 500 dặm về diện tích với số học sinh ghi danh trên 157,000, MCPS luôn cung cấp các kết quả xuất sắc của các học sinh. Thành công này là vì, trong một phần lớn, nhờ các giáo chức rất xuất sắc, nhân viên quản trị, và những chuyên gia hỗ trợ mà quyết tâm bảo đảm sự thành công của học sinh tại mỗi cấp lớp và trình độ.

Superintendent Jack Smith on the Pony Truck

Trong vài tuần vừa qua, tôi có đặc quyền học hỏi về hệ thống trường học bằng cách du ngoạn theo các con đường phân phát thơ vào buổi sáng - được biết là hệ thống pony. Những tài xế xe chở pony Nick Regalia, Stan Jackson, và Gideon Doolin đã có lòng tốt cho phép tôi đi theo họ khi họ đi khắp quận để phân phát đến các trường học và các khu vực trường. Đến ngày hôm nay, tôi đã thăm viếng trên 110 của 204 trường học mà tôi sẽ tiếp tục thăm viếng trong tương lai và tôi hy vọng sẽ viếng tất cả các trường này vào cuối tháng. Từ những trường học tôi đã thăm viếng, tôi có thể nói với quý vị là mỗi trường là riêng biệt và độc đáo, nhưng kết nối với nhau bởi cùng một chủ đề- như tất cả các học sinh chúng ta.

Mỗi học sinh đem một số các kinh nghiệm đặc biệt và những quan tâm đến lớp học hằng ngày và tôi tin rằng trách nhiệm của chúng tôi như một hệ thống trường học là kết nối các em với cùng một chủ đề về kỹ năng văn học, viết, và toán mà sẽ cho các em cơ hội để thành công và các chọn lựa để theo đuổi bất cứ con đường nào các em chọn trong đời.

Chủ đề này phải đạt đến tất cả các học sinh chúng ta, bất kể chủng tộc, sắc tộc, giới tính, tình trạng kinh tế xã hội, sự thành thạo ngôn ngữ, hay khuyết tật. Trong khi MCPS được khen ngợi cho thành tích của các học sinh chúng ta, một sự cách biệt về cơ hội vẫn còn tồn tại mà đưa đến sự khác biệt trong những kết quả. Tôi dự định xử dụng tất cả các tài nguyên theo cách bố trí của tôi để đối phó trực tiếp với thách thức này.

Middle School students in class

Những thập kỷ kinh nghiệm của tôi là một thầy giáo, hiệu trưởng, và giám đốc đã dạy tôi là thành công như một nhà giáo dục đòi hỏi một trộn lẫn của khoa học, nghệ thuật và trái tim. Khoa học áp dụng sự nghiên cứu về phát triển chương trình giảng dạy và phân tách dữ kiện để theo dõi thành tích của học sinh. Nghệ thuật, như hướng dẫn một ban nhạc hòa tấu, là khả năng gây cảm hứng cho các học sinh thực hiện tốt nhất và giúp đỡ những em mà rơi lại phía sau hay không theo kịp. Trái tim là những liên hệ mà chúng ta xây dựng từ thầy giáo đến học sinh, học sinh đến thầy giáo, và học sinh đến học sinh mà cho phép tất cả cảm thấy an toàn, ân cần, và được kính trọng tại cộng đồng trường học của các em. Cùng nhau, ba yếu tố này sẽ bảo đảm là các học sinh chúng ta có cơ hội để thành công tại các trường học chúng ta.

Tôi vinh dự được giao phó với một trách nhiệm lớn lao. Trong những tháng tới, tôi sẽ đi và gặp các phụ huynh trong cộng đồng và nhân viên để học thêm về hệ thống trường học tuyệt vời của chúng ta. Tôi mong làm việc với nhân viên tuyệt vời và cộng đồng trong những tháng và năm tới.

Kính,

Dr. Jack R. Smith
Giám Đốc Học Vụ

TB: Như tôi đã họp mặt với các lãnh đạo và thành viên cộng đồng trong vài tháng vừa qua, tôi đã hỏi họ những gì họ sẽ chú tâm đến nếu họ ở vị thế của tôi. Tôi muốn được nghe ý́ kiến của quý vị. Bấm vào đây để chia sẽ ý kiến của quý vị với tôi..

  Chia Sẽ Ý Kiến của Quý Vị