Quý Vị Có Biết Không?

MCPS đang phát động cuộc tranh giải năm thứ ba cho học sinh, United We Learn. Cuộc tranh giải năm nay, United We Learn: Các Trường Học của Tương Lai, cho phép các học sinh phát họa không gian học tập lý tưởng của các em và thách đố các em suy nghĩ về cách môi trường ảnh hưởng đến khả năng học tập của các em như thế nào. Bản thăm dò vào Tháng 11, 2018 đã hỏi các học sinh và nhân viên về cách họ dùng không gian học tập tại trường họ như thế nào, và họ muốn lớp học và trường học sẽ trông giống như thế nào trong tương lai. Các yếu tố được đề cập trong bản thăm dò ý kiến lưu ý đến màu sắc, ánh sáng, đồ đạc, kỹ thuật và an ninh. Ý kiến này sẽ được dùng để hỗ trợ sự cải tiến liên tục của các cơ sở trường học chúng tôi. Cuộc tranh giải cho học sinh cơ hội phát họa một lớp học lý tưởng và sẽ trông như thế nào trong tương lai. Bằng cách tham dự trong cuộc tranh giải, các học sinh cũng có thể có khả năng giúp ảnh hưởng thiết kế trường học trong tương lai.

Tất cả bài thi phải được nạp trên trang mạng trước 5 giờ chiều vào ngày 15 tháng 3, 2019.