Thông điệp Cộng đồng MCPS: Hướng dẫn về Thử nghiệm và Cách ly Đã Sửa đổi để Bao gồm Chương trình Thử nghiệm để Ở lại Trường

November 11, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Trong tuần cuối cùng của tháng 10, Bộ Y tế Maryland (MDH) và Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (MSDE) đã sửa đổi hướng dẫn COVID-19 cho các trường học. Hướng dẫn mới bao gồm ba lựa chọn cách ly đã được sửa đổi để cho phép học sinh ở lại trường sau khi tiếp xúc với một học sinh có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19, trong trường hợp cả hai học sinh đều đeo mặt nạ trong thời gian tiếp xúc. Ba lựa chọn cách ly được sửa đổi là Thử nghiệm để Ở lại Trường, thử nghiệm sàng lọc hàng tuần và sử dụng đúng và kiên định các mặt nạ vừa vặn.  Dựa trên các đề nghị từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS), các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đang sử dụng thử nghiệm sàng lọc hàng tuần như là một lựa chọn cách ly được sửa đổi trong những trường hợp này. Lựa chọn cách ly được sửa đổi này đã được thực hiện trong tuần này và nó đã đưa đến kết quả là ít học sinh cần cách ly hơn.

Chương trình Thử nghiệm để Ở lại Trường, theo kế hoạch của DHHS và MCPS, sẽ cung cấp thử nghiệm COVID-19 nhanh chóng cho học sinh vào mỗi buổi sáng trong năm ngày học sau khi họ tiếp xúc với một học sinh khác có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19. Miễn là các thử nghiệm nhanh có kết quả âm tính vào mỗi buổi sáng, học sinh sẽ được phép tham gia lớp học trong thời gian còn lại trong ngày. Ban đầu DHHS và MCPS dự định sử dụng Chương trình Thử nghiệm để Ở lại Trường cho các trường hợp học sinh tiếp xúc với một học sinh có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19 trong giờ ăn trưa. Tuy nhiên, hướng dẫn COVID-19 được sửa đổi từ khi MDH và MSDE cho biết rằng Chương trình Thử nghiệm để Ở lại Trường không thể được sử dụng cho mục đích này. Hôm qua MDH, sau cuộc trò chuyện với DHHS, đã tỏ sự ủng hộ đối với Chương trình Thử nghiệm để Ở lại Trường để tiến hành trong những trường hợp này. Do đó, chúng tôi sẽ làm việc với DHHS để bắt đầu Thử nghiệm để Ở lại Trường tại một số ít trường học trước kỳ nghỉ Lễ Thanksgiving, với mục tiêu dần dần nới rộng đến thêm nhiều trường hơn trong suốt chu kỳ chấm điểm thứ hai. MDH, DHHS và MCPS sẽ xem xét dữ liệu trong suốt thời gian khởi động này để bảo đảm chương trình an toàn và hiệu quả.

Thông tin này sẽ được cập nhật trên trang mạng MCPS vào cuối ngày hôm nay. Chúng tôi cám ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị khi chúng tôi làm việc với các đối tác của quận và tiểu bang để bảo đảm là chúng tôi có hướng dẫn mới nhất hầu hỗ trợ tốt nhất cho các trường học.

Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery

 Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools