2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

VỚI CỘNG ĐỒNG

Năm Chiến Lược Chủ Yếu

 • Chiến Lược Chủ Yếu I

  Giảng Dạy Tính Nghiêm Ngặt trong Học Thuật và Nhuần Nguyễn về Văn Hóa–Thiết kế và thực hiện một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và nhuần nhuyễn về văn hóa.
 • Chiến Lược Chủ Yếu II

  Tài Trợ và Hỗ Trợ Công Bằng–Đầu tư các tài nguyên và hỗ trợ lớn hơn cho các trường có nhu cầu cao hơn.
 • Chiến Lược Chủ Yếu III

  Quản Trị Nguồn Nhân Lực— Tuyển mộ, lưu giữ, và phát triển những nhân viên giỏi nhất trong hệ thống giáo dục công.
 • Chiến Lược Chủ Yếu IV

  Tham Gia Cộng Đồng– Tăng sĩ số tại trường học và những người có trách nhiệm trong cộng đồng tham gia với nhau để hỗ trợ sự thành đạt cao của học sinh và đáp ứng nhu cầu của các học sinh MCPS và gia đình.
 • Chiến Lược Chủ Yếu V

  Điều Hành Xuất Sắc và Tiếp Tục Phát Triển– Cung cấp các dịch vụ phẩm chất thế giới cho cộng đồng MCPS và dùng các dữ kiện ý nghĩ để giữ chúng tôi trách nhiệm và tiếp tục phát triển.
học sinh

Giá Trị Chủ Yếu — Học vấn

Chúng tôi tin rằng là chúng ta phải giúp tất cả các học sinh tham gia hằng ngày; học tập đạt được bằng cách nuôi dưỡng óc tò mò và khuyến khích sự quyết tâm, tập trung và siêng năng; và việc học tập của người lớn và tham gia là chìa khóa cho việc học tập của học sinh.

Vì vậy, chúng ta phải khuyến khích và hỗ trợ sự suy luận, giải quyết vấn đề, đặt câu hỏi, và chấp nhận rủi ro để tiếp tục phát triển; kích thích sự khám phá bằng cách tham gia học sinh trong những kinh nghiệm học tập liên hệ và khắc khe, xã hội, và cảm xúc; và thách thức chúng ta hầu phân tích và phản ảnh trên chứng cớ để phát triển những thực tập của chúng ta.

Học sinh

Giá Trị Chủ Yếu — Liên hệ

Chúng tôi tin rằng là sự cộng tác ý nghĩa rất quan trọng cho sự thành công; cộng tác mạnh lạc được thành lập trên sự liên hệ trung thực và cởi mở; và gây dựng sự liên hệ với cộng đồng đa dạng của chúng ta đòi hỏi chúng ta hiểu quan điểm và kinh nghiệm của người khác.

Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu học sinh và nhân viên là những cá nhân để phục vụ họ tốt hơn; tham gia trong những quyết định của cộng tác viên chúng ta để đạt những mục tiêu mà đã được thỏa thuận; và xây dựng những mối quan hệ mạnh mẽ với học sinh, gia đình, nhân viên và cộng đồng để hỗ trợ học vấn.

học sinh

Giá Trị Chủ Yếu — Tôn trọng

Chúng tôi tin rằng sự đống góp của mỗi cá nhận tăng thêm giá trị vào cộng đồng học vấn của chúng ta; đối xử công bằng, trung thực, cởi mở, và chính trực là quan trọng; và sự đa dạng của nền văn hóa chúng ta, quan tâm, khả năng, và nền tảng là một lợi thế làm chúng ta mạnh hơn.

Vì vậy, chúng ta sẽ mô hình sự văn minh trong tất cả các hành động tương tác và khuyến khích sự đàm thoại thẳng thắng; đối xử công bằng và trung thực với nhau; và nghe những quan điểm của người khác một cách cởi mở và chấp nhận là có nhiều quan điểm khác nhau.

học sinh

Giá Trị Chủ Yếu— Xuất Sắc

Chúng tôi tin rằng đặt trình độ cao là cần thiết để bảo đảm là tất cả các học sinh tốt nghiệp sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp; chúng ta phải muốn điều tốt nhất để có được điều tốt nhất từ tất cả mọi người hằng ngày; và tạo sự phấn khích cho trí tuệ và hỗ trợ sự phát triển cá nhân sẽ đưa chúng ta đến xuất sắc.

Vì vậy, chúng ta sẽ thúc đảy không ngừng cho sự phát triển không ngừng; duy trì thực tập và việc làm ở trình độ cao nhất nếu có thể được; và nuôi dưỡng một văn hóa sáng tạo và truy vấn mà hỗ trợ sự đổi mới và tiến bộ.

học sinh

Giá Trị Chủ Yếu — Công bằng

Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều là quan trọng; kết quả không được dự đoán bởi dân tộc, chủng tộc, hay tình trạng tài chánh gia đình; công bằng đòi hỏi việc loại bỏ tất cả những khác biệt; và gây dựng và tăng triển những cơ hội trong tương lai cho các học sinh và nhân viên là cần thiết.

Vì vậy, chúng tôi sẽ giữ những kỳ vọng cao cho tất cả các học sinh và nhân viên; phân bổ tài nguyên theo nhu cầu để cung cấp những trợ giúp và những biện pháp can thiệp bổ sung để cho tất cả mọi học sinh đều có thể thành đạt; nhận diện và loại bỏ bất cứ chướng ngại cơ chế cho sự thành công của học sinh; và bảo đảm là những thực tập công bằng được dùng trong tất cả các lớp học và nơi làm việc.

Giới thiệu

Hằng ngày, những nhân viên của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) làm việc để hội đủ các nhu cầu của trên 156,000 học sinh, bảo đảm là các em nhận chương trình giáo dục phẩm chất cao nhất, các bữa ăn sáng và các bữa ăn trưa dinh dưỡng, và chuyên chở an toàn khắp quận chúng ta. Nhân viên MCPS đã quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo đảm là mọi học sinh được chuẩn bị cho thành công ngày hôm nay, ngày mai, và những năm sắp đến. Quận Montgomery County mạnh mẽ trong tương lai tùy thuộc vào cung cấp các học sinh chúng ta với một căn bản mạnh mẽ ngày hôm nay. Đó là mục đích của MCPS là bảo đảm mỗi học sinh sẽ có những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công trên đại học và trong nghề nghiệp.

Báo Cáo Thường Niên 2015 với Cộng Đồng tóm tắc niên học trước và những yếu tố gây sự thay đổi trong quận. Báo cáo soi sáng các chiến lược chúng tôi dùng để chuẩn bị các học sinh chúng tôi cho thế kỷ thứ 21 và đề cập đến sự cách biệt về thánh tích lâu dài. Nó cũng gồm các dữ kiện điều hành và thành tích học sinh chúng tôi dùng để giám sát tiến triển của chúng tôi. Cuối cùng hết, báo cáo này cũng nhấn mạnh một số học sinh ngoại lệ và nhân viên mà đã tạo MCPS một quận nổi tiếng.

Tổng Quát

Kế Hoạch Thực Hiện của Quận và Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược Thúc Đẩy Việc Làm của Chúng Tôi

Kế Hoạch Thực Hiện của Quận (DIP), với năm chiến lược chủ yếu, hướng dẫn việc làm của quận. Kế hoạch thực hiện tầm nhìn và giá trị đặt ra trong Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược MCPS—Cùng Nhau Xây Dựng Tương Lai, Học Sinh, Nhân Viên và Cộng Đồng, mà đặt những kỳ vọng cụ thể cho tất cả các trường học về những kỹ năng mà các học sinh chúng ta cần để thành công.

Kế Hoạch Thực Hiện của Quận
Đọc Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược

Khuôn Khổ được xây dựng trên năm giá trị cốt lõi, đã được Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery chấp thuận, mà xác định một hệ thống giáo dục công lập phải như thế nào: học vấn, quan hệ, tôn trọng, xuất sắc và bình đẳng. Khuôn Khổ xác định ba năng lực mà các học sinh cần có để thành công trong thế kỷ thứ 21—xuất sắc về học vấn, giải quyết vấn đề với sự sáng tạo, và học tập xã hội và cảm xúc—và đưa ra những kỳ vọng rõ ràng cho những gì các học sinh sẽ biết và có thể làm trong những phạm vị này. Nó cũng đặt ra những gì nhân viên MCPS sẽ làm để giúp các học sinh đáp ứng những kỳ vọng này. Khuôn khổ cũng xác nhận quyết tâm hiện có của học khu cho sự xuất sắc trong việc điều hành.

Steven Katz

Kế Hoạch Thực Hiện của Quận

Kế hoạch hướng dẫn trường học và văn phòng trong việc thực hiện mục đích, giá trị, và chủ tâm cốt yếu của Khuôn Khổ.


Dữ Kiện

Báo Cáo Dữ Kiện Trường Học

Cáo cáo của mỗi trường học có thể được xem trên mạng.

Giám Sát Tiến Triển của Chúng Tôi

Là một tổ chức quyết tâm cho Tiêu Chuẩn Malcolm Baldrige cho Thành Tích Xuất Sắc trong 20 năm vừa qua, MCPS đã tăng triển chú tâm trên việc xử dụng các dữ kiện để phát triển chương trình giảng dạy trong lớp học và điều hành hiệu lực của quận. Theo dõi dữ kiện là một phần quan trọng của văn hóa chúng ta và việc làm của chúng ta để hỗ trợ học sinh.

Trong khi các trường học và văn phòng dùng một số các dữ liệu để thẩm định tiến triển và thực hiện các phát triển, Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược và DIP khảo xét các dữ kiện tại năm cột móc quan trọng trong hành trình giáo khoa của em học sinh—Lớp 3, 5, 8, 9, và ra trường—để thẩm định thể chất tổng quát của hệ thống. Dữ kiện của các cột móc và thông tin quan trọng khác, cho mỗi trường học bao gồm như là một phần của kế hoạch phát triển mỗi trường học. Hỗ Trợ Trường Học và Khuôn Khổ Phát Triển (SSIF), được dùng để cung cấp sự hỗ trợ và dịch vụ được đặc chế cho các trường học để phát triển việc dạy học, học tập và các kết quả.

Dữ Kiện trên Đo Lường Cột Móc Điều Hành  


Thách Đố và Thay Đổi

Niên học 2014–2015 là một trong các thách đố và thay đổi.

học sinh thi

Các Bài Thẩm Định Mới của Học Sinh

Như các quận trường học khắp quận và quốc gia, MCPS đã sắp chương trình giáo khoa với Những Tiêu Chuẩn Chủ Yếu Chung của Tiểu Bang— một chuẩn mực quốc tế với các kỳ vọng cho những gì các học sinh cần phải biết và có thể làm trong môn toán và Anh văn. Đọc Thêm

Những tiêu chuẩn chú tâm vào xây dung một sự thông hiểu sâu xắc về những phạm vi nội dung chủ yếu để chuẩn bị các học sinh tốt hơn cho nền giáo dục cao hơn và nơi làm việc.

Các học sinh MCPS được thẩm định trên các tiêu chuẩn mới lần đầu tiên trong 2015 qua các môn thi mới Hợp Tác Để Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Cho Đại Học và Nghề Nghiệp (PARCC). Các môn thẩm định được cho trong môn toán và Anh ngữ/biết đọc viết trong các Lớp 3 đến 8 và các học sinh đang học Toán Đại số 1, Đại số 2, và Anh văn 10. Khắp quốc gia và tại Maryland, các kết quả thấp hơn là các môn thi tiểu chuẩn trước, và điều này là đã được kỳ mong. Cho bất cứ môn thi mới nào, tỷ lệ thành công thường là thấp hơn. Chung lại, các học sinh MCPS vượt hơn tiểu bang trong nhiều phạm vi. Tuy nhiên, các khác biệt thành tựu đáng kể có thể tìm thấy trong dữ kiện này cũng như trong dữ kiện thành tích của học sinh khác.

Các nhà lãnh đạo tại văn phòng trung ương và nhân viên trường đang khảo xát các dữ kiện từ lần cho thi các môn thi PARCC đầu tiên như một phần của cố gắng tiếp tục phát triển của quận.

Chương Trình Giảng Dạy 2.0 MCPS

Larry A. Bowers

Chuyển Tiếp Sự Lãnh Đạo

MCPS cũng đã chuyển tiếp sự lãnh đạo trong tháng 2, 2015 khi Joshua P. Starr từ chức tổng giám đốc và Larry A. Bowers đã được chỉ định là giám đốc lâm thời. Hội Đồng Giáo Dục đã hỏi Ông Bowers tiếp tục nhiệm vụ cho niên học 2015–2016.
Đọc Thêm

Là giám đốc lâm thời, Ông Bowers chú tâm lại vào những cố gắng của quận trong các phát triển căn bản cho sự giảng dạy về toán và văn học khắp MCPS và đặt một hành trình rõ ràng cho niên học với năm chiến lược ưu tiên hầu phát triển việc làm của Kế Hoạch Thực Hiện của Quận.

Đọc Các Chiến Lược Ưu Tiên

Sự phát triển

Gia Tăng Sĩ Số

Với trên 156,000 học sinh ghi danh trong 2015, MCPS là hệ thống trường học lớn nhất tại Maryland và tiếp tục phát triển. Từ năm 2007, MCPS đã tăng trên 18,000 học sinh và dự trù đề nghị thêm 10,000 học sinh sẽ ghi danh cho đến 2021. Sự tăng triển như vậy cần thiết thêm đầu tư phụ trội của tiểu bang và tài trợ quận để duy trì một hệ thống trường học với phẩm chất cao.

Xem Cách Sĩ Số Học Sinh Tăng Ra Sao

Các Bữa Ăn

Nhu Cầu Gia Tăng

Khi số học sinh MCPS gia tăng, thì số học sinh cần dịch vụ phụ trội và hỗ trợ để bảo vệ thành công của các em cũng tăng theo. Trên 35% các học sinh chúng ta hiện nhận các bữa ăn giảm và miễn phí và 15.2% tham gia trong chương trình Anh Văn Dành Cho Người Ngoại Quốc. MCPS quyết tâm làm việc với cộng đồng để bảo đảm là mỗi học sinh thành công và các khác biệt về thành tích được đóng lại.

Xem Các Nhu Cầu Học Sinh Tăng Triển Ra Sao


Chuẩn Bị Học Sinh MCPS cho Tương Lai

Cửa Mở cho Nghề Nghiệp và Đại Học: Các Học Sinh Chia Sẽ Hành Trình của Các Em

Andrew

Andrew  

Rockville HS
Chương Trình Tú Tài Quốc Tế

Ebonie

Ebonie  

Albert Einstein HS
Chương Trình Con Đường Học Sinh đến Giáo Viên

Marisela

Marisela  

Tốt nghiệp
Montgomery Blair HS

Chương Trình Hoàn Thành Sự Xuất Sắc và Thành Công Ở Đại Học

Paul

Paul  

Damascus HS
Học Viện Thông Tin và Công Nghệ

Luis

Luis  

Tốt nghiệp
Paint Branch HS

Chương Trình Khoa Học về Nghề Nghiệp Y Khoa

học sinh

Jonell  

Tốt nghiệp
Montgomery Blair HS

Chương Trình Hoàn Thành Sự Xuất Sắc và Thành Công Ở Đại Học

Chuẩn Bị cho Đại Học & Nghề Nghiệp

Tổng Quát

Bằng trung học không còn là đủ nữa. Vào năm 2020, gần như hai phần ba các công việc, và gần như tất cả các công việc lương cao, sẽ đòi hỏi chương trình giáo dục sau trung học hay huấn luyện.

Trong khi phần đông hệ thống các trường học đang thực hiện mục tiêu bảo đảm là các học sinh "chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp", định nghĩa của nó đã không luôn rõ ràng hay kiên định. Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã rất rõ rệt là các kỳ vọng về chuẩn bị cho chương trình giáo dục sau trung học và nghề nghiệp là như nhau. Điều có thể khác biệt là con đường em học sinh chọn để đáp ứng các điều kiện ra trường của em và đường đi em chọn sau khi ra trường.

Tầm nhìn của MCPS về chuẩn bị cho đại học hay nghề nghiệp vào thế kỷ thứ 21 là tăng triển số các chọn lựa cho em học sinh trước khi ra trường. Theo sát với kế hoạch chiến lược và Chiến Lược Chủ Yếu I, Giảng Dạy Học Tập Nghiêm Ngặt và Thành Thạo về Văn Hóa, MCPS đang phát triển một Kế Hoạch Phát Triển Sự Chuẩn Bị cho Nghề Nghiệp để bảo đảm là tất cả các học sinh nhận biết được các quan tâm của các em, đặt các mục tiêu cá nhân, và khám phá các cơ hội sau trung học bao gồm các chọn lựa nghề nghiệp. Ngoài ra, kế hoạch được phát họa để hỗ trợ thêm các học sinh mà đang tìm hiểu các chọn lựa Giáo Dục Nghề Nghiệp và Công Nghệ (CTE) để đạt quy chế hoàn tất và đạt chứng chỉ hay giấy phép cho em đủ tiêu chuẩn cho các công việc liền thức thì.

Xem trang mạng Chuẩn Bị cho Nghề Nghiệp

Điểm sáng

Paul và Luis

Đường Lối Nghề Nghiệp

Gặp Paul và Luis—hai học sinh mà chú tâm đến mục đích tương lai của các em bằng cách tham gia trong các chương trình hướng về công nghiệp của MCPS.

Edison HS

Bài Luận Văn với Hình

Thomas Edison High School of Technology

Kinh nghiệm Trường Trung Học Cấp III Thomas Edison qua hình.

Xem trang mạng mới của Edison HS

Điểm sáng

Hàng Trăm Học Sinh và Phụ Huynh MCPS Tham Dự Buổi Tối Chuẩn Bị cho Nghề Nghiệp Do MCPS Bảo Trợ

Hơn 600 học sinh và phụ huynh MCPS đã tập họp tại trường trung học cấp III Gaithersburg để học về cách làm sao các đường lối các lớp học của MCPS có thể chuẩn bị các học sinh cho các việc làm hào hứng và lương cao trong các ngành như IT, thương mại, khoa sinh vật học và xây cất. Những người tham dự hưởng ứng với thầy giáo, các học sinh ra trường MCPS và các cộng tác viên từ các thương mại và chương trình giáo dục cao hơn và tham gia các phiên họp để học về các cơ hội trong các lãnh vực này.

Khép Lại Sự Khác Biệt về Thành Tích

Tổng Quát

Tại quốc gia chúng ta, có những cản trở trong cấu trúc và hệ thống mà đã ngăn trở một số các học sinh chúng ta không tham dự được hoàn toàn trong chương trình giảng dạy mà đáp ứng các nhu cầu của các em và thúc đẩy các em xuất sắc hơn. Những ngăn trở này đưa đến sự cách biệt trong các kết quả học vấn của các học sinh Mỹ Phi châu, Nam Mỹ và các học sinh thua thiệt về kinh tế.

MCPS quyết tâm đối phó với những khác biệt này và giảm xuống các ngăn trở này để cho phép mọi học sinh thành tựu.

Qua Các Ưu Tiên Chiến Lược, lấy từ Kế Hoạch Thực Hiện của Quận, MCPS đang đặt một chú tâm mới trên các yếu tố căn bản về văn học và toán để phát triển về đóng lại sự khác biệt về thành tích. Chú tâm này đang cấu kết vào tất cả mọi phương diện của việc làm chúng tôi. Xử dụng kế hoạch phát triển hằng năm, các trường học đang đặt ra các mục tiêu ý nghĩa để tăng triển thành tích học sinh trong các phạm vi chủ yếu này và phát triển các chiến lược điều chỉnh để đáp ứng nó, bao gồm thẩm định lại chương trình giảng dạy, các môn thẩm định và các thực tập giảng dạy. MCPS cũng đang đầu tư vào các phiên học về học vấn chuyên môn và thành thạo văn hóa cho các nhân viên để mà văn hóa có thể được cung cấp như một cái cầu đến thành công thay vì ngăn trở.

Chú Tâm vào Văn Học

Văn học được xem là cổng đưa đến kiến thức và quan trọng để trở nên sẵn sàng cho đại học. Kế hoạch chúng tôi để đền bù những khác biệt về văn hóa bao gồm giảng dạy cho các học sinh đang học Anh ngữ và cũng chú trọng các chương trình giảng dạy và thực tập và chú trọng đến các nhu cầu của các học sinh chương trình giáo dục đặc biệt.

Chú Trọng vào Toán

Mỗi học sinh đáng có một chương trình toán khắt khe và được dạy bởi một thầy giáo mà hiểu toán, hiểu cách dạy toán, và hiểu cách phân biệt để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi em trẻ.

Để đóng lại sự khác biệt, chúng tôi phải thay đổi cách chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy toán thúc tiến và cung cấp thêm cơ hội cho các học sinh để thúc tiến nhanh hơn.

Điểm sáng

Chương Trình Học Sinh Thiểu Số Làm Việc Để Giảm Sự Cách Biệt về Thành Tựu

Các học sinh từ các trường trung học cấp III khắp quận đã làm việc chung hầu tìm cách giảm sự khác biệt về thành tựu tại MCPS. Những học sinh này là một phần của Chương Trình Lãnh Đạo Học Sinh Thiểu Số, một nhóm do học sinh lãnh đạo mà mục tiêu là để giúp tăng sự thành công giáo khoa của các học sinh thiểu số và nuôi dưỡng sự liên hệ tốt.

Khoa Học Đến Với Đời Sống—Parkland Scholars Program

Một nhóm học sinh từ Trường Trung Học Cấp II Parkland đang cộng tác với KID Museum để phát triển các sáng chế dựa theo STEM độc đáo. Các học sinh phát triển các mục trong các loại bao gồm người máy, đạt nhạc digital, và các máy móc bay được. Nó là một phần của chương trình Parkland Scholars, mà nhắm vào đóng lại sự khác biệt bằng cách tạo ý thích học về STEM giữa các học sinh Mỹ Phi châu và Nam Mỹ.

Kế Hoạch Thực Hiện của Quận
chiến Lược Chủ Yếu

Giảng Dạy Tính Nghiêm Ngặt trong Học Thuật và Nhuần Nguyễn về Văn Hóa

MCPS có kỳ vọng cao cho tất cả các 156,000+ học sinh tại trường học chúng ta. Để giúp các học sinh đáp ứng và vượt quá các kỳ vọng này, chúng tôi tham gia trong một phương thức nhiều ngạnh mà cung cấp các học sinh với tiếp cận cho cả chương trình giảng dạy khắc khe và giảng dạy văn hóa thành thạo. Phương thức này chuẩn bị các em không chỉ thành công tại MCPS, nhưng luôn tại đại học và trong nghề nghiệp.

Kế Hoạch Chủ Yếu I - Giảng Dạy Tính Nghiêm Ngặt trong Học Thuật và Thành Thạo về Văn Hóa

MCPS có các kỳ vọng cao cho tất cả các học sinh, mà có nghĩa cung cấp phương tiện tiếp cận với một chương trình giảng dạy khắc khe và thành thạo về văn hóa mà chuẩn bị các em cho đại học và nghề nghiệp.

Phạm Vi Chú Trọng

 • Chương Trình Giảng Dạy 2.0 HOÀN TOÀN THỰC HIỆN MCPS trong mọi phạm vi, bảo đảm theo sát với Tiêu Chuẩn Đại Học và Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp(Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Của Tiểu Bang) và Các Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Kế.
 • TĂNG TRIỂN CÁC CƠ HỘI cho sự học vấn dựa theo dự án và vấn đề khắp quận để xây cất các kỹ năng giải quyết vấn đề với sáng tạo và khả năng tình cảm xã hội trong tất cả các học sinh MCPS.
 • PHÁT TRIỂN đường thời gian và phẩm chất các can thiệp, dùng dữ kiện để nhận biết các học sinh mà đang tranh đấu và dùng các chương trình và cộng tác nhắm vào giữ các học sinh theo đúng đường để ra trường và thành công sau trung học.
 • CUNG CẤP CÁC CƠ HỘI HỌC VẤN ĐA DẠNG dựa theo các nhu cầu đã được nhận diện và các quan tâm độc đáo của các học sinh, bao gồm các dịch vụ và chương trình cho các học sinh mà có Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP); đã được nhận biết là tài năng cao; có các quan tâm rõ ràng về nghề nghiệp; hay có thể không thành công tại các môi trường học vấn truyền thống.
 • PHA TRỘN KỸ THUẬT trong lớp học để năng cao sự sáng tạo và cộng tác, cá nhân hóa chương trình giảng dạy, và cung cấp các học sinh với kỹ năng và kiến thức thế kỹ thứ 21.

Điểm sáng

Hợp Tác Thẩm Định Sự Sẵn Sàng Đại Học và Nghề Nghiệp (PARCC)

Hai "Đêm PARCC" khắp quận đã được tổ chức trong niên học 2014–2015 đã có trên 900 phụ huynh tham dự. MCPS, MCCPTA, và Ủy Ban Phụ Huynh NAACP cùng đảm nhiệm, các chương trình tổ chức một hội chợ các tài nguyên, các phiên hợp tổng quát, và các phiên hợp riêng biệt về toán và văn học toàn các chương trình giảng dạy tiểu học, trung học cấp II và cấp III. Tại Montgomery Blair High School, các phiên hợp riêng biệt bằng tiếng Nam Mỹ, Amharic, Trung học, Pháp, Triêu tiên và Việt Nam đã tham gia trên 150 phụ huynh.

Học Thêm Về PARCC

Xem Trọn Vẹn Các Dữ Kiện Thẩm Định PARCC

Điểm sáng

học sinh

Những Môn Thi Cuối Năm Được Thay Thế

MCPS thay thế các môn thi hai tiếng đồng hồ cuối khóa với những môn thi cuối chu kỳ chấm điểm trong mùa thu 2015.

Chiến Lược Thẩm Định Mới

Mùa thu này, MCPS đã duyệt lại chiến lược thẩm định của họ, thay các môn thi cuối khóa dài hai tiếng với các môn thi cuối chu kỳ chấm điểm. Thay đổi này sẽ phục vụ các học sinh tốt hơn bằng cách tăng giờ giảng dạy, dùng các dữ kiện thẩm định chính thức suốt niên học để thông báo cách giảng dạy, cho phép các học sinh nhận các hỗ trợ gấp rút và các can thiệp, và cung cấp cho các học sinh với nhiều cách đo lường thường xuyên và khác nhau hầu biểu lộ hoc vấn.

Mục tiêu của chúng tôi là đối phó với sự cách biệt về thành tích kiên trì và đáng lo ngại, và dùng các môn thẩm định để đo lường những gì các học sinh chúng tôi đang và không đang học để thầy giáo có thể điều chỉnh và tu bổ cách giảng dạy để bảo đảm là mọi học sinh hiểu và thông thạo bài học.

Đọc thêm về các chiến lược thẩm định mới của chúng tôi

Điểm sáng

Tận Dụng Kỹ Thuật để Nới Rộng Học Vấn

Kỹ thuật không chỉ là một vật liệu quan trọng để kết nối các học sinh với thông tin; nó cũng là một trong các phạm vi nghề nghiệp rất được ưa chuộng. Để bảo đảm các học sinh chúng tôi được phô trương với và kinh nghiệm với kỹ thuật, chúng tôi bắt đầu một cố gắng nhiều năm để cung cấp tất cả các học sinh với cơ hội tiếp cận với máy điện toán và một nền tảng học vấn tạo trên cloud mà sẽ nhấn mạnh sự sáng tạo và cộng tác trong lớp học.

Bắt đầu trong mùa thu 2014, các học sinh trong các Lớp 3, 5 và 6 cũng như các lớp xã hội học trung học cấp III bắt đầu dùng kỹ thuật mới. Chương trình sẽ nới rộng đến các cấp lớp khác trong những năm sau.

Đọc thêm về kế hoạch chiến lược kỹ thuật

Điểm sáng

Tạo Một Hệ Thống Trường Học Thành Thạo Văn Hóa

Là một quận trường học đa dạng nhất tại Maryland, MCPS hoàn toàn nhận biết là chủng tộc và văn hóa gây một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với dạy học và học tập. Để bảo đảm là các thầy giáo chúng tôi có đủ huấn luyện để phục vụ dân số học sinh đa dạng của chúng tôi, chúng tôi phát triển Nhóm Khởi Sự Công Bằng để tạo năng lượng nhân viên MCPS hầu đóng lại sự khác biệt về thành tích dân tộc và loại bỏ sự phỏng đoán về thành tích học sinh theo dân tộc.

Các Chuyên Gia Công Bằng điều chỉnh việc làm của họ theo nhu cầu của trường học, cũng như họ đã làm tại Rosa Parks Middle School, hầu bảo đảm là họ đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng trường học cụ thể.

Đọc thêm về Nhóm Khởi Sự Công Bằng

Điểm sáng

Kinh Nghiệm Đọc Sách trong Gia Đình

Khi quận chúng tôi tiếp tục làm những đầu tư phụ trội để củng cố căn bản cho thành công giáo khoa, đặc biệt là về toán và văn học, trường chúng tôi đang tìm những phương cách độc đáo để giúp cả gia đình tham gia trong một cố gắng tăng cường văn học. Tại Strathmore Elementary School, các đêm đọc sách là giúp các học sinh phát triển khả năng đọc viết và nuôi dưỡng một tình yêu về đọc. Được cộng tác với PTA, chương trình chú tâm vào cách các gia đình có thể hỗ trợ văn học bằng cách đọc và chơi các trò chơi tương tác tại nhà.

Điểm sáng

Học Sinh Trường Blair Thắng Giải Hạng Nhất trong Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Khoa Học Intel

Michael H. Winer, học sinh tại Montgomery Blair High School, là một trong ba người thắng giải hạng nhất trong Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Khoa Học Intel. Mr. Winer đã đoạt Huy Chương Danh Dự Hạng Nhất về Cải Tiến trong cuộc thi khoa học uy tín, và sẽ nhận giải thưởng $150,000.

Mr. Winer, một trong 40 người vào chung kết trong cuộc thi Tìm Kiếm Tài Năng năm này, được vinh danh về nghiên cứu của em về cách các chuẩn hạt căn bản của âm thanh, được gọi là phonons, tương tác như thế nào với các điện tử. Giải Thưởng Huy Chương Danh Dự về Cải Tiến vinh danh các em vào chung kết mà bộc lộ khả năng giải bài toán của một kỹ sư qua các thiết kế mới và sáng tạo. Việc làm của Mr. Winer có thể áp dụng tiềm lực cho các kết cấu nguyên tử phức tạp hơn như các chất dẫn phi thường.

TÀI TRỢ VÀ HỖ TRỢ CÔNG BẰNG

Quyết tâm của chúng tôi cho công bằng giáo dục là hiển nhiên qua cách chúng tôi tài trợ các trường học. Tại MCPS, chúng tôi bổ túc một chiến lược với chủ tâm mà cho phép chúng tôi cung cấp thêm tài nguyên cho trường học mà phục vụ một số lớn các học sinh với nhu cầu. Qua tiến trình này chúng tôi làm việc để tạo bằng phẳng để tất cả các học sinh chúng ta có cơ hội để thành công.

Chiến Lược Chủ Yếu II: Tài Trợ và Hỗ Trợ Công Bằng

Quyết tâm của chúng tôi cho sự công bằng giáo khoa là, và phải tiếp tục là hiển nhiên trong cách chúng tôi tài trợ trường học chúng tôi, bao gồm một chiến lược với chủ tâm cung cấp thêm tài nguyên cho các trường học mà phục vụ một số lớn các học sinh với nhu cầu.

Phạm vi chú tâm

 • CUNG CẤP CHUẨN BỊ MẪU GIÁO cho các học sinh mà gia đình sống dưới, tại, hay gần mức độ nghèo hầu xây dựng một căn bản mạnh mẽ về học vấn.
 • GIỮ SĨ SỐ HỌC SINH THẤP trong lớp mẫu giáo đến Lớp 2 tại các trường tiểu học mà bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nghèo khó hầu phát triển thành tích học sinh trong các phạm vi chủ yếu, đặt biệt là đọc.
 • DÙNG CÁC DỮ LIỆU THÀNH TÍCH để tìm các tài nguyên cho các trường học dựa theo các nhu cầu của số học sinh ghi danh và các phạm vi mà thành tích học sinh thấp hơn là kỳ mong.
 • CỘNG TÁC với cộng đồng, dùng các chương trình ngoài chương trình học để cung cấp thêm hỗ trợ học vấn cho các học sinh và nuôi dưỡng sự liên hệ mà giữ các học sinh tham gia tại trường học và theo đúng đường để ra trường.

Điểm sáng

Tài Trợ Khác Biệt Dựa Theo Nhu Cầu Học Sinh

MCPS đã theo dõi một thực tập tài trợ trường học mà đầu tư thêm tài nguyên tại các trường học với nhu cầu cao. Trong nhiều năm, những đầu tư phụ trội này đã cung cấp thêm phát triển chuyên môn cho giáo chức tại trường học với mức độ nghèo khó cao, thêm thầy giáo để giảm sĩ số trong lớp học tại tiểu học và giản sĩ số thầy giáo-học sinh tại các trường trung học. Ngoài ra, MCPS đã cung cấp thêm thầy giáo Focus tại các trường này để cung cấp thêm hỗ trợ cho các học sinh, nhất là về toán và văn học.

MCPS đã tạo một dụng cụ tương tác—Ngân sách 101—để giải thích thêm chi tiết cách ngân sách MCPS được hực hiện ra sao và làm sao họ cung cấp giáo chức tại các trường học. Phim video giải thích ngân sách MCPS với thêm chi tiết và Ngân sách 101 cung cấp thêm thông tin về cách hệ thống bổ sung nhân viên tại các trường.

Xem Trang Mạng Ngân Sách 101

Giải Thích Công Thức về Bổ Sung Nhân Viên tại Trường

Điểm sáng

Allison Wymer

Allison Wymer
Thầy Giáo GT/LD Lớp 5, Barnsley Elementary School

Đây là việc làm thích thú nhất mà tôi chưa từng có. Rất tốt để thức dạy và hào hứng về những gì chúng ta đang làm.

Năm câu hỏi với Allison Wymer

Là một em trẻ tại trường, Allison Wymer rất đối lập. Bướng bỉnh. Cô thường gây rắc rối cho chính cô vì có có thói quen sửa thầy giáo. Cô rất là thông minh và ham muốn học hỏi.

Suốt trung học cấp II và cấp III, cô có khó khăn. Cô chán nản và không có động lực. Cô nghĩ là cô thông minh hơn các thầy giáo. Phụ huynh cô biết là có một điều sai nào đó và chiến đấu cho cô, nhưng không có hiệu lực.

Sau đó cô được khám phá cô là GT/LD (Xuất Sắc/Tài Năng/Khó Khăn Học Vấn). Cô không biết đọc. Cô có khó khăn về chú ý. Các học sinh GT/LD có khả năng cao với tài năng xuất sắc, nhưng cũng kém về kỹ năng đọc, viết hay toán.

Hôm nay, cô dạy các học sinh lớp 5 GT/LD tại Barnsley Elementary School.

Cách bắt đầu cho tôi là tôi giúp đỡ nhận biết một học sinh và em hiện ở trong lớp tôi. Marisa [Stemple, thầy giáo phụ tá] hỏi tôi tại sao tôi lại thúc đẩy quá nhiều cho em nhỏ này. Nó là Nam Mỹ; tất cả mọi người trong đời nó làm việc từ 4 đến 5 công việc. Anh nó trông giữ nó. Nó rất là thông minh và nó xứng đáng ở trong chương trình.

Tôi nhìn thấy tôi ở những em trẻ này và tôi muốn cho chúng nó những gì tôi đã không có. [Marisa và tôi] bắt đầu nói về điều đó và bà ấy nói, "Tôi muốn cô nói câu chuyện của cô cho lớp học của tôi." Bà dạy các lớp GT/LD cho các thầy giáo để họ có thể nhận diện các em này. Không phải ai cũng cần một môi trường tự chứa; một số có thể được hỗ trợ trong lớp học thường.

Khi tôi xong SAIC, tôi đã là 25 tuổi. Tôi đang dạy cởi ngựa. Tôi thật sự có một con ngựa, Rock Star, một con ngựa Tôi cởi ngựa từ khi tôi được 10 tuổi. Tôi dạy các bài học trong một cách để kiếm thêm tiền mặt. Tôi đang làm việc với các trẻ em và tìm thấy rằng rất tốt để giúp các trẻ em hiểu về những điều. Đó rất là tự nhiên cho tôi.

Sau khi tôi ra trường, tôi bắt đầu monster.com. và tìm thấy một trường tư cho các trẻ em khuyết tật trầm trọng về tình cảm tại Chicago. Đây là tập thử nhưng tôi có ý muốn giúp các trẻ em với các nhu cầu đặc biệt. Tôi là TA; họ không thể giữ thầy giáo ở đó. Tôi viết chương trình giảng dạy. Tôi không cho các em ăn đồ ăn làm sẵn và cho các em ăn thức ăn tự nhiên. Chúng tôi tập yoga; chúng tôi có luyện tâm thú vật. Tôi nghĩ, "Tôi có thể làm được. Đây là một điều tôi thật sự rất giỏi.'

Mẹ tôi nói tôi về một chương trình tại Johns Hopkins [Đại học] để lấy bằng tiến sĩ [trong giáo dục]. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, tôi có toàn điểm A. Nó cho tôi rất nhiều tự tin.

Tôi chưa bao giờ nghe đến GT/LD. Tôi nghĩ là tôi không được bình thường. Là một đứa trẻ rất là khó. Tại trung học cấp II, tôi rất đối lập và bướng bỉnh. Tôi có khó khăn với thầy giáo; chúng tôi không hiểu được nhau. Tôi nghĩ, 'Tôi thông minh hơn thầy giáo nên tôi sẽ đùa nghịch với thầy.' Tôi biết các thầy giáo nói về tôi rất nhiều tại phòng giáo chức. Khi tôi lên trung học cấp III, tôi bắt đầu nhìn thấy các mục tiêu và điều đó giúp tôi có triển vọng. Thật sự, đó là tình yêu về học hỏi mà giúp tôi tiến tới. Nếu không có điều đó, rất dễ dàng để nản lòng và chịu thua. Tôi yêu thích được biết nhiều nên tôi tiếp tục tấn tới. Tôi có kỳ vọng cao cho chính tôi. nên tôi tiếp tục cố gắng. Tôi đã không đến được chức vị này nếu tôi không có sự kiên trì.

Năm lớp 12 tại trung học cấp III, tôi có thầy giáo nói tôi, "Khi em có nhiều chọn lựa, em làm rất giỏi, nhưng khi em viết một bài văn, em không biết nói gì." Các thầy giáo này, nhất là thầy lịch sử tại trung học cấp III, bắt đầu cho tôi thấy là có nhiều cơ hội cho tôi biểu lộ những gì tôi biết.

Khi tôi được nhận diện [là GT/LD], tại đại học, là khi tôi bắt đầu biện hộ cho chính tôi. Tôi không biết cách làm điều đó trong một thời gian lâu. Tôi luôn kém trong các môn thi với giấy và viết. Mọi người nói tôi là tôi khờ và tôi không làm được những gì tôi muốn. Tôi muốn chứng minh là mọi người sai. Tôi nói, 'Cho tôi máy điện toán; tôi có thể cho thấy những gì tôi có thể làm được.'

Tôi có chứng không đọc được. Tôi thường thấy các số và chữ ngược lại. Tôi có kính để đọc khi tôi còn nhỏ hơn; mắt tôi luôn bị mệt. Khi tôi lên trung học cấp III, mọi sự trở thành khó khăn hơn nhưng tôi thông minh đủ để biết cách tìm thông tin mà không cần đọc nguyên bài. Tôi là một văn giả giỏi nếu tôi đáng máy, nên tôi có các điểm khá. Đọc rất khó cho tôi, nhất là sách học. Trong môn toán, tôi cũng đổi số ngược lại. Khi bạn có chứng không đọc được, bạn không thấy được điều đó cho đến khi có người chỉ cho bạn biết. Tôi có thể đôi khi nói các chữ sai. Tôi cũng có ADD với hiếu động thái quá. Trong lớp diễn thuyết, tôi tạo lý do để đi phòng tắm vì tôi không thể ngồi yên được. Tôi phải loại bỏ một số các sinh lực.

Và tôi rất bốc đồng. Tôi có tiếng sửa lưng thầy giáo. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao tôi lại có khó khăn về xã hội. Một trong các ích lợi về lớp học này là chúng tôi có thể dạy khả năng xã hội, và là thầy giáo, chúng tôi không bị nhục mạ khi các trẻ em sửa lưng chúng tôi.

Tôi hiểu những em trẻ này, vì tôi là những em trẻ này. Tôi dạy theo cách tôi yêu thích được dạy. Điều này là sự chuộc lại. Đây là cách trả lại và tạo cho mọi sự đúng.

Tôi học hai năm tại University of Maryland. Tôi nghỉ học một khóa, rồi tôi đăng ký cho SAIC. Tôi phải bắt đầu lại năm đầu đại học và tôi đã là 21 tuổi. Tôi không nề hà việc học lại từ đầu vì tôi đã tìm thấy một trường học mà thách thức và hội đủ các nhu cầu học hỏi của tôi. Tôi học về thơ văn Pháp, các tôn giáo phương đông khác nhau, nghệ thuật Nhật, phim Mỹ Phi châu. Tôi lấy lớp viết kịch bản, phát thảo thời trang, in màn ảnh.

SAIC đã không có bất cứ điểm nào; tất cả là đậu/rớt. Cho tôi, các điểm làm báo ứng của tôi. Tôi có thể làm việc thật cực nhọc và có điểm C và tôi không cảm thấy là tôi đáng có điểm cao hơn là vậy. Để không có lưu tâm điểm, đó là lý do tôi học ở đó.

Tôi bắt đầu khám phá tôi giỏi về gì. Tìm thấy những khả năng giỏi của tôi là mới mẻ đối với tôi. Tôi càng học thêm về những nhu cầu của tôi, tôi càng cảm thấy là tôi có thể giúp người khác. Rất hào hứng để tìm hiểu về mình. Tôi rất khó tính với chính tôi: tại sao tôi lại nói như vậy với người khác, hay tại sao tôi không nhớ những gì tôi mới nghĩ đến hai giây trước đó?

Với GT/LD, gần như là giải một bài toán đố. Bạn phải nghĩ trong đầu: các em có nghĩ với hình ảnh, với nhạc, bằng cách nói chuyện với người khác, bằng cách đọc, bằng cách nghe? Có nhiều mẫu học tập cho các trẻ em này. Một khi bạn giải được điều này, thì mọi sự tiến triển tốt.

Các em rất thông minh. Nếu các em bị phải bỏ một lớp học giáo dục thường, các em có vẽ như cách biệt hay trung bình hay có vấn đề hạnh kiểm. Nhưng các em đến đây và giống như các em tìm thấy bạn của các em. Các em trẻ mà buồn và kháng cự làm bất cứ điều gì bây giờ nói về các ý thích của các em; các em rất hào hứng đến trường học. Đây là một điều đáng kể.

Những em này luôn cần được thách đố. Bạn cần có một liên kết cá nhân với các em. Nếu bạn không cho thấy là bạn thích các em và muốn biết thêm về các em, các em sẽ không làm gì cả cho bạn.

Bạn phải cho các em thấy là bạn có mặt để giúp các em. Các em cần biết là tôi biết những gì các em cần.

Đây là các trẻ em mà tranh đấu với phương diện với trường. Các em thường có một sự hiểu biết về các ý kiến, nhưng kết quả không có ở đó. Có sự phân chia. Nhưng đây là các trẻ em mà về nhà và muốn học nữa, mà sẽ làm một dự án mà vượt xa tuổi của em. Như học về toàn vẹn hệ thống mặt trời hay học tiếng la tinh khi các em được 7 tuổi. Đó là những em mà nổi bật là GT/LD.

Tôi không xem TV hay theo dõi văn hóa pop, nhưng tôi thích xem tài liệu. Tôi hiện đang xem một số phim tài liệu về Alzheimer's, rất hào hứng. Tôi thích đọc. Tôi rất may mắn lấy một người với cùng ý thích và rất thông minh. Chúng tôi thích cùng học hỏi; chúng tôi đi bảo tàng viện. Chúng tôi yêu thích công viên quốc gia và đi bộ. Chúng tôi trượt tuyết với nhau.

Chồng tôi Adam là một người chửa lửa và thầy giáo phụ tá tại Roberto] Clemente Middle School.

Trong khoảng bốn năm, tôi đã là một giáo sư phụ trợ tại Towson University. Tôi dạy quản lý lớp học cho các học sinh cử nhân tại Towson. Tôi cũng kèm học cho trẻ em có khó khăn tại trường học.

Tôi có mục tiêu trong đầu. Đây là một số đồ tôi sáng tạo và tôi muốn có bằng sáng chế. Tôi thích viết một số các sách. Biện hộ cho các trẻ em hay biện hộ cho thầy giáo là một điều tôi cảm thấy là tôi rất giỏi. Tôi không thể thấy mình muốn làm gì hơn cho nghề nghiệp vì nó là những gì thúc đẩy tôi.

Điểm sáng

Trường Rock Terrace Hỗ Trợ Thành Công Học Sinh

Trường Rock Terrace cung cấp các dịch vụ chương trình giáo dục đặc biệt cho các học sinh tuổi từ 11 đến 21, với một số khuyết tật trí thức khác biệt. Trường học cung cấp các dịch vụ giáo dục cộng tác và toàn diện. Trường học giúp mỗi em tiến tới và khuyến khích sự tấn tới về tiềm năng cao nhất của mỗi em học sinh để truy cập và hoạt động với cộng đồng xung quanh, truy cập các chọn lựa giáo khoa sau trung học, và đạt và duy trì việc làm.

Rock Terrace School

Điểm sáng

Tiếng Nói của Học Sinh

Esmerelda

XEM:
Esmerelda Trong Chương Trình SEPA

Học Sinh Tham Gia Trong Các Con Đường Đến Thành Công

Khi Esmeralda di cư sang Mỹ để được sống với cha em, em không có nhiều tự tin để em có thể thành công tại trường học. Nhưng cám ơn chương trình SEPA, em đã tham gia trong trường và định nghĩa tương lai của em.

Students Engaged in Pathways to Achievement program (SEPA- Học Sinh Tham Gia Chương Trình Những Con Đường Đi Tới Thành Công) là một chương trình giảng dạy dựa trên nghề nghiệp cho các học sinh trung học ESOL nói tiếng Tây ban nha mà kinh nghiệm học vấn bị gián đoạn hay học vấn rất giới hạn.

Marisela

XEM:
Marisela trong Chương Trình ACES

Chương Trình Hoàn Thành Sự Xuất Sắc và Thành Công Ở Đại Học (ACES)

Học sinh Marisela tốt nghiệp Montgomery Blair đang học Giáo Dục Tiểu Học tại đại học, nhờ việc làm cực nhọc của cô và hỗ trợ của hướng dẫn viên ACES mà cố vấn và giúp cô tìm học bổng để trả cho bốn năm đại học.

Thành Đạt Xuất Sắc và Thành Công tại Đại Học, hay ACES, là một chương trình hợp tác mà tạo một đường lối liền mạch từ trung học cấp III đến hoàn tất đại học. Một hợp tác giữa MCPS, Montgomery College và các Đại Học tại Shady Grove, ACES sẽ chú tâm đến nhận biết và hỗ trợ các học sinh mà đến từ môi trường mà không được đại diện đủ tại chương trình học vấn cao hơn và các em mà là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học.

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Là một cộng đồng của trên 22,000 nhân viên, chúng tôi nhận biết là không có gì quan trọng cho một hệ thống giáo dục tốt hơn là những giáo viên xuất sắc. Thành công của chúng ta ngày hôm nay và trong tương lai đòi hỏi chúng ta tuyển mộ, duy trì và phát triển những nhân viên tốt nhất trong chương trình giáo dục công lập. Hằng ngày, một nhóm các nhân viên MCPS làm việc hết lòng vì các con em chúng ta và hỗ trợ mục tiêu chủ yếu của chúng ta: chuẩn bị tất cả các học sinh tiến tới trong tương lai.

Chiến Lược Chủ Yếu III - Quản Lý Nguồn Nhân Lực

Tại MCPS, chúng tôi nhận biết là thành công của chúng tôi ngày hôm nay và trong tương lai đòi hỏi chúng tôi phải tuyển mộ, duy trì và phát triển những nhân viên tốt nhất trong chương trình giáo dục công lập.

Phạm vi chú tâm

 • TUYỂN MỘ VÀ DUY TRÌ đoàn thầy giáo phẩm chất cao mà phản ảnh sự đa dạng của dân số học sinh chúng tôi.
 • CỘNG TÁC VỚI CÁC HỘI ĐOÀN NHÂN VIÊN, duy trì và phát triển Hệ Thống Phát Triển Chuyên Môn MCPS để nuôi dưỡng sự tiếp tục tu bổ các nhân viên và cung cấp các đường lối để phát triển và tấn tới.

Điểm sáng

Tăng Triển Sự Đa Dạng của Đội Ngũ Giáo Viên

MCPS quyết tâm thành lập một đội ngũ nhân viên mà phản ảnh và tăng cường sự đa dạng tại trường học và giữ niềm tin tập thể là tất cả các học sinh có thể học tại trình độ cao. Vì vậy chúng tôi bắt đầu một chương trình khởi sự mà nhắm vào phát triển sự tuyển mộ, chọn lọc, phát triển và duy trì các thầy giáo đa dạng.

Đề Xướng Đội Ngũ Giáo Viên Đa Dạng, mà là kết quả của sự cộng tác khắp hệ thống bao gồm ba hội đoàn nhân viên, chú tâm vào gây tiến triển nhanh chóng và thay đổi đáng kể để tăng sự đa dạng trong lực lượng nhân viên. Quận chúng tôi đang tuyển mộ các thầy giáo có phẩm chất cao, bao gồm các thầy giáo da màu và những người khác với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà được đại diện chưa đúng mức trong lực lượng giáo viên hiện nay, chẳng hạn như những người biết nói nhiều thứ tiếng.

Chúng tôi tin rằng các học sinh chúng tôi cần kinh nghiệm dồi dào của nhiều khía cạnh mà đến từ lực lượng giáo viên đa dạng. Một lực lượng nhân viên đa dạng sẽ củng cố việc làm xuất sắc MCPS làm hằng ngày để lập các cộng đồng học vấn hỗ trợ và chuẩn bị 156,000 học sinh thành công và phát đạt trong thế giới tăng triển toàn cầu.

Học thêm về Khởi Xướng Đa Dạng Giáo Viên:
Xem Trang Mạng Ngân Sách
Đọc Kế Hoạch Các Chiến Lược

TeachMCPS.org

TeachMCPS.org

Trang mạng TeachMCPS.org nhắm vào phát triển việc tuyển mộ, chọn lọc, phát triển và duy trì các thầy giáo đa dạng.

Điểm sáng

Thầy Giáo

Chứng Nhận của Hội Đồng Quốc Gia

MCPS dẫn đầu tiểu bang về con số các nhà giáo dục được Hội Đồng Chứng Nhận.

Bạn Có Biết?

MCPS có hơn 700 nhà giáo dục đã đạt được sự chứng nhận của Hội Đồng Quốc Gia về Tiêu Chuẩn Giảng Dạy Chuyên Nghiệp (NBPTS)! MCPS hướng dẫn tiểu bang trong số các thầy giáo được chứng nhận của Hội Đồng Quốc Gia và được xếp hang thứ Tám trong 30 quận về tổng số các giáo viên được chứng nhận của Hội Đông.

Việc Chứng Nhận Bởi Hội Đồng Quốc Gia, một chương trình tự nguyện do NBPTS thiết lập, được đạt tới qua một thẩm định dựa trên sự hoàn thành mà thường mất hơn một năm để hoàn tất. Nó được thiết lập để đo lường những gì mà các giáo viên đạt được phải biết và làm được. Tiến trình này đòi hỏi các giáo viên phải chứng tỏ xem những hoạt động của họ, cả ở trong và ngoài lớp học, đã củng cố sự hoàn thành của học sinh và đóng góp vào thành tích của học sinh như thế nào.

Các nhà giáo dục nhận được Chứng Nhận của Hội Đồng Quốc Gia sau khi hoàn tất một loạt các thẩm định mà bao gồm hồ sơ dạy học, các mẫu bài làm của học sinh, các phim video, và phân tách nghiêm ngặt về việc giảng dạy học trong lớp của họ và học vấn của học sinh. Các ứng viên cũng hoàn tất một loạt các bài viết mà thăm dò độ sâu của kiến thức về môn học của họ và sự hiểu biết của họ về cách dạy các môn học này cho các học sinh.

Điểm sáng

Khuyến Khích Học Sinh Theo Đuổi Nghề Nghiệp trong Giáo Dục

Chương trình Đường Lối từ Học Sinh đến Giáo Viên là một khởi xướng mới phát họa để hỗ trợ tầm nhìn phổ quát của việc tăng triển lực lượng đa dạng trong MCPS bằng cách cung cấp các huấn luyện sớm, cố vấn và hỗ trợ tài chánh cho các học sinh MCPS mà quan tâm đến nghề nghiệp trong ngành giáo dục và muốn dạy học tại MCPS sau khi ra trường đại học. Chương trình STEP cung cấp hỗ trợ cho một đội học sinh lớp 12 MCPS đến đại học, và trang bị các em với các kỹ năng và kiến thức cần để trở nên thành thạo trong lãnh vực giáo dục, cũng như các lãnh đạo giảng dạy tại MCPS.

Điểm sáng

Betty Collins, Thắng Giải Dr. Edward Shirley Award MCPS 2015

Học thêm về Betty Collins, ứng viên của giải thưởng 2014-2015 Dr. Edward Shirley Award for Excellence in Educational Administration and Supervision. Collins, một nhà giáo cho 47 năm, được vinh danh cho sự quyết tâm của bà đối với học vấn của học sinh và hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển chuyên môn của ban giám đốc tại trường. Collings cũng được nhận diện cho vài trò gây dựng bà đã làm để củng cố năng lượng lãnh đạo viên tại văn phòng trung ương.

Tham Gia Cộng Đồng

Tại các Trường Công Lập Quận Montgomery, chúng ta làm việc với sự cộng tác của hàng chục các tổ chức cộng đồng để cung cấp các tài nguyên, dịch vụ và cơ hội mà giúp chúng ta thực hiện mục tiêu để chuẩn bị mọi học sinh phát đạt trong tương lai. Qua sự kết hợp với cộng tác viên chúng tôi có thể cung cấp chương trình tràu dồi giáo khoa sau trường, dịch vụ y tế và xã hội tốt hơn, phô trương với nghệ thuật và nhiều hơn nữa. Trong 2015, chúng tôi tiếp tục mở rộng và đào xâu việc làm cộng tác của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của dân số học sinh tăng triển và đa dạng.

Chiến Lược Chủ Yếu IV: Tham Gia Cộng Đồng

MCPS đã quyết tâm làm việc với các cộng tác viên cộng đồng và các gia đình tham gia hầu hỗ trợ thành tích của các học sinh.

Phạm vi chú trọng

 • DUY TRÌ VÀ NỚI RỘNG các cộng tác hiện có mà đáp ứng các nhu cầu của học sinh và gia đình tại trường học và ngoài trường học, bao gồm Linkages to Learning, Kennedy Cluster Project, và Excel Beyond the Bell.
 • XÂY DỰNG NHÓM THAM GIA CỘNG ĐỒNG mà phát triển năng lực lãnh đạo cộng đồng, củng cố và nới rộng sự cộng tác, và giúp đáp ứng các nhu cầu của học sinh và gia đình tại trường học.
 • TẠO SỰ LIÊN LẠC HAI CHIỀU DỄ DÀNG với phụ huynh, học sinh, nhân viên, và thành viên cộng đồng xử dụng một số các dụng cụ khác nhau hầu tham gia và thông báo.
 • TRONG SỰ CỘNG TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC KHẮP CỘNG ĐỒNG, tham gia, hỗ trợ và thông báo các gia đình và thành viên cộng đồng, cung cấp các cơ hội cho họ để biện hộ và lien hệ tương tác trực tiếp với trường học.

Điểm sáng

Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo

MCPS cam kết cho một nền văn hóa tôn trọng và cân bằng mà bao gồm sự đa dạng của cộng đồng chúng ta và bảo đảm là mọi học sinh có cơ hội để thành công và phát triển. Một phần của cam kết này là bảo đảm các học sinh chúng ta có quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo và thực hành, khỏi sự phân biệt, bắt nạt hay quấy nhiễu. Đó là tại sao MCPS tạo một nguồn tài nguyên mới cho các gia đình—Hướng Dẫn để Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo. MCPS làm việc chặt chẽ với thành viên của Hội Đồng Tư Vấn Cộng Đồng về Tín Ngưỡng của Lãnh Đạo Hành Pháp Quận Montgomery và những người có trách nhiệm khác để tạo hướng dẫn này mà đặt thông tin về các chính sách Hội Đồng Giáo Dục và lề luật MCPS và phương thức về vấn đề này thành một tài nguyên dễ dùng. Hướng dẫn có trong tám ngôn ngữ.

Đọc Hướng Dẫn để Tôn Trọng Sư Đa Dạng

Xem kết nói cộng đồng tôn giáo cho Quận Montgomery bàn luận về tôn trọng cho sự đa dạng tôn giáo.

Điểm sáng

Học Sinh MCPS Trải Nghiệm Nghệ Thuật tại Sân Khấu Tưởng Tượng

Trên 3,000 học sinh lớp 3 từ 27 trường Title I mới tham gia một trình diễn miễn phí của "101 Dalmatians" tại Sân Khấu Tưởng Tượng ở Bethesda, Maryland. MCPS và Sân Khấu Tưởng Tượng bắt đầu một cộng tác trong năm 2014 để cung cấp hàng ngàn học sinh MCPS với cơ hội kinh nghiệm nghệ thuật. Nhà băng PNC và GEICO là lãnh đạo bảo trợ của sự cộng tác.

Điểm sáng

Hằng Trăm Người Tham Dự Ngày Chợ Gia Đình tại Greencastle ES

Trên 250 người tham gia Ngày Chợ Gia Đình vào Ngày 22 tháng 8 tại Greencastle Elementary School. Các gia đình nhận thức ăn lành mạnh miễn phí, và nhân viên MCPS, cơ quan quận và các cơ quan từ thiện đã có mặt để trả lời các câu hỏi và kết nối các gia đình với các dịch vụ quan trọng và chương trình. Ít nhất 30 ngày chợ khác sẽ được tổ chức năm nay.

Điểm sáng

Gonzalo Quiroga

Gonzalo Quiroga
ESOL Phối Hợp Viên Cộng Đồng Phụ Huynh

Tôi luôn nghĩ rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ làm việc với những người trẻ.

Năm Câu Hỏi với Gonzalo Quiroga, ESOL Phối Hợp Viên Cộng Đồng Phụ Huynh

Gonzalo Quiroga sanh tại Bolivia và đến Hoa Kỳ khi ông được 2 tuổi. Lớn lên tại Wheaton và Kensington, ông mơ tưởng trở thành một cảnh sát. Ông tốt nghiệp từ trường trung học cấp III Our Lady of Good Counsel tại Olney.

"Tôi muốn trở thành một cảnh sát; tôi nghĩ là tôi có thể trở thành một thám tử," ông nói. "Tôi luôn nghĩ rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ làm việc với những người trẻ."

Hiện tại, ông bỏ ước mơ trở thành một cảnh sát sau khi lấy vợ và bắt đầu một gia đình. Trong một thập niên qua, ông đã là phối hợp viên cộng đồng phụ huynh ESOL, một chức vụ mà cho ông nhiều cơ hội để cung cấp hỗ trợ cho các học sinh ESOL và gia đình các em.

Tôi đã làm việc với MCPS từ tháng 10, 2002; tôi được thuê ngay sau vụ bắn súng trong quận. Tôi được thuê làm nhân viên phụ tá an ninh tại Walter Johnson [High School.] Vợ tôi là thư ký của MCPS tại White Oak [Middle School]; bà được thuê ngay sau 9-11. Bà là người đã nói, "Tôi nghĩ là anh sẽ có việc làm an toàn tốt. Lúc đó tôi đang làm việc cho một cơ quan thanh toán nợ. Chúng tôi có nhiều kiện tụng đang xảy ra; chúng ta có thể thấy những bài viết trên tường.

Tôi làm 10 năm tại Sears ở Montgomery Mall, 5 năm cuối cùng tôi làm nhân viên an ninh. Tôi vào chương trình chuyên khoa cảnh sát và họ thực hiện một điều tra cá nhân trong sáu tháng. Nhưng tôi lấy vợ và chúng tôi đang mong chờ người con đầu tiên của chúng tôi, nên tôi bỏ chương trình. Tôi không hề làm cảnh sát. Đó luôn là mục tiêu của tôi khi rời đại học—làm cảnh sát hay một nhân viên đặc biệt cho chính phủ. Khi bạn độc thân, bạn nghĩ 'Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.' Nhưng khi bạn có con, bạn nghĩ, 'Đây có phải là lối sống mà tôi muốn cho gia đình tôi không?

Tôi làm nhân viên an ninh tại WJ [Walter Johnson] cho ba năm. Tôi bỏ việc đó vào 2005 để trở nên phối hợp viên cộng đồng. Đó là một trường hợp khác mà vợ tôi đã lo cho tôi. Bà thấy việc này và nghĩ là tôi sẽ rất giỏi ở việc này. Tôi nạp đơn xin việc. Lần đầu tiên, tôi đã được phỏng vấn và tôi không được công việc. Sau khi một nhân viên khác bỏ đi vài tháng sau, có chỗ trống cho việc này và tôi nạp đơn lại. Tôi được phỏng vấn và họ thuê tôi.

Là một PCC, giám đốc của tôi luôn nói là các gia đình ESOL là những người cần nhiều giúp đỡ nhất. Chúng tôi làm việc với một số các gia đình mà cần được hướng dẫn về hệ thống trường học. Một số các gia đình mới đến và họ cần nhiều tài nguyên phía bên ngoài. Chúng tôi tìm hiểu xem họ cần những gì và chuyển họ sang những cơ quan đó; chúng tôi giúp họ nạp các đơn họ cần điền. Đôi khi, họ cần thức ăn và tã cho em bé. Đôi khi, họ cần quần áo hay được chăm sóc về y tế. Đa số việc làm của tôi là với các gia đình Nam Mỹ.

Tôi được chỉ định bốn trường—Sligo Middle, Gaithersburg High, Martin Luther King Middle và Richard Montgomery High School. Tại những trường này, dân số Nam Mỹ rất cao, nhưng chúng tôi cũng có những người từ những phần khác của thế giới. Tôi thường có những thông dịch viên để giúp tôi với tiếng Amharic, Pháp, và đôi khi Farsi.

Có 15 ESOL PCCs. Chúng tôi có 13 thầy cố vấn ESOL tại Rocking Horse Road Center, và 6 thầy cố vấn ESOL tại trường học.

Phương thức chính thức chúng tôi có là qua giới thiệu; một thầy giáo hay thầy cố vấn sẽ đến với tôi về một học sinh mà đang có vấn đề, và tôi sẽ làm việc với em này. Nhưng đôi khi tôi nói với thầy giáo gởi tôi email và cho tôi tên em học sinh. Nếu một vấn đề giản dị như vấn đề đi học không thường xuyên, tôi sẽ gọi phụ huynh và tìm hiểu tại sao điều đó lại xảy ra. Các trẻ em đôi khi chia sẽ với tôi.

Tại Sligo, tôi gặp một nhóm học sinh con trai Nam Mỹ. Chúng tôi gặp hai lần trong tháng; vấn đề lớn nhất mà chúng tôi bàn luận cả năm là ức hiếp. Đó là ngăn trở các em không ức hiếp người khác, nhưng cũng giúp các em không bị ức hiếp. Phần khác là nếu các em thấy, các em cần báo cáo, nhưng không nên là người bàng quan.

Tôi thấy một thay đổi lớn ở các học sinh từ đầu năm học đến cuối năm học. Đều đặn, tôi có tám em mà đến với tôi; đôi khi có trên 10 em. Trường học đưa ý kiến về nhóm học sinh cho tôi, và đây là năm thứ nhì chúng tôi làm việc này. Các em đã trở nên như con nuôi của tôi bây giờ. Nếu các em phá phách, tôi chỉ cần nhìn các em và các em sẽ ngưng lại.

Phần lớn nhất của công việc là bảo đảm các trẻ em đến trường. Đôi khi các em không đi học vì cha mẹ các em đi làm sớm vào buổi sáng và không có ai ở nhà để kiểm soát các em và đưa các em đến trường. Chúng tôi cũng giúp các em đạt điểm học tốt; chúng tôi cho các em biết nếu các em cần ở lại sau trường để được dạy kèm hay chúng tôi đề nghị các em gặp một thầy giáo vào giờ ăn trưa. Chúng tôi phải chỉ dẫn các em cách học giỏi hơn.

Chúng tôi làm việc để giáo dục các phụ huynh về những gì có cho con họ để tiến hơn. Đôi khi, phải có một buổi họp với phụ huynh hay ba hay bốn cú điện thoại trước khi em hoc sinh phải làm những gì em phải làm, như nếu các em không đi học hay điểm học các em xuống thấp. Đôi khi, em học sinh không có hỗ trợ tại nhà. Chúng tôi thăm viếng nhà hay đem phụ huynh đến trường học để thầy giáo có thể gặp chúng tôi.

Thứ Hai, tôi đến Sligo Middle School; thứ Ba Gaithersburg High School; thứ Tư Richard Montgomery, và thứ Năm Martin Luther King [Middle School.] Tôi ở đó gần như nguyên ngày, nhưng thời khóa biểu cũng uyển chuyễn nếu tôi có một buổi họp mà tôi cần có mặt ở một trường khác. Trong 10 năm tôi đã làm điều này, RM là trường duy nhất mà kiên định trong lịch trình của tôi. Họ biết tôi rất nhiều.

Phần đông các gia đình chúng tôi làm việc với là đoàn tụ các gia đình. Phụ huynh đã sống ở đây, nhưng để lại đứa con 2 hay 3 tuổi với người dì hay ông bà của em. Họ đã làm việc từ 5 hay 10 năm và họ muốn con học đến Hoa kỳ. Họ thu xếp, và khi con họ đến đây và chưa hề gặp họ trong bao nhiêu năm; họ không biết người con này là ai. Họ không luôn đoàn tụ như mình nghĩ là cha mẹ và người con sẽ đoàn kết như thế nào. Họ phải thành lập một sự liên hệ, và điều này rất khó.

Đã có nhiều trường hợp khó khăn và những thời gian khó khăn. Tôi có thể nhớ hai trường hợp. Chúng tôi có một em gái trẻ mà cha em đã hành hạ em. Em là 18 tuổi. Một ngày, tôi nhận được điện thoại là em bỏ nhà và đang ở ngoài trường học. Thầy cố vấn ESOL và tôi đã làm việc để giúp em được các dịch vụ tại Crisis Center và tại tòa án. Em học xong, lên đại học Montgomery College và hiện có việc làm. Đó là nhờ các hỗ trợ mà chúng tôi có cho em. Em vẫn gọi tôi vào các mùa lễ. Nó làm cho tôi xúc động. Tôi có con gái và tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng đôi khi mình phải ngưng lại và nói 'Đây là một công việc; tôi phải là sự giúp đỡ em cần,' và làm công việc của mình.

Việc làm khó khăn nhất cho tôi là chôn cất một học sinh. Chúng tôi có ba em trai trẻ đi về nhà sau một buổi tập. Các em lái xe; và trời mưa. Em lái xe mất điều khiển chiếc xe hơi và hai em chết. Một em chết ngay tại chỗ; em khác chết tại nhà thương vài ngày sau đó. Một gia đình nói là họ OK, nhưng phụ huynh khác là một người mẹ độc thân mà không biết phải làm gì. Bạn phải là một người mạnh mẽ. Chúng tôi đến nhà và giúp bà với những gì bà cần phải làm. Khi tôi nghe về người trai trẻ đã chết, tôi nhớ em ngồi với tôi trong thư viện để làm bài chỉ vài ngày trước đó.

Những điều này....nó ở lại với bạn.

Tôi luôn nghĩ đến việc làm cảnh sát mà tôi không bao giờ hoàn tất. Nhưng một nghề nghiệp mà có thể tôi muốn làm là đi về chính trị. Tôi sẽ thích làm điều đó. Không cần thiết là một nhân viên đắc cử, nhưng làm việc với một thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ như một cố vấn và làm việc phía sau họ.

Tôi có bốn con—Jack, em là 16 tuổi, học sinh lớp 10 tại Seneca Valley High School; Sean, mà học lớp 7 tại Roberto Clemente; Caroline, học lớp 5 tại McAuliffe Elementary, và Grace, em bé của tôi, mà gần được tám tháng.

Con gái tôi có lớp nhảy; một người con trai chơi banh lacrosse. Cách đây 5 hay 6 năm, một người bạn và tôi bắt đầu huấn luyện một đội bóng rỗ. Nó trở thành lớn hớn và lớn hơn. Bây giờ, là đội AAU, và là Germantown Heat. Chúng tôi có các đội lớp 6 và lớp 7. Tôi làm phụ tá huấn luyện viên.

Chúng tôi bắt đầu một liên đoàn [bóng rỗ] vào mùa thu và tiếp tục cho đến mùa đông. Mùa cuộc đấu AAU bắt đầu vào mùa xuân và sẽ chấm dứt vào giữa tháng 7. Khi chúng tôi du lịch, cả gia đình đi theo.

Jack và tôi chia sẽ tình yêu cho phim xin nê. Chúng tôi đi hằng tuần. Chúng tôi cũng thích truyền hình, như Walking Dead. Chúng tôi thích bi kịch.

Công việc này có thể rất căng thẳng tinh thần. Tôi là một người chạy tham lam. Tôi cố gắng chạy ba miles ba lần trong tuần. Tôi tham gia Marine Corps Marathon vào 1999. Sau khi tôi làm điều đó, tôi nói là tôi sẽ không bao giờ làm lại nữa. Tôi bỏ chạy ba hay bốn năm; nó trở nên khó khăn cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ nỗi đau. Bây giờ, tôi chạy trở lại và rất yêu thích nó; tôi chỉ không chạy 10 đến 15 miles nữa.

Điều Hành Xuất Sắc và Tiếp Tục Phát Triển

Các Dịch Vụ Phẩm Chất Thế Giới cho một Hệ Thống Phẩm Chất Thế Giới

Các Trường Công Lập Quận Montgomery đã được công nhận trên toàn quốc về các điều hành và dịch vụ xuất sắc cho các học sinh. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thương mại với phẩm chất cao nhất và dịch vụ hỗ trợ rất quan trọng cho sự thành công giáo khoa của tất cả các học sinh. Chúng tôi tham gia với tất cả cộng tác viên với sự cộng tác và kính trọng, thành lập một cộng đồng học tập tiếp tục đổi mới mà phản ảnh giá trị của chúng tôi. Là một quận, chúng tôi quan tâm nhiều đến tiếp tục phát triển và dùng một cách kiên định các dữ liệu từ các môn thẩm định địa phương, tiểu bang và quốc gia và các nguồn thông tin khác để thẩm định các chương trình và dịch vụ; hướng dẫn trường học và các cố gắng trau dồi văn phòng; và phát triển một ngân sách dựa trên giá trị và nhu cầu.

Quyết tâm của chúng tôi với điều hành xuất sắc cho phép chúng tôi chuyên chở gần đến 100,000 học sinh đi đến và về từ trường hằng ngày; cung cấp 15 bữa ăn sáng, trưa và tối thật dinh dưỡng cho các học sinh hằng tuần; dọn và duy trì 202 trường học; và bảo đảm là các thầy giáo có sách vỡ và vật liệu họ cần. Trong 10 năm vừa qua, MCPS đã hoàn tất gần 100 dự án xây cất, thêm nhiều lớp học cần thiết khắp quận. Những dự án này đã được thực hiện đúng giờ và theo đúng ngân sách. Nhiều thầy giáo phụ của chúng tôi làm việc trực tiếp với các thầy giáo và nhân viên để cung cấp những dịch vụ quan trọng cho các học sinh với khuyết tật hay những em mà cần học Anh ngữ. Tổ Chức Hiệu Lực là một căn bản cho sự Xuất Sắc tại MCPS!

Xem cách Chúng Tôi Đo Lường Sự Hiệu Lực của Tổ Chức  

Điều Hành Xuất Sắc

Bạn Có Biết?

MCPS được vinh danh là hệ thống trường học Gold Medal cho 14 năm liên tiếp do báo Expansion Management như là một đo lường của hệ thống trường học rất thu hút với cộng đồng thương mại.

Chiến Lược Chủ Yếu V - Điều Hành Xuất Sắc và Tiếp Tục Phát Triển

Được nhận giải thưởng của Malcolm Baldrige National Quality Award, MCPS đã có một quyết tâm lâu dài cho điều hành xuất sắc và tiếp tục phát triển.

Phạm vi chú trọng

 • DÙNG PHƯƠNG THỨC HƯỚNG DẪN CỦA BALDRIGE để thành lập và duy trì các dịch vụ phẩm chất thế giới cho trường học, bảo đảm điều hành hiệu lực và ngắn gọn; củng cố và hiện đại các khu trường; và nuôi dưỡng môi trường học vấn thế kỹ thứ 21.
 • DÙNG DỮ LIỆU từ các môn thẩm định địa phương, tiểu bang và quốc gia và các nguồn thông tin khác để thẩm định các chương trình và dịch vụ; hướng dẫn trường học và các cố gắng trau dồi văn phòng; và phát triển một ngân sách dựa trên giá trị và nhu cầu.
 • CUNG CẤP CÁC CƠ HỘI TĂNG TRIỂN cho sự cộng tác giữa giáo chức và nhân viên dùng myMCPS portal và các dụng cụ khác.

Điểm sáng

Viếng Thăm và Thử Thức Ăn tại Nhà Bếp Mới Trung Ương

Cung cấp cho các học sinh các chọn lựa thức ăn dinh dưỡng là một chủ yếu cho một phần trong các cố gắng giáo dục tại MCPS. Nghiên cứu cho thấy là các học sinh tập trung hơn và thành đạt hơn sau một bữa ăn lành mạnh. Từ các chọn lựa các món ăn không chất gluten đến rau và kosher và hal, trường học chúng tôi cung cấp một số các thức ăn để thích ứng với nhu cầu của số học sinh đa dạng của chúng tôi. Trên 800 nhân viên đã tận tâm bảo đảm là các học sinh chúng ta nhận các bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày.

Trong 2015, MCPS đã mở một tòa nhà sản xuất trung ương 77,000 square-foot tại Gaithersburg. Tòa nhà mới này, mà có một vườn 7,200 square-foot, cung cấp nhân viên từ Division of Food and Nutrition Services với chỗ và nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị thức ăn cho các học sinh khắp quận.

Điểm sáng

Northwest HS

Northwest HS Được Vinh Danh là National Green Ribbon School

Trường Germantown là ở trong 58 trường thắng giải khắp quốc gia.

Quản Lý Môi Trường tại MCPS

MCPS có một chương trình toàn diện khắp quận để giảm ô nhiễm của môi trường tại các khu vực địa ốc, bao gồm khởi xướng các tái dụng, cố gắng dùy trì năng lực, và một quyết tâm cho các thực tập xây cất xanh tại tất cả các dự án xây cất. Chúng tôi dạy các học sinh giá trị của việc bảo vệ các nguyên liệu thiên nhiên của chúng ta và là quản lý tốt cho môi trường.

Northwest High School đã được chọn là ứng viên cho giải thưởng 2015 U.S. Green Ribbon Schools Award. Chương trình giải thưởng Green Ribbon Schools Award, được đặt ra vào 2011, được U.S. Department of Education bảo trợ và nhận biết các trường mà để dành năng lực, giảm chi phí, có những chỗ học vấn trong môi trường bền vững, bảo vệ sức khỏe, nuôi dưỡng sự lành mạnh và cung cấp chương trình giáo dục môi trường để tăng thành tích giáo khoa và tham gia cộng đồng.

Bốn trường MCPS khác cũng nhận giải thưởng National Green Ribbon Schools Award từ lúc bắt đầu vào 2012: Travilah Elementary School vào 2014, Cedar Grove và Summit Hall elementary schools vào 2013, và Francis Scott Key Middle School vào 2012. MCPS cũng được chọn là ứng viên của District Sustainability Award trong 2013, mà nhận biết các hệ thống trường học mà bộc lộ một phương cách toàn diện cho sự bền vững.

Điểm sáng

Điểm sáng

Thầy Phụ Tá tại Argyle Được Chọn Là Nhân Viên Dịch Vụ Hỗ Trợ Của Năm

Lisa Bligen, thầy giáo phụ tá chương trình giáo dục đặc biệt tại Argyle Middle School, được vinh danh là Nhân Viên của Năm cho Các Dịch Vụ Hỗ Trợ 2015. Bligen rất đắc lực trong việc giúp Argyle cải thiện bầu không khí tại trường học với các học sinh và nhân viên. Bà phân tích các dữ kiện, hướng dẫn các buổi họp với nhóm giảng dạy, và làm việc không mệt mỏi với ban giám đốc, thành viên SEIU, thầy giáo và nhân viên để đưa ra các kế hoạch cải thiện kết quả. Kết quả là nhà trường đã nhận thấy dữ kiện về Tham Gia của Nhân Viên của Gallup đã cải thiện rõ rệt trong ba năm vừa qua.

Sự quyết tâm của bà đối với các học sinh vượt quá thời gian của bà trong lớp học. Trong 10 năm, bà là thầy dạy chính và huấn luyện viên cho các giáo chức khác tại George B. Thomas Learning Academy. Bà là một đại sứ thật sự cho chương trình, bà cũng đã tạo các sửa đổi để tất cả các học sinh có thể truy nhập môn học. Bà đã hoàn tất chương trình chứng chỉ sau đại học về giáo dục đặc biệt song ngữ và cũng đã đang học tiếng Tây ban nha để có thể liên hệ nhiều hơn với các học sinh của bà và phụ huynh các em.

Đọc Thêm

Điểm sáng

Quy Tắc Hạnh Kiểm Nhân Viên

Một Lực Lượng Xuất Sắc MCPS

MCPS đã quyết tâm cho những tiêu chuẩn cao nhất về hạnh kiểm đạo lý và chuyên nghiệp.

Quy Tắc Hạnh Kiểm Nhân Viên

Chúng ta có một đội ngũ nhân viên xuất sắc tại MCPS mà tận tâm cho các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính chuyên nghiệp. Tuy vậy, là một tổ chức quyết tâm cho các nguyên tắc Malcolm Baldrige về hoàn thành xuất sắc và cải tiến không ngừng, chúng tôi biết là chúng tôi luôn có thể cải thiện những quy trình điều hành của mình. Việc hình thành bộ Quy Tắc Hạnh Kiểm của Nhân Viên mới này là môt cố gắng để làm rõ ràng hơn những kỳ vọng đối với nhân viên về cách mọi người chúng ta cùng làm việc với nhau như thế nào để bảo đảm sự an toàn và tốt lành cho tất cả các học sinh, nhân viên, và cộng đồng rộng lớn hơn.

Quy Tắc Hạnh Kiểm của Nhân Viên cung cấp một cái nhìn tổng quát về các kỳ vọng hợp lý và tiêu chuẩn về hạnh kiểm mà MCPS và cộng đồng rộng hơn mong đợi các nhân viên tuân theo khi thi hành phần quan trọng của họ trong sứ mạng của học khu. Quy Tắc Hạnh Kiểm của Nhân Viên tóm lược những biện pháp kỷ luật mà MCPS dùng để giải quyết những tình huống trong đó các nhân viên không đạt những kỳ vọng và các tiêu chuẩn hạnh kiểm của chúng ta.

Đọc Quy Tắc Hạnh Kiểm Nhân Viên

Ngân quỹ

Ngân Sách Điều Hành

Chương trình giáo dục công lập là một ưu tiên trong Quận Montgomery và trường học chúng tôi là một nguồn hãnh diện của người dân. Niềm tin này phản ảnh trong các đầu tư của các công dân chúng ta đã thực hiện tại các trường học trong những năm—luôn cả trong thời gian kinh tế khó khăn. MCPS luôn làm việc để bảo đảm điều hành của họ là hiệu lực nhất hầu bảo đảm là mỗi đồng đô la giao cho chúng tôi được dùng một cách khôn ngoan cho trên 156,000 học sinh mà chúng tôi phục vụ.

Trên 80 xu của mỗi một đồng đô là trong ngân sách MCPS được dùng cho giảng dạy trong lớp học và 14 phần xu khác được dùng cho các dịch vụ hỗ trợ các trường học mà bảo đảm là các nhu cầu của các học sinh chúng ta được đáp ứng. Nhân viên chúng tôi là sức mạnh của chúng tôi và vì vậy trên 90 xu của mỗi đồng đô la trong ngân sách MCPS được dùng cho các thầy giáo xuất sắc, nhân viên hỗ trợ, và ban giám đốc.

Thời gian kinh tế khó khăn từ 2008 đã gây khó khăn cho các đầu tư mới vào giáo dục và, kết quả là, MCPS đã loại bỏ trên 1,800 chức vụ từ 2009. Cùng lúc, MCPS đã tiếp tục tăng triển trên 17,000 học sinh từ 2009. Ngân sách tăng triển rất ít hằng năm chỉ cho phép để theo kịp với số học sinh tăng triển và quản lý phí tổn liên tục của làm kinh doanh.

Để giúp cộng đồng hiểu hơn ngân sách MCPS và các yếu tố liên quan, MCPS đã tạo một dụng cụ mới gọi là Budget 101 trong 2005. Dụng cụ này cho thấy cách trường học được bố trí nhân viên ra sao và giải thích rõ ràng hơn về thời gian kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng ngân sách như thế nào.

Xem Trang Mạng Ngân Sách 101

Tìm Hiểu Thêm về Ngân Sách Điều Hành MCPS


Tiền Đến Từ Đâu và Được Chi Tiêu ở Đâu

Thu Nhập FY 2015

Tiền Từ Đâu Đến

Chi Tiêu FY 2015

Tiền Được Xử Dụng Ở Đâu


Ngân Sách Đầu Tư Cơ Bản

Chương Trình Tu Bổ Trường Ốc

Các Trường Công Lập Quận Montgomery không chỉ là một quận lớn nhất tại Maryland, nó cũng là một trong các quận với trường học đang tăng triển rất nhiều trong tiểu bang Maryland và khắp quốc gia. MCPS đã tăng triển trên hơn 18,900 học sinh từ 2007 và sẽ thêm trên 10,000 học sinh mới vào 2021. Sự tăng triển số học sinh đã tạo những nhu cầu cần thiết cho thêm lớp học tuy MCPS đã cho thêm trên 1,200 lớp học mới trong 10 qua. MCPS đã cho thêm 14,000 chỗ ngồi để đáp ứng với số học sinh tăng triển nhưng không đủ sức để theo kịp với sự tăng triển này.

Sự tăng triển lớn nhất là ở mức tiểu học cho nhiều năm vừa qua và các học sinh này đang bắt đầu lên trung học cấp II và cấp III. Kết quả là, nhiều trường cấp II và cấp III sẽ trở nên bị lạm dụng tối đa thật nhanh chóng trong vòng 6 năm tới. Vào niên học 2020–2021, số học sinh ghi danh tại trung học cấp II dự định tăng lên khoảng 4,800 học sinh và ghi danh tại trung học III lên khoảng 5,900 học sinh- đủ để tràn ngập bốn trường trung học cấp II và 3 trường cấp III.

Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình hiện được chấp thuận cho Năm Tài Chánh 2015-2020 tổng cộng $1.544 tỹ và được tài trợ hoàn toàn bởi Quận Montgomery, với hỗ trợ quan trọng của tiểu bang. Trong những năm vừa qua, khó khăn ngân sách đã bắt buộc trùy hoãn nhiều dự án cần thiết khi tài trợ từ quận và tiểu bang đã không theo kịp với các nhu cầu xây cất trường.

Trong 2015, Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận một Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình tổng cộng $1.728 tỹ trong cố gắng theo kịp với nhu cầu của số học sinh ghi danh và duy trì nhiều nhu cầu bảo trì của quận. Ngân Quỹ Phát Triển Chương Trình cuối cùng sẽ được quyết định vào mùa xuan 2016.

Học hỏi thêm về Chương Trình Tu Bổ Trường Lớp

Đo Lường Sự Thành Công của Chúng Tôi

MCPS và các trường cá nhân theo dõi một số các dữ liệu thành tích học sinh để thẩm định sự tiến triển và phát triển các kết quả cho tất cả trẻ em. Năm cột mốc khắp quận đo lường các dữ kiện trong hành trình giáo dục của học sinh để đo lường tiến triển của quận. Ngoài ra, MCPS theo dõi một số các dữ kiện điều hành để đo lường sự hiệu lực của hỗ trợ điều hành của quận.

MCPS đã dùng các mục tiêu thành tích trong nhiều năm để thẩm định thành tích quận. Mục tiêu được cập nhật vào 2015 cho niên học 2015-16.

Đo Lường Tiến Triển Học Vấn (MAP)

Đọc cho Các Lớp 3, 5, 8 và Toán cho Lớp 5

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) dùng Đo Lường Tiến Triển Giáo Khoa (MAP) để theo dõi thành tích hệ thống về đọc và toán. Máy điện toán, các môn thi thích nghi, các dữ kiện từ các thẩm định MAP đã được dùng trong nhiều năm để thông báo sự giảng dạy và xác định lãnh vực phát triển cho học sinh. Niên học 2013-14 đã được đặt là một căn bản cho quận vì một phiên bản mới của các môn thi này theo sát Các Tiêu Chuẩn Chủ Yếu Chung của Tiểu Bang được thiết lập. Trong niên học 2015-2016, quận đã sửa đổi các mục tiêu cho MAP để theo sát với PARCC. Dữ kiện dưới đây tiêu biểu số phần trăm các học sinh đạt mục tiêu mới của mức phần trăm toàn quốc thứ 60 trong nội dung phạm vi.   Đọc Thêm

Chung lại thành tích đọc trong 2014-2015 cho thấy 55.8 phần trăm các học sinh Lớp 3, 61.7 phần trăm các học sinh Lớp 5, và 62.5 phần trăm các học sinh Lớp 8 đạt hay vượt quá 60th phần trăm quốc gia. Tương tựa với thành tích quan sát năm ngoái, sự khác nhau trong các phân loại giữa các dân chủng/dân tộc, cũng như các học sinh đang nhận các dịch vụ đặc biệt, có tại mỗi trình độ cấp lớp. Cho Lớp 3, phần các học sinh đạt ít nhất 60th phần trăm quốc gia kể từ 75.4 phần trăm các học sinh Á đông đến 32.2 phần trăm học sinh Nam Mỹ. Một suy giảm ít được quan sát cho các học sinh nhận các dịch vụ so sánh với năm trước - kể từ 0.2 điểm giảm đến 5.3 điểm giảm. Ngoài ra, 30.4 phần trăm các học sinh mà nhận các bữa ăn miễn và giảm phí (FARMS), 19.4 phần trăm các học sinh mà nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và 28.0 phần trăm các học sinh được nhận diện là giới hạn về thành thạo Anh ngữ đã đạt hay vượt quá phần trăm quốc gia 60th.

Trong Lớp 5, 61.7 phần trăm học sinh đạt hay vượt quá 60th phần trăm quốc gia một tăng triển từ 2014 (1.4 điểm). Một năm tăng triển được quan sát cho tất cả các nhóm chủng tộc và các học sinh nhận FARMS, các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và nhận biết là LEP. Một 0.7 điểm giảm cho thấy các học sinh Lớp 8 đạt hay vượt quá 60th phần trăm quốc gia (từ 63.2 phần trăm vào 2014 đến 62.5 phần trăm vào 2015). Tăng triển được quan sát cho các học sinh Á đông và học sinh nhận biết là hai hay 3 chủng tộc (2.5 điểm tăng, và 0.4 điểm tăng). Giảm được quan sát cho các nhóm khác kể từ 0.4 điểm cho các hoc sinh trắng đến cao là 2.5 điểm cho các học sinh nhận diện là LEP.

MAP Toán được cho các học sinh lớp 5 thi. Trong 2014-15, 54.8 phần trăm tất cả các học sinh đạt hay vượt quá 60th phần trăm quốc gia (1.8 điểm tăng so với 2014). Tăng được quan sát cho đa số các nhóm dân tốc/chủng tộc, trừ những em được nhận diện là hai hay ba chủng tộc có 3.6 điểm phần trăm. Giữa các học sinh Lớp 5, 79.1 phần trăm các học sinh Á đông, 35.2 phần trăm các học sinh Đen hay Mỹ Phi châu, 30.4 phần trăm Nam Mỹ, 74.6 phần trăm học sinh Mỹ trắng, và 63.8 phần trăm học sinh được nhận diện là hai hay ba chủng tộc đạt hay vượt quá 60th phần trăm quốc gia. Ngoài ra, 28.9 phần trăm các học sinh mà nhận các bữa ăn miễn và giảm phí, 16.2 phần trăm các học sinh mà nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và 26.6 phần trăm các học sinh được nhận diện là giới hạn về thành thạo Anh ngữ đã đạt hay vượt quá phần trăm quốc gia 60th.


Toán Đại số 1 vào Lớp 8

Giai đoạn Toán Đại số 1 được dựa trên sự hoàn tất thành công của lớp học với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 8.

Tăng triển sự tham gia trong lớp toán đại số tại trung học cấp II là một chú tâm quốc gia trong nhiều năm. Nghiên cứu cho thấy là học toán đại số trong lớp 8 cho các cơ hội để học lớp toán cao hơn tại trung học cấp III. Giai đoạn Toán Đại số 1 được dựa trên sự hoàn tất thành công của lớp học với điểm C hay cao hơn cho tất cả các học sinh ở Lớp 8 vào cuối năm học. Trong niên học 2014-2015, 51.5 phần trăm các học sinh lớp 8 hoàn tất thành công lớp toán Đại số 1 với điểm C hay cao hơn (một giảm xuống 4 điểm phần trăm so với 2014).   Đọc Thêm

Từ 2013 đến 2015, phần trăm số học sinh hoàn tất thành công Toán Đại số 1 vào cuối Lớp 8 tại tất cả các trung học cấp II giảm xuống 7.6 điểm phần trăm cho tất cả các học sinh (59.1% đến 51.5%, theo thứ tự). Khảo sát thêm về hoàn tất thành công cho niên học 2014-2015 theo học sinh cho thấy 76.0 phần trăm học sinh Á đông, 32.3 phần trăm phần trăm học sinh Đen hay Mỹ Phi châu, 28.4 phần trăm học sinh Nam mỹ, 69.6 phần trăm học sinh Trắng, và 63.9 phần trăm học sinh được nhận diện là Hai Chủng tộc hay Nhiều hơn hoàn tất thành công Toán Đại số 1 với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 8. Ngoài ra, 24.5 phần trăm các học sinh mà nhận các bữa ăn miễn và giảm phí, 11.2 phần trăm các học sinh mà nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và 14.0 phần trăm các học sinh được nhận diện là giới hạn về thành thạo Anh ngữ đã hoàn tất một cách thành công Toán Đại số 1 với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 8.


Anh văn Lớp 9

Giai đoạn Anh Văn Lớp 9 được dựa trên sự hoàn tất thành công trong môn Anh văn với điểm C hay cao hơn.

Những đòi hỏi về tốt nghiệp MCPS gồm đạt bốn tín chỉ Anh văn. Các môn học trong chương trình giảng dạy Anh văn rất nghiêm khắc hầu chuẩn bị các học sinh trở nên sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Cột mốc này - hoàn tất thành công lớp Anh văn tại Lớp 9 với điểm C hay cao hơn - là một chỉ định mạnh mẽ về cách em học sinh thực hiện như thế nào suốt trung học cấp III.

Trong niên học 2014-2015, 78.5 phần trăm số học sinh Lớp 9 hoàn tất thành công lớp Anh văn với tín chỉ với điểm C hay cao hơn.   Đọc Thêm

Từ 2014 đến 2015, tỷ số về hoàn tất thành công lớp Anh văn của các học sinh Lớp 9 tăng lên 2.3 điểm phần trăm cho tất cả các học sinh (76.2 phần trăm đến 78.5 phần trăm). Tăng 4.9 và 4.5 điểm được tìm thấy cho các học sinh Nam Mỹ và Đen và Mỹ Phi châu so sánh với 2014. Cho niên học 2014-2015, 92.0 phần trăm học sinh Á đông, 69.7 phần trăm phần trăm học sinh Đen hay Mỹ Phi châu, 90.9 phần trăm học sinh Trắng, 64.3 phần trăm học sinh Nam Mỹ, và 83.8 phần trăm học sinh được nhận diện là Hai Chủng tộc hay Nhiều hơn hoàn tất thành công lớp Anh văn với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp. Ngoài ra, 61.9 phần trăm các học sinh mà nhận các bữa ăn miễn và giảm phí, 57.5 phần trăm các học sinh mà nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và 61.3 phần trăm các học sinh được nhận diện là giới hạn về thành thạo Anh ngữ đã hoàn tất một cách thành công lớp Anh văn với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 9.


Toán Lớp 9

Giai đoạn toán Lớp 9 được dựa trên sự hoàn tất thành công trong môn toán với điểm C hay cao hơn.

Để được lên Lớp 10, các học sinh Lớp 9 phải đạt một số các tín chỉ. Các ưu tiên chiến lược của chúng tôi đặt chú trọng vào sự quan trọng của toán cho các học sinh MCPS. Được nhận biết rằng các kỹ năng đạt trong lớp Toán chuẩn bị các học sinh không những trở nên cạnh tranh trong kinh tế toàn cầu, nhưng cũng liên kết với chương trình giáo dục sau trung học. Giai đoạn toán Lớp 9 được dựa trên sự hoàn tất thành công trong môn toán với điểm C hay cao hơn.

Trong niên học 2014-2015, 71.3 phần trăm số học sinh Lớp 9 hoàn tất thành công lớp toán trung học cấp III với điểm C hay cao hơn (1.8 điểm tăng so sánh với 2014). Đọc Thêm

Cho niên học 2014-2015, 88.5 phần trăm học sinh Á đông, 59.8 phần trăm phần trăm học sinh Đen hay Mỹ Phi châu, 86.5 phần trăm học sinh Nam mỹ, 54.1 phần trăm học sinh Trắng, và 76.3 phần trăm học sinh Lớp 9 được nhận diện là Hai Chủng tộc hay Nhiều hơn hoàn tất thành công lớp Toán với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp. Ngoài ra, 52.0 phần trăm các học sinh mà nhận các bữa ăn miễn và giảm phí, 45.9 phần trăm các học sinh mà nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và 50.9 phần trăm các học sinh được nhận diện là giới hạn về thành thạo Anh ngữ đã hoàn tất một cách thành công lớp toán với điểm C hay cao hơn tại Lớp 9.


Lớp 9 Không Đủ Điều Kiện

Cột móc không đủ điều kiện Lớp 9 chú tâm vào phần trăm các học sinh Lớp 9 mà thường xuyên không đủ điều kiện trong 3 hay 4 khóa học trong niên học.

Tham gia trong các sinh hoạt sau trường học tại trình độ trung học cấp III đòi hỏi các học sinh với đủ điều kiện về giáo khoa để được tham gia. Để đủ điều kiện cho các sinh hoạt này, học sinh phải duy trì một điểm trung bình thời kỳ chấm điểm 2.0 hay cao hơn và không được rớt trên một lớp học trong một chu kỳ chấm điểm. Học sinh mà không hội đủ các tiêu chuẩn giáo khoa này không đủ điều kiện để tham gia trong các sinh hoạt sau chương trình học trong khóa học kế tiếp. Cột móc không đủ điều kiện Lớp 9 chú tâm vào phần trăm các học sinh Lớp 9 mà thường xuyên không đủ điều kiện — các học sinh không đủ điều kiện trong 3 hay 4 khóa học — trong niên học 2014-2015.

Trong niên học 2014-2015, 12.8 phần trăm các học sinh Lớp 9 MCPS đã thường xuyên không đủ điều kiện. Đọc Thêm

Khảo sát nhóm dân tộc/chủng tộc của cốt mọc này cho thấy it hơn 5 phần trăm Á đông, 18.9 phần trăm Đen hay Mỹ Phi châu, 23.9 phần trăm Nam mỹ, it hơn 5 phần trăm Trắng, và 7.8 phần trăm các học sinh lớp 9 được nhận diện là hai chủng tộc hay nhiều hơn đã thường xuyên không đủ điều kiện trong niên học 2014-2015. Cho các học sinh nhận các dịch vụ, 25.1 phần trăm các học sinh lớp 9 mà nhận các bữa ăn miễn hay giảm phí, 30.1 phần trăm các học sinh lớp 9 mà nhận các dịch vụ giáo khoa đặc biệt, và 21.1 phần trăm các học sinh lớp 9 được nhận biết là giới hạn về thành thạo Anh văn đã thường xuyên không đủ điều kiện trong niên học 2014-2015.


Toán Đại số 2 vào Lớp 11

Cột móc Toán Đại số 2 được dựa trên sự hoàn tất thành công của lớp học với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 11.

Các học sinh mà hoàn tất một cách thành công lớp toán Đại số 2 tại trung học cấp III đã được tìm thấy trong nghiên cứu, toàn quốc và trong MCPS, thường ít cần phải lập lại khi vào đại học và thường là ghi danh học đại học, duy trì ở đại học, và đạt bằng cử nhân. Toán đại số 2 là một trong các môn học bắt buộc trung học cấp III để vào Hệ Thống Đại Học Maryland và những trường đại học khác.

Cột móc Toán Đại số 2 được dựa trên sự hoàn tất thành công của lớp học (điểm C hay cao hơn) vào cuối Lớp 11. Trong niên học 2014-2015, 65.7 phần trăm các học sinh đủ điều kiện thành đạt cột móc này. Đọc Thêm

Từ 2013 đến 2015, tỷ số về hoàn tất thành công lớp Toán Đại số 2 vào cuối Lớp 11 tăng lên 1.9 điểm phần trăm cho tất cả các học sinh (63.8 phần trăm đến 65.7 phần trăm). Cho niên học 2014-2015, 83.6 phần trăm học sinh Á đông, 49.5 phần trăm phần trăm học sinh Đen hay Mỹ Phi châu, 44.8 phần trăm học sinh Nam mỹ, 79.2 phần trăm học sinh Trắng, và 72.7 phần trăm học sinh được nhận diện là Hai Chủng tộc hay Nhiều hơn hoàn tất thành công Toán Đại số 2 với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 11. Ngoài ra, 43.9 phần trăm các học sinh mà nhận các bữa ăn miễn và giảm phí, 27.8 phần trăm các học sinh mà nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và 39.6 phần trăm các học sinh được nhận diện là giới hạn về thành thạo Anh ngữ đã hoàn tất một cách thành công Toán Đại số 2 với điểm C hay cao hơn vào cuối Lớp 11.


Những Chương Trình Trình Độ Cấp Tiến (AP) và International Baccalaureate (IB) .

Giai đoạn quận chú tâm vào phần trăm của các em ra trường mà đạt các điểm thi AP với 3 hay cao hơn hay các môn thi IB với điểm 4 hay cao hơn.

Các môn thi Trình Độ Cao (AP) và Tú Tài Quốc Tế IB được dùng là chỉ định dùng để đo lường sự sẵn sàng của học sinh cho việc làm trình độ đại học và được các đại học dùng cho có thể tín chỉ lớp học và xếp lớp học cao. Các học sinh mà đạt các điểm thi AP 3 hay cao hơn hay các điểm thi IB 4 hay cao hơn có thể nhận tín chỉ đại học hay xếp lớp cao khi vào đại học. Các giai đoạn quận chú tâm vào phần trăm các học sinh ra trường MCPS mà đáp ứng những cột móc trong niên học.

Trong số 10,353 học sinh ra trường trong Lớp MCPS 2015, 52.6 phần trăm đạt điểm 3 hay cao hơn trong ít nhất là một môn thi AP hay 4 hay cao hơn trong it nhất một môn thi IB, một giảm nhỏ với 0.3 điểm từ 2013.   Đọc Thêm

Giữa các nhóm ra trường thuộc dân tộc/chủng tộc và các nhóm dịch vụ, một tăng triển phần trăm số ra trường mà đạt it nhất một điểm thi AP 3 hay cao hơn hay it nhất một điểm hi IB 4 hay cao hơn được nhận xét cho các học sinh Mỹ Phi châu (3.5 điểm tăng), học sinh Nam Mỹ (1.0 điểm tăng), học sinh Mỹ trắng (1.2 điểm tăng), và các học sinh nhận diện là hai chủng tộc hay nhiều hơn (0.9 điểm tăng). Giảm ít được nhận xét cho học sinh Á đông (1.3 điểm giảm), học sinh nhận bữa ăn miễn hay giảm phí (1.8 điểm giảm), và học sinh nhận diện là Anh văn thành thạo giới hạn (2.7 điểm giảm) trong 2015 so với tỷ lệ của 2013.


Thành Tích SAT/ACT

Giai đoạn quận chú tâm vào phần trăm các học sinh ra trường mà đạt một điểm kết hợp tại hay trên 1650 cho SAT hay một điểm hợp số tại hay trên 24 cho ACT.

SAT và ACT là những đo lường về học sinh sẵn sàng cho bài làm trình độ đại học. Giai đoạn này nhấn mạnh phần trăm các học sinh ra trường thi mà đạt một điểm kết hợp tại hay trên 1650 của 2400 điểm có thể đạt trong ba môn thi thuộc SAT: đọc, toán, và viết hay một điểm kết hợp tại hay trên 24 của 36 điểm có thể đạt trong bốn môn thi ACT—Anh văn, toán, xã hội học và sinh vật học. Tỷ lệ thành đạt môn thi SAT/ACT cho các học sinh ra trường MCPS giảm xuống từ 53.1 phần trăm trong 2013 đến 52.7 phần trăm trong 2015.   Đọc Thêm

Tất cả các nhóm dân tộc/chủng tộc tăng triển tỷ lệ (0.2 đến 2.6 điểm phần trăm) về hội đủ cột mốc sẵn sàng cho đại học từ 2013 đến 2015, với tỷ số các học sinh Đen hay Mỹ Phi châu cao nhất. Tỷ lệ cho các học sinh ra trường nhận FARMS được giữ kiên định từ 2013 đến 2015 (17.5 phần trăm và 17.7 phần trăm, theo thứ tự). Tỷ lệ hội đủ cột mốc về sẵn sàng cho đại học của các học sinh nhận các dịch vụ chương trình giáo dục đặc biệt trong Lớp 2015, giảm 1.9 điểm so sánh với bạn các em trong Lớp 2013. Từ 2013 đến 2015, tỷ lệ hội đủ cột mốc về sẵn sàng cho đại học đạt điểm cho các học sinh ra trường LEP tăng 1.9 điểm phần trăm.


Tỷ Lệ Ra Trường Bốn Năm

Giai đoạn quận này chú tâm vào số các học sinh ra trường trung học cấp III trong bốn năm.

Tỷ lệ ra trường MCPS cho niên học 2014-2015 là 89.4 phần trăm, một giảm nhỏ từ năm trước. Trong ba năm vừa qua, tỷ lệ ra trường tăng lên 3 phần trăm. Học sinh nhận các Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí bộc lộ tiến triển lớn nhất trong ba năm với số tăng triển là 5.4 phần trăm. Các học sinh Đen/Mỹ Phi châu và Nam Mỹ đã có một số tăng 4.5 và 3.0 phần trăm, theo thứ tự. MCPS đã vượt quá tỷ số nhóm ra trường bốn năm trong năm nay theo Mục Đích Đo Lường Hằng Năm với 1.3 điểm phần trăm cho tất cả các học sinh.


Hiệu Quả của Tổ Chức

Đo Lường Quyết Tâm của Chúng Tôi cho Sự Điều Hành Xuất Sắc

Tổ chức hiệu lực tại các Trường Công Lập Quận Montgomery được phát biểu trong nhiều cách khác nhau. Điều này biểu lộ qua dịch vụ trực tiếp của chúng tôi cho trường học và học sinh; giữ vững những thực tập tài chánh; quyết tâm của chúng tôi cho quản lý môi trường; và cách chúng tôi thuê, giữ, và phát triển nhân viên tốt nhất trong chương trình giáo dục công lập. Đo lường thành công của chúng tôi trong những phạm vi chủ yếu này là một phần quan trọng của cố gắng liên tục hầu hỗ trợ thành công của các học sinh chúng tôi và chứng tỏ lòng tận tâm của chúng tôi cho sự phát triển tiếp tục.