MCPS khởi động Khảo sát sức khỏe Học sinh; Từ chối trước ngày 25 tháng Năm

Sức khỏe của học sinh là ưu tiên hàng đầu của học khu. Trong suốt đại dịch và trong suốt năm học này, nhu cầu tăng cường nỗ lực để hỗ trợ nhu cầu sức khỏe tâm thần của học sinh đã trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi biết là các học sinh học hỏi tốt hơn khi các em mạnh khỏe về thể xác, tình thần và tâm hồn.

MCPS cam kết đảm bảo các trường có các nguồn lực và chương trình tại chỗ để nuôi dưỡng một nền văn hóa tốt đẹp và đáp ứng hiệu quả với những ai đang trong cơn khủng hoảng. Một cuộc khảo sát học sinh đã được phát triển để giúp các trường học xác định các lãnh vực mà học sinh có nhu cầu cao.

Tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 11 sẽ thực hiện một cuộc khảo sát phù hợp với lứa tuổi từ ngày 26 tháng Năm đến ngày 17 tháng Sáu để thu thập ý kiến về sức khỏe của các em.

Bất kỳ phụ huynh nào không muốn con mình tham gia khảo sát phải hoàn thành và nộp mẫu opt-out này trước 25 tháng Năm.

Các câu hỏi khảo sát mẫu có thể được tìm thấy ở đây.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools