Chào Đón Đến Các Trường Học, Bất Kể Tình Trạng Nhập Cư

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) quyết tâm bảo đảm là tất cả các học sinh cảm thấy an toàn và thân thiện tại các trường học chúng ta, bất kể tình trạng di trú.

Trong những tuần lễ gần đây, các phụ huynh và học sinh đã hỏi xem MCPS có những bước đi nào để bảo đảm một môi trường học tập thân thiện, đặc biệt là trước tin tức về những cuộc bàn tán trên toàn quốc về vấn đề di dân, cũng như những báo cáo về các nỗ lực trục xuất gia tăng của Cơ Quan Thực Thi Luật Di Trú và Quan Thuế (Immigration and Customs Enforcement-ICE).

Chúng tôi không chủ tâm gây những báo động không cần thiết trong cộng đồng trường học của chúng ta, nhưng chúng tôi muốn các gia đình và các học sinh biết là chúng tôi đang làm việc với các cơ quan quận Montgomery và các tổ chức cộng đồng để chuẩn bị cho bất cứ trường hợp nào.

Đây là một số các điểm quan trọng cần ghi nhớ:

MCPS đã không nhận được bất cứ dấu hiệu nào là sẽ có các hành động thực thi về di trú tại các trường học hay trên khu vực trường học. Chúng tôi giám sát chặt chẽ tình thế, nhưng chúng tôi hiểu là, dưới chính sách liên bang hiện thời, ICE xem trường học như là những phạm vi nhạy cảm nơi những bắt giữ, phỏng vấn, tìm kiếm hay giám sát các sinh hoạt sẽ thường không xảy ra.

Hiến Pháp Hoa Kỳ cấm chỉ các trường học việc từ chối nền giáo dục công lập dựa theo tình trạng di trú. Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ đã nói rõ điều này trong một quyết định năm 1982 mà vẫn còn hiệu lực ngày nay.

MCPS sẽ không làm bất cứ hành động nào mà có thể ngăn trở sự tham gia hay từ chối các học sinh dựa theo tình trạng di trú. Trường học chúng tôi không bắt buộc các học sinh hay gia đình các em phải cung cấp bất cứ thông tin nào về tình trạng di trú của họ, và nhân viên MCPS không bắt buộc phải báo cáo các học sinh không có giấy tờ với ICE. Cũng như thế, Quận Montgomery đã nói rõ ràng là văn phòng cảnh sát không giữ vai trò nào trong việc thi hành luật nhập cư liên bang.

[Đọc Thư của Giám Đốc Học Vụ cho Các Hiệu Trưởng MCPS Cung Cấp Hướng Dẫn về Thực Thi Di Trú]

MCPS sẽ không dung thứ việc bắt nạt, quấy nhiễu, hay đe dọa dựa theo tình trạng di trú hay cho bất cứ lý do nào khác. Nếu em học sinh tin rằng em đang bị quấy nhiễu hay đe dọa, em phải liên lạc với bất cứ nhân viên nào mà sẽ giúp em hoàn tất đơn Bullying, Harassment, or Intimidation Reporting Form (Đơn Báo Cáo Việc Bị Bắt Nạt, Quấy Nhiễu hay Hăm Dọa).

Như một lời nhắc nhở, điều luôn quan trọng là nên chuẩn bị cho các tình huống khủng hoảng gia đình, và chúng tôi khuyến khích các phụ huynh và giám hộ nói chuyện với các con, trong một cách phù hợp với lứa tuổi các em, về những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp. Cũng rất quan trọng để hoàn tất MCPS Form 565-1, Student Emergency Information (Thông Tin Khẩn Cấp Học Sinh) (có trong nhiều ngôn ngữ) và cập nhật để bảo đảm thông tin là hiện hành.

Chúng tôi khuyến khích các học sinh cần phải tiếp tục đến trường; tham gia thể thao và các hoạt động khác mà kích thích các em, thử thách các em và xây dựng các kỹ năng của các em; và tình nguyện trong cộng đồng của các em mà không sợ hãi.

MCPS sẽ tiếp tục làm mọi việc trong quyền hạn của chúng tôi để bảo vệ các học sinh và đảm bảo rằng tất cả các em đều nhận được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

[Đọc Thông Điệp của Hội Đồng Giáo Dục về Các Trường Học An Toàn và Thân Thiện cho Tất Cả Các Học Sinh]

Thêm thông tin và các tài liệu về vấn đề này có thể tìm thấy trên các trang mạng sau đây: