Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Ngày Thứ Ba 5 tháng 9 là ngày đi học đầu tiên của niên học 2017-2018. Các phụ huynh và học sinh được khuyến khích nạp hình đi học vào ngày tựu trường của họ. Phụ huynh và học sinh có thể gởi hình ngày đầu đi học đến pio@mcpsmd.org. Cho các phương tiện truyền thông khác, phụ huynh và học sinh có thể để hình lên Twitter và Facebook dùng hashtag #MCPS1stday. Hình sẽ được đăng trên mạng.