Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 11 Tháng 8

Dưới đây là bốn điều cần biết cho Ngày thứ Năm 11 tháng 8. Những điều này bao gồm thông tin từ Văn phòng Thể thao MCPS, thông tin về các bữa ăn miễn và giảm phí, chủng ngừa và tiêm chủng miễn phí tại Hội chợ Tựu trường và các sự kiện quan trọng khác.

 1. Bản tin Cập nhật Thể thao MCPS R.A.I.S.E.

  Xem bản tin mới nhất từ văn phòng Thể thao MCPS, bao gồm thông tin về việc đăng ký cho thể thao của trường trung học cấp III và cấp II và thông báo về tình trạng thiếu huấn luyện viên thể thao được chứng nhận và cách MCPS giải quyết vấn đề này.
  Quý vị có thể đọc nguyên lá thơ tại đây.

 2. Chích ngừa Miễn phí và Tiêm Vắc xin COVID-19 có tại Hội chợ Tựu trường MCPS, Ngày thứ Bảy 27 tháng 8

  Học sinh MCPS và gia đình được mời bắt đầu năm học mới tại Hội chợ Tựu trường, sẽ được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Ngày thứ Bảy 27 tháng 8 tại thương xá Westfield Wheaton.  Tìm hiểu thêm về chương trình này.
  Xem trang mạng của Hội chợ Tựu trường để lấy hẹn tiêm chủng hoặc chủng ngừa.

 3. lunchĐăng ký Trực tuyến Bây giờ cho các Bữa ăn Miễn và Giảm phí

  Đơn đăng ký hiện có để phụ huynh và người giám hộ hoàn thành và nạp để được hỗ trợ các bữa ăn ở trường.  Các gia đình của học sinh mà có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm phí có thể đăng ký cho dịch vụ này. Việc đủ điều kiện dựa trên số người trong gia đình và tổng lợi tức. Bắt đầu từ năm nay, học sinh ở Maryland đủ điều kiện nhận các bữa ăn giảm phí sẽ không bị tính tiền cho bữa ăn sáng hay ăn trưa.

  Đăng ký tại đây.
  Học hỏi thêm về chương trình.

 4. Tìm hiểu về Hai Sự kiện Trở lại Trường học Khác ở Rockville và Germantown

  Vào Ngày 20 tháng 8, Trường Trung học Northwest sẽ tổ chức một sự kiện toàn nhóm bao gồm các sinh hoạt, trò chơi và bán hàng mặc tinh thần trường học. Tìm hiểu thêm tại đây.

  Vào Ngày 21 tháng 8, Trường Trung học Rockville sẽ tổ chức Ngày Rockville, một hội trở lại trường cũng có các sinh hoạt và hỗ trợ đối tác cộng đồng. Tìm hiểu thêm về sự kiện này tại đây.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools