Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Các học sinh trung học cấp III MCPS có cơ hội để tham gia trong hai cuộc tranh giải văn hoc: Tranh giải Truyện Ngắn tại Gaithersburg Book Festival và Tranh Giải Bài Luận Văn của Junior Achievement Contest. Cả hai cuộc tranh giải có giải thưởng tiền. 

Literary Contests
 
  •