elementary school students

Vắc Xin cho Các Trẻ Em từ 5 đến 11 Tuổi Đủ Điều Kiện Hiện Có

November 5, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery, Bệnh viện Holy Cross và Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS) đang hợp tác để tổ chức các phòng tiêm chủng COVID-19 cho các học sinh đủ điều kiện từ 5 đến 11 tuổi. Những phòng tiêm chủng này sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Bảy 6 Tháng 11 tại những địa điểm đặt tại sáu trường học, cũng như bốn địa điểm DHHS. MCPS, Bệnh viện Holy Cross và DHHS sẽ tổ chức các phòng tiêm chủng tại các trường học sau: (Địa Điểm Phòng Tiêm Chủng). Sẽ có nhiều địa điểm mở cửa vào cả ngày thường và cuối tuần. Các địa điểm này sẽ thay đổi hàng tuần để tiếp cận thật nhiều gia đình nếu được. Xe buýt MCPS sẽ có sẵn tại các trường tiểu học trong vùng để đưa các gia đình đến các địa điểm của phòng tiêm chủng. Tìm hiểu thêm tại đây. Chủng ngừa và chuyên chở là miễn phí cho các học sinh và gia đình MCPS.
Đăng ký cho con quý vị tại đây: https://www.montgomeryschoolsmd.org/Coronavirus/Vaccinations. Lúc đầu, tất cả các phòng khám sẽ bắt buộc phải lấy hẹn vì có một số lượng vắc-xin nhất định cho mỗi địa điểm tiêm chủng. Phụ huynh/người giám hộ cũng có thể liên lạc với bác sĩ nhi khoa của con để được chủng ngừa COVID-19. Hai phần ba liều cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được cung cấp bởi các tiêm thuốc, bác sĩ nhi khoa và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, và khoảng một phần ba sẽ được cung cấp bởi bộ y tế. Người dân được khuyến khích tận dụng nhiều nguồn cung cấp vắc xin.
Tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em chỉ là một chiến lược mà MCPS đang sử dụng mà sẽ giúp giữ cho các học sinh tiếp tục học tập ở trường, năm ngày một tuần và giữ cho cộng đồng của chúng ta được an toàn.
Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools