QuickNotes: Your Information Connection to Montgomery County Public Schools
Vol. 1, No. 10: 2006 Tháng 6

Ghi chú: Sẽ không có tờ tin vấn QuickNotes trong tháng 7. Xin đợi xem tin tức trong tờ báo tới vào tháng 8.

Ghi vào Lịch
Lịch MCPS (PDF)
Lịch Trường học

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình
Our Schools Today (Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta) , mà phổ biến các chương trình giáo khoa trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh hiểu biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Chương trình này có trong sáu ngôn ngữ.
Take 10 (10 Phút Lắng Nghe) Nghe những bàn luận về các học sinh, trường học và cộng đồng của chúng ta. Xin đừng bỏ qua10 phút này!
Chương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản
Thông báo hằng năm về kế hoạch: Bản tin này gồm các dữ kiện về các tiến triển của các buổi họp yểm trợ bốn mục đích của trường học.
Citizens Budget (2.4MB PDF): Các điểm chính về các đề nghị của Tổng Giám đốc cho ngân quỹ điều hành
Parent Connection (Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huyn ): Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt cho các phụ huynh của các học sinh MCPS. Có trong sáu ngôn ngữ
Navigating the System (Hướng Dẫn về Các Trường Học): Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Schools at a Glance (Nhìn Thoáng qua Trường Học): Tài liệu với thông tin về số học sinh ghi danh, bố trí nhân viên, địa ốc, chương trình, độ lượng kết quả và phí tổn điều hành. Những thông tin sẽ gồm tất cả các trường học, với tóm lược cho quận và theo trình độ.
Special Education at a Glance (Nhìn Thoáng qua Chương Trình Giáo Khoa Đặc Biệt): Thông tin về số học sinh trong chương trình giáo khoa đặc biệt tại mỗi trường học của MCPS, gồm số học sinh ghi danh, nhân viên, chương trình, và độ lượng kết quả..
Summer Search: Tập san 2006 về các chương trình mùa hè với trên 100 môn học, các chương trình giáo khoa và nghệ thuật, và các chương trình đại học.
Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú tâm khác
Ngân Quỹ Điều Hành Niên Học 2007
Thực đơn ăn Sáng và Trưa
Carver: Trái tim của Kế hoạch Cộng đồng
Đại học, Nghề nghiệp, Tài trợ và các tin tức khác
Các số điện thoại thường được gọi
Lịch Trình Các Ngày ra Trường
Bản Tin về Các Môn Học của Trung Học Đệ Nhị Cấp Trên Trang Mạng
Trang Mạng dành cho Phụ huyn
Chương Trình Học Hè
Liên lạc với chúng tôi

Nổ Lực Tiếp Tế Cần Người Tình Nguyện Để Phân Loại, Đóng Thùng Những Vật Liệu Được Tặng

Những học sinh nào muốn có giờ công vụ học sinh trong mùa hè có thể tình nguyện giúp đỡ cho kế hoạch Drive for Supplies, kế hoạch này thu thập và tặng những vật liệu trường học đã dùng nhưng vẫn còn tốt từ những ngăn tủ, bàn học, và tủ sách tại trường học

Các học sinh trung học đệ nhất và đệ nhị cấp có thể giúp với chương trình này bằng cách xếp, đóng thùng và cân những vật liệu được tặng. Công việc này sẽ được tổ chức tại phòng ăn ở trường trung học Rockville từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7. Các học sinh có thể tình nguyện bất cứ lúc nào hay ngày nào trong tuần. Các học sinh tiểu học cũng có thể tình nguyện, nhưng phải có một phụ huynh giám sát. Những em muốn tình nguyện phải điền đơn tình nguyện, có trên trang mạng MCPS.

Những tổ chức từ thiện mà gây lợi ích cho các trẻ em sẽ đi thu thập vật liệu sau buổi họp báo Drive for Supplies và lễ mừng vào Ngày 17 tháng 7 lúc 10 giờ sáng. Để thêm chi tiết hay để ghi danh với cơ quan, xin gọi văn phòng Student Affairs tại 301-279-4957..

Drive for Supplies
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/supplies/

Khuyến Khích Con Phụ Huynh Nạp
những Giờ SSL trước Ngày 9 Tháng 6

Khi niên học gần chấm dứt, học sinh cần nhớ nạp những giờ công vụ học sinh khóa thứ nhì cho phối hợp viên SSL cho đến ngày 9 tháng 6. Những giờ này phải được trình trên đơn “Verification Form”, có trên trang mạng SSL. Phiếu học bạ tháng 6, được gởi qua bưu điện vào ngày 23 tháng 6, phản chiếu số giờ công vụ học sinh mới nhất.

Học sinh phải có 60 giờ công vụ trước khi ra trường và các em có thể bắt đầu tạo dựng những giờ này vào mùa hè sau lớp 5

Danh sách các tổ chức được chấp thuận có trên trang mạng SSL. Các học sinh muốn lấy giờ công vụ với nhóm không có trong danh sách phải điền đơn gọi là Application for Special Activity form. Đơn phải được học sinh, phụ huynh học sinh và người đại diện của tổ chức từ thiện nơi em sẽ làm việc ký tên. Đơn phải được chấp thuận trước khi học sinh bắt đầu làm việc; các đơn này có thể được fax đến văn phòng SSL tại 301-517-8166 để được chấp thuận. Các học sinh có đến ngày 30 tháng 9 để nạp các giờ SSL trong mùa hè cho trường học.

Tất cả các đơn SSL có tại trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp, và trên trang Web MCPS. Xin qúi vị gọi văn phòng SSL tại 301-279-3454 nếu có câu hỏi.

Student Service Learning
www.mcpsssl.org

Ghi Danh Học Hè Tiếp Tục suốt tháng 6, tháng 7

Ghi danh tiếp tục suốt tháng 6 và 7 cho các chương trình học hè trong vùng tại các trường tiểu và trung học. Thời hạn cuối để ghi danh cho khóa đầu là ngày 21 tháng 6 (cho các trường tiểu và trung học) ; thời hạn cuối cho khóa thứ nhì là ngày 14 tháng 7 (trung học đệ nhị cấp thôi). Lễ ra trường của trường hè là Ngày 16 tháng 8 lúc 10 sáng tại trường trung học đệ nhị cấp Kennedy. Đơn ghi danh có tại trường và trên trang mạng. Xin qúi vị gọi văn phòng trường học hè tại 301-279-3202 nếu có câu hỏi.

Trường trung học đệ nhị cấp có chương trình học hè Extended Year Program cho các học sinh muốn tăng triển khả năng học, trau dồi căn bản và nâng cao kiến thức về chương trình học. Chương trình này có những lớp học về đọc và toán, sẽ được tổ chức từ Ngày 29 Tháng 6 đến Ngày 28 tháng 7. Phụ huynh có thể gọi bất cứ trường trung học đệ nhất cấp nào để lấy thêm chi tiết.

Summer School Information
www.montgomeryschoolsmd.org/info/summerschool

Môn Thi SAT trên Trang Mạng
cho Học Sinh MCPS

Phụ huynh nên khuyến khích con tập sự môn thi SAT vào mùa hè này. Một chương trình chuẩn bị cho môn thi SAT có trên trang mạng, do College Board- phát hành SAT, dành cho các học sinh MCPS miễn phí. Môn học cung cấp đầy đủ bài thi để giúp các học sinh chuẩn bị thành công cho những phần toán, đọc và viết của SAT. Những học sinh lớp 12 có thể tham dự môn thi này với một khẩu lệnh do thầy chuẩn bị môn thi SAT cung cấp, văn phòng thầy cố vấn, hay trung tâm nghề nghiệp/đại học.

SAT Prep Course
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/hsi/SAT_page.shtm

Chương Trình Bữa Ăn Mùa Hè cho Các Học Sinh tại 80 vị trí

Những học sinh ghi danh tại nhiều trường học mùa hè hay chương trình giải trí mùa hè sẽ được cung cấp những bữa ăn là một phần của chương trình thức ăn mùa hè của Montgomery County. Chương trình được sáng tạo 30 năm về trước để bảo đảm là các trẻ em từ những khu vực với lợi tức thấp có thể được tiếp tục nhận những bữa ăn dinh dưỡng trong những tháng mùa hè khi những bữa ăn sáng và trưa tại trường không có.

Những bữa ăn miễn phí sẽ được phân phát tại 80 vị trí khắp quận. Những bữa ăn này sẽ được phát hằng ngày trong tuần, trừ ngày 4 tháng 7, bắt đầu từ Ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8, cho các trẻ em dưới 19 tuổi và cho các em với tâm thần yếu dưới 21 tuổi.

Những trung tâm cộng đồng khác, như nhà thờ, những nhóm cộng đồng và những nhà thuê, cũng sẽ phân phát các bữa ăn. Phụ huynh được khuyến khích kiểm lại với người giám thị của những nơi này hầu biết nếu bữa ăn trưa sẽ có tại đây.

Để thêm chi tiết, xin qúi vị gọi Division of Food and Nutrition Services tại 301-840-8170. Một danh sách của những nơi phân phát bữa ăn có trên trang mạng Maryland State Department of Education.

Maryland State Department of Education Nutrition Programs
www.marylandpublicschools.org/msde/programs/schoolnutrition

Những Ngày Lễ, Những Ngày Tan Trường Sớm
Có Trên Lịch 2006-2007

Các lớp học cho niên học 2006-07 bắt đầu vào Ngày 28 Tháng 8, và ngày học cuối cùng của các học sinh là Ngày 14 Tháng 6. Trong niên học, có nhiều ngày tan trường sớm cho các học sinh và những ngày lễ mà trường sẽ đóng cửa cho các học sinh, thầy giáo, và nhân viên khác tại trường

Niên Học Trong Tương Lai: 2006-2007
www.montgomeryschoolsmd.org/info/calendars/vietnamese/

Hướng Dẫn trong Mùa Hè cho các Học Sinh Mới

Hướng dẫn trong mùa hè được tổ chức cho các học sinh sắp lên lớp 9 và những học sinh mới vào ngày thứ năm 24 tháng 8 tại các trường trung học đệ nhị cấp của MCPS. Ngày 24 tháng 8 là nữa ngày hướng dẫn cho các hoc̣ sinh gặp thầy giáo và hiệu trưởng, viếng thăm các lớp học và trở nên quen thuộc với trường học trước ngày tựu trường của các em vào ngày 28 tháng 8. Buổi hướng dẫn có thể giúp thời gian mà có thể được xem là khó khăn trở nên dễ dàng cho các em học sinh hơn.

Nhiều trường trung học đệ nhất cấp cũng tổ chức nữa ngày hướng dẫn cho các học sinh sắp học lớp 6 và các học sinh mới vào ngày 24 tháng 8. Phụ huynh sẽ được thông báo vào đầu tháng 8 nếu trường học em tham dự. Ngoài ra, một vài trường tổ chức buổi hướng dẫn vào tháng 6 hay 7 để giới thiệu về trường trung học đệ nhất cấp cho các học sinh sắp lên lớp 6. Phụ huynh sẽ nhận thơ mô tả chương trình hướng dẫn tại trường và cho biết khi nào em phải đến trường. Yêu cầu qúi vị liên lạc với trường trung học em nếu qúi vị có câu hỏi.

Tập Thử Cho Các Môn Thể Thao Mùa Thu, Tập Luyện Bắt Đầu vào Ngày 15 Tháng 8

Tập thử và tập luyện cho các môn thể thao bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 cho các học sinh trung học đệ nhị cấp nào muốn tham dự đến các môn thể thao vào mùa thu. Các thể thao mùa thu gồm các lớp trung học, football, field hockey, soccer, soccer và volleyball cho học sinh nữ; tennis cho học sinh nữ, cross country và golf cho học sinh nam và nữ.

Các học sinh phải được khám sức khỏe hằng năm để chơi thể thao tại trình độ trung học đệ nhị cấp. Đơn về sức khỏe, có tại trường, phải được học sinh, phụ huynh và bác sĩ hay y tá ký tên.

Các học sinh cũng sẽ cần đơn cho phép với chữ ký của cha mẹ nếu muốn tham dự trong các buổi tập thử và tập luyện. Yêu cầu liên lạc trường trung học trong vùng để xin đơn.

Athletics
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/

Những Chương Trình Hội nghị Chuyên Đề Cho Giới Trẻ Vào Mùa Hè Chú Tâm Đến Các Học Sinh Người Nam Mỹ

Những học sinh người Nam Mỹ lớp 10 và 11 (Lớp ra trường năm 2007 và 2008) nào muốn đạt những kỹ năng để chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp được khuyến khích nạp đơn xin cho một trong hai chương trình hội nghị chuyên đề cho giới trẻ Nam Mỹ trong mùa hè này.

Hội nghị là một chương trình ba ngày, hai đêm được tổ chức tại đại học Marymount vào Ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 và tại trường đại học University of Maryland, Baltimore County vào Ngày 13 đến ngày 15 tháng 7. Các học sinh của Montgomery County có thể chọn hội nghị nào em muốn tham dự. Xe chuyên chở sẽ đón học sinh tại những nơi đón của các trường MCPS.

Chương trình gồm cơ hội bàn luận về những chính sách trong thế giới và gặp những nhà chuyên nghiệp người Nam Mỹ trong chính phủ, hội từ thiện và các phạm vi tư nhân. Sẽ có phần trình bày về cách chọn lựa, chuẩn bị và trả tiền cho đại học với những thầy cố vấn ghi danh đại học, và những buổi họp chú tâm về nghề nghiệp. Một vài học sinh sẽ nhận học bổng với sự tham dự của các em trong chương trình.

Những học sinh đủ điều kiện phải điền đơn trên trang mạng, gồm một bài viết, và điếm học trung bình ít nhất là 2.5. Đơn sẽ được chấp thuận theo thứ tự. Học phí là $10 cho những học sinh được chấp thuận tham dự hội nghị.

Xin gọi Hispanic College Fund at 202-296-5400 để thêm chi tiết.

Hispanic Youth Symposium
www.hispanicyouth.org

Bộ Tìm Kiếm Những Người Được Đề Cử Cho Giải Thưởng Về Việc Làm Xuất Sắc

Montgomery County Board of Education yêu cầu công chúng đề cử những người cho công việc xuất sắc của họ dành cho chương trình giáo dục công lập vào dịp giải thưởng hằng năm lần thứ 10. Giải thưởng do Bộ bảo trợ để nhận diện và tỏ sự cảm tạ cho cá nhân, nhóm và tổ chức mà đã đóng góp rất nhiều cho giáo dục công lập tại Montgomery County

Những đề cử sẽ được chấp thuận theo những phần sau đây: Cá nhân trong cộng đồng; nhóm trong cộng đồng; thương mãi; nhân viên MCPS; tình nguyện cho các dịch vụ trường. Sẽ có đến ba giải thưởng cho mỗi phần.

Bất cứ người nào hay nhóm nào cũng có thể nạp những đề cử. Những đơn đề cử có tại các trường học trong vùng, văn phòng Board of Education hay trang mạng MCPS. Để nhận những đơn đề cử qua bưu điện hay để thêm chi tiết, xin gọi văn phòng bộ tại 301-279-3301. Các đơn điền xong phải gởi đến văn phòng Board of Education trước 5 giờ chiều vào ngày 7 tháng 7, 2006.

Xin gởi đơn điền xong đến: Montgomery County Board of Education, Carver Educational Services Center, Room 123, 850 Hungerford.

Distinguished Service Awards
www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/awards/

Những Thông Tin Khác Nhau Có Trong
Nhiều Ngôn Ngữ

Trang mạng của MCPS phát triển rộng bằng cách bao gồm những thông tin bằng nhiều ngôn ngữ ngoài Anh ngữ. Phụ huynh có thể tìm các trang mạng- có bằng tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Trung hoa, Triều tiên, và Việt Nam, cũng như Anh ngữ- để biết về những tin tức mới nhất về trường học, lịch, chương trình giáo khoa và thông tin khẩn cấp, những khuyên nhủ về cách giúp con tại nhà, và những móc nối với những nguyên liệu ích lợi khác.

Information in Other Languages
www.montgomeryschoolsmd.org/languages/

Những Ngày Cần Nhớr
  • Ngày 1-12 Tháng 6 : Các môn thi bù tại trường trung học đệ nhị cấp
  • Ngày 3 Tháng 6: Thi SAT
  • Ngày 7 Tháng 6: Ngày kiểm điểm bài thi
  • Ngày 8-13 Tháng 6: Thi cuối năm
  • Ngày 13 Tháng 6: Họp Board of Education, Carver Educational Services Center, 10 giờ sáng
  • Ngày 14 Tháng 6: Ngày học cuối cùng của học sinh; học sinh tan trường sau giờ ăn trưa
  • Ngày 23 Tháng 6: Phiếu học bạ gởi về nhà
  • Ngày 26 Tháng 6: Buổi họp Board of Education, Carver Educational Services Center, 6:30 giờ chiều

TRANG WEB CHÍNH MCPS | VỀ MCPS | TRƯỜ̀NG HỌC | CỘNG ĐỒNG | PHỤ HUYNH | NHÂN VIÊN | HỌC SINH


© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
Nói với Bạn | Ngưng nhận bản tin vắn | Ghi danh nhận tờ tin vắn | Sửa đổi chi tiết cá nhân
Vấn đề Kỹ thuật | Ý kiến | FAQ