Community Update

2022년 1월 7일

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Chúng tôi viết thư để thông báo với quý vị về sự thay đổi trong cách thức quyết định liên quan đến việc các trường sẽ chuyển từ học tập trực tiếp sang học tập ảo do các trường hợp COVID-19 dương tính. Chúng tôi đã nghe ý kiến từ các gia đình, học sinh và nhân viên và nhận thấy là bối cảnh đại dịch tiếp tục tạo mối quan tâm cho nhiều thành viên cộng đồng. Những sửa đổi này là kết quả của những giải thích rõ ràng từ tiểu bang Maryland về việc sử dụng thích hợp các mức độ để chuyển đổi sang học tập ảo - và giúp MCPS trở nên phù hợp hơn với cách thức các hệ thống trường học lớn trên toàn quốc đang giữ cho trường học an toàn với những thách thức tương tự liên quan đến COVID. Chúng tôi cám ơn sự kiên nhẫn và kiên trì của cộng đồng khi chúng tôi điều hướng những động lực này.

Tiểu bang Maryland hiện không đề nghị bất kỳ việc bắt đầu tự động hay mức độ nào cho việc tạm ngừng học tập trực tiếp. Do đó, MCPS sẽ không còn sử dụng mức độ 5% trở lên trong số học sinh và nhân viên không liên hệ trong một trường học có kết quả dương tính trong khoảng thời gian 14 ngày để xét về chuyển đổi sang học tập ảo. 11 trường học trong cộng đồng hiện đang tham gia vào học tập ảo sẽ nhận được thêm thông tin vào chiều Chủ nhật về các bước tiếp theo.

Trong tương lai, MCPS và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) sẽ kiểm tra các trường theo từng trường hợp cụ thể để xác định xem có trường cụ thể nào cần chuyển sang học tập ảo trong một khoảng thời gian được chỉ định hay không. Các yếu tố được xem xét sẽ tiếp tục bao gồm số học sinh và nhân viên có kết quả thử nghiệm dương tính; số học sinh cách ly; số nhân viên vắng mặt vì lý do liên quan đến COVID; và mức độ lây lan của vi rút trong trường.

Các biện pháp giảm thiểu mạnh mẽ — bao gồm đeo mặt nạ, phân phát mặt nạ KN-95, tăng cường sự thông gió, tỷ lệ tiêm chủng cao và tăng triển sự tiếp cận với thử nghiệm — đang được thực hiện và góp phần giữ an toàn cho trường học. Xác định các trường hợp COVID-19 vẫn là một bước quan trọng để làm chậm lại sự lây lan của vi rút. Bất kỳ học sinh nào có kết quả thử nghiệm dương tính sẽ được yêu cầu cách ly trong 10 ngày kể từ ngày kết quả thử nghiệm dương tính hay 10 ngày kể từ khi bắt đầu các triệu chứng, tùy điều kiện nào đến trước.

Vào đầu tuần tới, bộ thử nghiệm nhanh tại nhà sẽ được phân phát cho tất cả học sinh và nhân viên. Các thử nghiệm dễ sử dụng này sẽ cho biết mức độ phổ biến của vi-rút trong mỗi cộng đồng trường học. Nó sẽ xác định nhanh chóng các trường hợp dương tính, cho phép các cá nhân dương tính với COVID-19 cách ly, và giảm sự lây lan của vi rút nhiều hơn trong trường học và văn phòng.

Phụ huynh được yêu cầu giúp học sinh thực hiện các thử nghiệm này ở nhà và nạp kết quả thử nghiệm dương tính hay âm tính của con bằng cách sử dụngĐơn Báo cáo MCPS COVID-19. Điều quan trọng là phụ huynh phải báo cáo tất cả các kết quả, cả dương tính hay âm tính, khi sử dụng bộ thử nghiệm nhanh được phân phát tại trường học. (Phụ huynh cũng nên tiếp tục báo cáo kết quả dương tính từ các thử nghiệm mà học sinh nhận được ngoài trường học.)

Chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều lo lắng về sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trong trường học và cộng đồng. Xin lưu ý rằng chúng tôi hiểu những lo lắng này và cam kết duy trì một môi trường an toàn cho học sinh và nhân viên.

Kính thư,

Monifa B. McKnight, Ed.D.
Giám Đốc Lâm Thời của Các Trường

James Bridgers, Ph.D.
Giám Đốc Y Tế Tạm Thời
Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery

 

Lưu ý: MCPS thường xuyên cập nhật email vào ngày thứ Năm cho cộng đồng nhưng đã giữ lại cho đến hôm nay khi những thay đổi quan trọng này đang được hoàn tất. Những cập nhật thường xuyên này cho cộng đồng sẽ tiếp tục vào tuần tới.Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools