Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Các Lớp Học Anh Văn vào Ngày Thứ Bảy
Lớp học Anh Ngữ dành cho người ngoại quốc vào ngày thứ Bảy mà sẽ kéo dài 8 tuần và sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 10, 2017. Quý vị có thể bắt đầu ghi danh tại Silver Spring Trung Tâm Lao Động vào ngày 14 tháng 10, 2017. Quý vị có thể xem chi tiết về các lớp học Anh ngữ này tại trang mạng này.

Đồng thời, sẽ có các lớp học Anh văn vào buổi tối thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, và thứ Năm tại trường trung học cấp III Northwood. Quý vị có thể xem thêm chi tiết tại trang mạng.